รถบรรทุก เครื่องจักรกลหนัก เครื่องจักรกลการเกษตร รถบัส รถตู้ รถยนต์ รถกระบะ รถมอเตอร์ไซค์ เรือ อะไหล่รถ ประดับยนต์ ไฟแนนซ์ เต๊นท์รถทั่วไทย
เอกสาร ม.79
เอกสาร ม.79
เอกสาร ม.79 30 กรกฎาคม 2557 (09:28 น.)
จ่าใจ สิบเอ็ดไฮโล จ่าใจ  สิบเอ็ดไฮโล

เอกสาร ม.79 หมายถึงอะไรครับ
การโอนรถจากป้ายเหลืองสามารถโอนได้ตามปกติหรือไม่ครับ ขอบคุณครับ

086-3388970 10.10.0.38
ความคิดเห็นที่ 1 30 กรกฎาคม 2557 (09:31 น.)
จ่าใจ สิบเอ็ดไฮโล จ่าใจ  สิบเอ็ดไฮโล

ข้อมูลเกี่ยวกับรถ อีซูซุ 115 สั้งลุย ครับ
ผลิตเมื่อปีไหนครับ
เอกลักษณ์ประจำรุ่นนี้ดูตรงไหน
แต่ถ้าเป็นรถประกอบสังเกตุตรงไหน
จากผู้มีความรู้น้อย ขอบคุณครับ

086-3388970 10.10.0.38
ความคิดเห็นที่ 2 30 กรกฎาคม 2557 (09:37 น.)
จ่าใจ สิบเอ็ดไฮโล จ่าใจ  สิบเอ็ดไฮโล

ถ้าเราจะซื้อรถ แต่อยู่คนละจังหวัด เราจะโอนเงินมัดจำ ควรทำอย่างไรครับ
หรือโอนผ่าน truck2hand ครับ ขอบคุณครับ

086-3388970 10.10.0.38
ความคิดเห็นที่ 3 30 กรกฎาคม 2557 (09:44 น.)
จ่าใจ สิบเอ็ดไฮโล จ่าใจ  สิบเอ็ดไฮโล

เวลาเราจะซื้อรถ เจ้าของมักจะถามว่า เต้น หรือ เอาไปใช้ หมายความว่าอย่างไรครับ
ถ้าซื้ เต้น ได้ราคาต่ำกว่า
หรือ ถ้าเอาไปใช้ ราคาจะสูง ขอบคุณครับ

086-3388970 10.10.0.38
ความคิดเห็นที่ 4 31 กรกฎาคม 2557 (22:53 น.)
clinic truck2hand clinic truck2hand

สวัสดีครับคุณ จ่าใจ สิบเอ็ดไฮโล
เอกสารตาม ม.79 คือ เอกสารตามมาตรา 79 ว่าด้วยเรื่องการแจ้งยกเลิกใช้รถครับ


  การแจ้งเลิกใช้รถ การแจ้งไม่เสียภาษีและการยกเลิกการจดทะเบียนรถ 


การแจ้งเลิกใช้รถ การแจ้งไม่เสียภาษีและการยกเลิกการจดทะเบียนรถ
การแจ้งเลิกใช้รถตามมาตรา 79 ให้ยื่นคำขอตามแบบพิมพ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด พร้อมด้วยหลักฐานประกอบคำขอ ดังนี้


    1. หนังสือแสดงการจดทะเบียน


    2. แผ่นป้ายทะเบียนรถ กรณีสูญหาย ให้นำสำเนารายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีที่ได้แจ้งความหายไว้ต่อ เจ้าหน้าที่ตำรวจมาแสดง


    3. หลักฐานประจำตัวผู้ประกอบการขนส่ง ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นซึ่งใช้ แทนบัตรประจำตัวประชาชน และภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการ จดทะเบียนนิติบุคคล 


เมื่อได้รับคำขอ และตรวจสอบหลักฐานประกอบคำขอถูกต้องแล้วให้ดำเนินการ ดังนี้


    1. ตรวจรับแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถคืนให้ถูกต้อง


    2. ตรวจสอบว่ารถที่ใช้ในการประกอบการขนส่งประจำทาง และรถขนาดเล็กได้รับอนุญาตให้ถอนรถจากบัญชี ขส.บ.11 แล้วหรือไม่ หากปรากฎว่ายังมิได้ถอนรถ ก็ให้ดำเนินการให้เรียบร้อยเสียก่อน


    3. ตรวจสอบรายการเสียภาษีประจำปี หากปรากฎว่ามีภาษีค้างชำระให้จัดเก็บภาษีค้างชำระให้ครบถ้วนถูกต้อง


    4. บันทึกการแจ้งเลิกใช้รถในหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ และสำเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ เสนอนายทะเบียนลงนาม


    5. จ่ายหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ


    6. แจ้งการแจ้งเลิกใช้รถให้หน่วยงานที่ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง เพื่อทำการถอนรถคันดังกล่าวออกจาก บัญชี ขส.บ.11 สำหรับรถที่ใช้ในการประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง และการขนส่งส่วนบุคคล 


    กรณีรถสูญหาย ประสบอุบัติเหตุ หรือถูกเพลิงไหม้จนใช้การไม่ได้ ให้ผู้ประกอบการขนส่งแจ้ง เป็นหนังสือต่อนายทะเบียน เพื่อเลิกใช้รถตามมาตรา 79 พร้อมสำเนารายงานประจำวันเกี่ยวกับ คดีที่ผู้ประกอบการขนส่งแจ้งความไว้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยให้ถือเอาวันที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ รับแจ้งความเป็นวันที่ผู้ประกอบการขนส่งประสงค์จะเลิกใช้รถตามมาตรา 79 หากผู้ประกอบการ ขนส่งมิได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ตำรวจรับ แจ้งความ ให้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามมาตรา 143 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 


    การแจ้งใช้รถสำหรับรถที่แจ้งเลิกใช้ตามมาตรา 79 ถือว่าเป็นการจดทะเบียนรถใหม่ โดยให้ ยื่นคำขอตามแบบพิมพ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด พร้อมด้วยหลักฐานประกอบคำขอ ดังนี้


   1. หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ


   2. สัญญาเข้าร่วมกิจการขนส่ง เฉพาะกรณีที่มีการเข้าร่วมกิจการขนส่ง


   3. หลักฐานประจำตัวผู้ประกอบการขนส่งและเจ้าของรถผู้เข้าร่วมกิจการขนส่ง (กรณีที่มีการเข้าร่วม กิจการขนส่ง) ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นซึ่งใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน และ ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 


    เมื่อได้รับคำขอ และตรวจสอบหลักฐานประกอบคำขอถูกต้องแล้ว ให้ดำเนินการตามขั้นตอน เดียวกับการจดทะเบียนรถใหม่ และเมื่อจดทะเบียนรถแล้ว ไม่ต้องออกหนังสือแสดงการจด ทะเบียนรถเล่มใหม่ แต่ให้ใช้หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ เล่มเดิมต่อไป 


    การแจ้งไม่เสียภาษีรถตามมาตรา 89 ให้ยื่นคำขอตามแบบพิมพ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด พร้อมด้วยหลักฐานประกอบคำขอ ดังนี้


    1. หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ


    2. แผ่นป้ายเลขทะเบียนรถ กรณีสูญหาย ให้นำสำเนารายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีที่ได้แจ้งความหายไว้ ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแสดง


    3. หลักฐานประจำตัวผู้ประกอบการขนส่ง ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นซึ่งใช้แทน บัตรประจำตัวประชาชน และภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจด ทะเบียนนิติบุคคล 


    เมื่อได้รับคำขอ และตรวจสอบหลักฐานประกอบคำขอถูกต้องแล้วให้ดำเนินการ ดังนี้


    1. ตรวจรับแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถคืนให้ถูกต้อง หากแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถสูญหาย ให้ดำเนินการสั่งซื้อ แผ่นป้ายเลขทะเบียนรถใหม่เสียก่อน


    2. ตรวจสอบรายการเสียภาษีประจำปี หากปรากฎว่ามีภาษีค้างชำระให้จัดเก็บภาษีค้างชำระให้ครบถ้วนถูกต้อง


    3. บันทึกการแจ้งไม่เสียภาษีรถในหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถและสำเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ เสนอนายทะเบียนลงนาม


    4. จ่ายหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ และใบรับแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถ 


    การแจ้งใช้รถที่ได้แจ้งไม่เสียภาษีรถตามมาตรา 89 ไว้แล้ว ให้ยื่นคำขอตามแบบพิมพ์ที่ กรมการขนส่งทางบกกำหนด พร้อมด้วยหลักฐานประกอบคำขอ ดังนี้


    1. หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ


    2. ใบรับแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถ


    3. หลักฐานประจำตัวผู้ประกอบการขนส่ง ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นซึ่งใช้แทน บัตรประจำตัวประชาชน และภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
  
  เมื่อได้รับคำขอ และตรวจสอบหลักฐานประกอบคำขอถูกต้องแล้วให้ดำเนินการ ดังนี้


   1. ออกหนังสือนำรถไปตรวจสภาพรถ (ออก ทภ.1)


   2. ตรวจสภาพรถ


   3. ตรวจสอบรายการเสียภาษีประจำปี ดังนี้


       3.1 ถ้าภาษีประจำปีที่เสียไว้เดิมสิ้นอายุแล้ว ให้ดำเนินการจัดเก็บภาษีรถให้ครบถ้วนถูกต้อง


       3.2 ถ้ายังมีอายุภาษีเดิมเหลืออยู่ ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุภาษี


   4. บันทึกการแจ้งใช้รถในหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถและสำเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ เสนอนายทะเบียนลงนาม


   5. จ่ายหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ และแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถ 

0123456789 223.205.248.53
ความคิดเห็นที่ 5 31 กรกฎาคม 2557 (23:38 น.)
clinic truck2hand clinic truck2hand

isuzu 115 คือ รถ6ล้อขนาดกลาง ขนาดเครื่องยนต์4BD1ขนาด115แรงม้าอันลือชื่อด้วยความอึด ทน ประหยัดน้ำมัน ซึ่งเป็นตัวสุดท้ายก่อนจะเปลี่ยนโฉมเป็นรุ่นNPR120 ส่วนเลขแชสซีจะขึ้นต้นด้วย NPR59LU5F M-XXXXXX  ซึ่งถ้าจำไม่ผิดจะเริ่มผลิตประมาณปี2536(ถ้าผิดต้องขออภัย)

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSaJDU25j_Ct2Y5ARFTtq1KPVsUgjHuO_dBlmFaJDMEguC8bxOr  
รูปโฉม NPR115 สรรพนามขานเรียก เสี่ยสั่งลุย

โดยตัวก่อนหน้านี้จะเป็นตัวแก้มเหลืองที่ประตูทั้ง2ข้าง เลขแชสซีจะขึ้นต้นด้วย NPR59LU5M-XXXXXXX หรือNPR59LU5-XXXXXXซึ่งมีขนาดเครื่องยนต์ที่เท่ากัน

http://www.truck2hand.com/_newt2h/files/content/medium/165000/content-163614-07371e45ccc88b55c9039063a50cda77.jpg
        เอกลักษณ์ของรุ่นนี้คือจะมีแก้มสีเหลืองที่ประตูทั้ง2ข้าง

ส่วนรุ่นนี้ถ้าเป็นรถประกอบสังเกตง่ายๆคือจะไม่มีหูช้างที่ประตูทั้งสองข้างหรือบางคันประตูข้างซ้ายถ้าเป็นรถประกอบจะมีกระจกมองขาอ่อนดังรูปข้างล่างครับ

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQa-rLV_P-5eJ1hq0_zaLd6RDeG-XwNKgKk2b5_SSoXPJMtrYdzpAhttps://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSc7qWRUuTy2xX8ueyrXs1XmLrglnE5RpiYBdk6mW6s31sp_pvzXA

                     รูปNPR115 รถจดประกอบ

***ทำไมรถห้างไทยจึงต้องมีหูช้าง รถประกอบไม่มี ก็เพราะรถเมืองไทยจะไม่ติดแอร์มาจากโรงงานจึงต้องมีหูช้างช่วยดึงลมจากภายนอกเข้ามาในห้องโดยสารครับ

0123456789 223.205.248.53
ความคิดเห็นที่ 6 31 กรกฎาคม 2557 (23:45 น.)
clinic truck2hand clinic truck2hand

ตอบข้อที่3
 การซื้อขายรถหากต้องการโอนเงินมัดจำแต่ไม่มั่นใจว่าจะถูกหลอกหรือไม่ ควรจะโอนมัดจำผ่าน TRUCK2HAND ปลอดภัย100%ครับ

http://www.truck2hand.com/_newt2h/files/header/header-banner-12695c77f5d9b0d77a8413447b2cf2ba.jpg

0123456789 223.205.248.53
ความคิดเห็นที่ 7 31 กรกฎาคม 2557 (23:55 น.)
clinic truck2hand clinic truck2hand

"เวลาเราจะซื้อรถ เจ้าของมักจะถามว่า เต้น หรือ เอาไปใช้ หมายความว่าอย่างไรครับ
ถ้าซื้ เต้น ได้ราคาต่ำกว่า
หรือ ถ้าเอาไปใช้ ราคาจะสูง ขอบคุณครับ''


ตอบ ความจริงก็แล้วแต่จะคิดน่ะครับ ถ้าผู้ขายถามแบบนี้ความหมายก็ตามคำถามล่ะครับ เพราะผู้ซื้อรถจะมีอยู่2กลุ่มใหญ่ๆคือ กลุ่มพ่อค้าเต้นท์รถซื้อเพื่อเอาไปทำกำไรต่อและกลุ่มผู้ซื้อเพื่อนำไปใช้เอง ถ้าสังเกตราคารถรุ่นเดียวกัน สภาพและปีเดียวกัน ราคาในเต้นท์ส่วนใหญ่จะเเพงกว่ารถบ้านน่ะครับ แต่บางครั้งรถบ้านก็จะแพงกว่า ซึ่งมีทุกรูปแบบ  ก็อยู่ที่ความพึงพอใจของผู้ซื้อล่ะครับ บางทีแม้รู้ๆว่าจซื้อแพงกว่าเหตุผลเพียงเพราะความชอบหรือถูกชะตากับรถคันนั้นๆครับ

0123456789 223.205.248.53
ความคิดเห็นที่ 8 1 สิงหาคม 2557 (16:39 น.)
เลย์...ใจรัก 1-2-call 080-1566049,089-8450134 True 083-4652562 เลย์...ใจรัก 1-2-call 080-1566049,089-8450134 True 083-4652562

ชัดเจนครับ

080-1566049 ,089-8450134,083-4652562 นครราชสีมา 101.51.78.199
ความคิดเห็นที่ 9 6 สิงหาคม 2557 (07:21 น.)
บุญเที่ยง โทร 0847949678 บุญเที่ยง โทร 0847949678

แจ่มแจ้ง

084-7949678 1.2.156.178
ความคิดเห็นที่ 10 1 เมษายน 2559 (14:49 น.)
ความคิดเห็นนี้ถูกลบ
ความคิดเห็นที่ 11 14 ธันวาคม 2559 (17:02 น.)
ความคิดเห็นนี้ถูกลบ
ความคิดเห็นที่ 12 23 มกราคม 2560 (14:46 น.)
มนัส มนัส

สอบถามเรื่อใบประกอบการหมดอายุไปต่อใหม่แต่ขายรถไปแล้ว ขนส่งไม่ต่ออายุให้บอกให้รอมีรถก่อนค่อยมาต่อ เป็นแบบนี้ถูกต้องนะครับ กลัวโดนปรับว่าไม่ต่ออายุประกอบการ

0858590053 223.205.232.22
สมาชิก Truck2Hand
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน
ค้นหารถมือสองที่นี่จ้า...
ค้นหาตามหมวดหมู่ประเภท
Facebook Fanpage