รถบรรทุก เครื่องจักรกลหนัก เครื่องจักรกลการเกษตร รถบัส รถตู้ รถยนต์ รถกระบะ รถมอเตอร์ไซค์ เรือ อะไหล่รถ ประดับยนต์ ไฟแนนซ์ เต๊นท์รถทั่วไทย
เอกสาร ม.79
เอกสาร ม.79
เอกสาร ม.79 30 กรกฎาคม 2557 (09:28 น.)
จ่าใจ สิบเอ็ดไฮโล จ่าใจ  สิบเอ็ดไฮโล

เอกสาร ม.79 หมายถึงอะไรครับ
การโอนรถจากป้ายเหลืองสามารถโอนได้ตามปกติหรือไม่ครับ ขอบคุณครับ

086-3388970 10.10.0.38
ความคิดเห็นที่ 1 30 กรกฎาคม 2557 (09:31 น.)
จ่าใจ สิบเอ็ดไฮโล จ่าใจ  สิบเอ็ดไฮโล

ข้อมูลเกี่ยวกับรถ อีซูซุ 115 สั้งลุย ครับ
ผลิตเมื่อปีไหนครับ
เอกลักษณ์ประจำรุ่นนี้ดูตรงไหน
แต่ถ้าเป็นรถประกอบสังเกตุตรงไหน
จากผู้มีความรู้น้อย ขอบคุณครับ

086-3388970 10.10.0.38
ความคิดเห็นที่ 2 30 กรกฎาคม 2557 (09:37 น.)
จ่าใจ สิบเอ็ดไฮโล จ่าใจ  สิบเอ็ดไฮโล

ถ้าเราจะซื้อรถ แต่อยู่คนละจังหวัด เราจะโอนเงินมัดจำ ควรทำอย่างไรครับ
หรือโอนผ่าน truck2hand ครับ ขอบคุณครับ

086-3388970 10.10.0.38
ความคิดเห็นที่ 3 30 กรกฎาคม 2557 (09:44 น.)
จ่าใจ สิบเอ็ดไฮโล จ่าใจ  สิบเอ็ดไฮโล

เวลาเราจะซื้อรถ เจ้าของมักจะถามว่า เต้น หรือ เอาไปใช้ หมายความว่าอย่างไรครับ
ถ้าซื้ เต้น ได้ราคาต่ำกว่า
หรือ ถ้าเอาไปใช้ ราคาจะสูง ขอบคุณครับ

086-3388970 10.10.0.38
ความคิดเห็นที่ 4 31 กรกฎาคม 2557 (22:53 น.)
clinic truck2hand clinic truck2hand

สวัสดีครับคุณ จ่าใจ สิบเอ็ดไฮโล
เอกสารตาม ม.79 คือ เอกสารตามมาตรา 79 ว่าด้วยเรื่องการแจ้งยกเลิกใช้รถครับ


  การแจ้งเลิกใช้รถ การแจ้งไม่เสียภาษีและการยกเลิกการจดทะเบียนรถ 


การแจ้งเลิกใช้รถ การแจ้งไม่เสียภาษีและการยกเลิกการจดทะเบียนรถ
การแจ้งเลิกใช้รถตามมาตรา 79 ให้ยื่นคำขอตามแบบพิมพ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด พร้อมด้วยหลักฐานประกอบคำขอ ดังนี้


    1. หนังสือแสดงการจดทะเบียน


    2. แผ่นป้ายทะเบียนรถ กรณีสูญหาย ให้นำสำเนารายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีที่ได้แจ้งความหายไว้ต่อ เจ้าหน้าที่ตำรวจมาแสดง


    3. หลักฐานประจำตัวผู้ประกอบการขนส่ง ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นซึ่งใช้ แทนบัตรประจำตัวประชาชน และภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการ จดทะเบียนนิติบุคคล 


เมื่อได้รับคำขอ และตรวจสอบหลักฐานประกอบคำขอถูกต้องแล้วให้ดำเนินการ ดังนี้


    1. ตรวจรับแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถคืนให้ถูกต้อง


    2. ตรวจสอบว่ารถที่ใช้ในการประกอบการขนส่งประจำทาง และรถขนาดเล็กได้รับอนุญาตให้ถอนรถจากบัญชี ขส.บ.11 แล้วหรือไม่ หากปรากฎว่ายังมิได้ถอนรถ ก็ให้ดำเนินการให้เรียบร้อยเสียก่อน


    3. ตรวจสอบรายการเสียภาษีประจำปี หากปรากฎว่ามีภาษีค้างชำระให้จัดเก็บภาษีค้างชำระให้ครบถ้วนถูกต้อง


    4. บันทึกการแจ้งเลิกใช้รถในหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ และสำเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ เสนอนายทะเบียนลงนาม


    5. จ่ายหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ


    6. แจ้งการแจ้งเลิกใช้รถให้หน่วยงานที่ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง เพื่อทำการถอนรถคันดังกล่าวออกจาก บัญชี ขส.บ.11 สำหรับรถที่ใช้ในการประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง และการขนส่งส่วนบุคคล 


    กรณีรถสูญหาย ประสบอุบัติเหตุ หรือถูกเพลิงไหม้จนใช้การไม่ได้ ให้ผู้ประกอบการขนส่งแจ้ง เป็นหนังสือต่อนายทะเบียน เพื่อเลิกใช้รถตามมาตรา 79 พร้อมสำเนารายงานประจำวันเกี่ยวกับ คดีที่ผู้ประกอบการขนส่งแจ้งความไว้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยให้ถือเอาวันที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ รับแจ้งความเป็นวันที่ผู้ประกอบการขนส่งประสงค์จะเลิกใช้รถตามมาตรา 79 หากผู้ประกอบการ ขนส่งมิได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ตำรวจรับ แจ้งความ ให้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามมาตรา 143 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 


    การแจ้งใช้รถสำหรับรถที่แจ้งเลิกใช้ตามมาตรา 79 ถือว่าเป็นการจดทะเบียนรถใหม่ โดยให้ ยื่นคำขอตามแบบพิมพ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด พร้อมด้วยหลักฐานประกอบคำขอ ดังนี้


   1. หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ


   2. สัญญาเข้าร่วมกิจการขนส่ง เฉพาะกรณีที่มีการเข้าร่วมกิจการขนส่ง


   3. หลักฐานประจำตัวผู้ประกอบการขนส่งและเจ้าของรถผู้เข้าร่วมกิจการขนส่ง (กรณีที่มีการเข้าร่วม กิจการขนส่ง) ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นซึ่งใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน และ ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 


    เมื่อได้รับคำขอ และตรวจสอบหลักฐานประกอบคำขอถูกต้องแล้ว ให้ดำเนินการตามขั้นตอน เดียวกับการจดทะเบียนรถใหม่ และเมื่อจดทะเบียนรถแล้ว ไม่ต้องออกหนังสือแสดงการจด ทะเบียนรถเล่มใหม่ แต่ให้ใช้หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ เล่มเดิมต่อไป 


    การแจ้งไม่เสียภาษีรถตามมาตรา 89 ให้ยื่นคำขอตามแบบพิมพ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด พร้อมด้วยหลักฐานประกอบคำขอ ดังนี้


    1. หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ


    2. แผ่นป้ายเลขทะเบียนรถ กรณีสูญหาย ให้นำสำเนารายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีที่ได้แจ้งความหายไว้ ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแสดง


    3. หลักฐานประจำตัวผู้ประกอบการขนส่ง ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นซึ่งใช้แทน บัตรประจำตัวประชาชน และภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจด ทะเบียนนิติบุคคล 


    เมื่อได้รับคำขอ และตรวจสอบหลักฐานประกอบคำขอถูกต้องแล้วให้ดำเนินการ ดังนี้


    1. ตรวจรับแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถคืนให้ถูกต้อง หากแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถสูญหาย ให้ดำเนินการสั่งซื้อ แผ่นป้ายเลขทะเบียนรถใหม่เสียก่อน


    2. ตรวจสอบรายการเสียภาษีประจำปี หากปรากฎว่ามีภาษีค้างชำระให้จัดเก็บภาษีค้างชำระให้ครบถ้วนถูกต้อง


    3. บันทึกการแจ้งไม่เสียภาษีรถในหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถและสำเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ เสนอนายทะเบียนลงนาม


    4. จ่ายหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ และใบรับแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถ 


    การแจ้งใช้รถที่ได้แจ้งไม่เสียภาษีรถตามมาตรา 89 ไว้แล้ว ให้ยื่นคำขอตามแบบพิมพ์ที่ กรมการขนส่งทางบกกำหนด พร้อมด้วยหลักฐานประกอบคำขอ ดังนี้


    1. หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ


    2. ใบรับแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถ


    3. หลักฐานประจำตัวผู้ประกอบการขนส่ง ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นซึ่งใช้แทน บัตรประจำตัวประชาชน และภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
  
  เมื่อได้รับคำขอ และตรวจสอบหลักฐานประกอบคำขอถูกต้องแล้วให้ดำเนินการ ดังนี้


   1. ออกหนังสือนำรถไปตรวจสภาพรถ (ออก ทภ.1)


   2. ตรวจสภาพรถ


   3. ตรวจสอบรายการเสียภาษีประจำปี ดังนี้


       3.1 ถ้าภาษีประจำปีที่เสียไว้เดิมสิ้นอายุแล้ว ให้ดำเนินการจัดเก็บภาษีรถให้ครบถ้วนถูกต้อง


       3.2 ถ้ายังมีอายุภาษีเดิมเหลืออยู่ ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุภาษี


   4. บันทึกการแจ้งใช้รถในหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถและสำเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ เสนอนายทะเบียนลงนาม


   5. จ่ายหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ และแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถ 

0123456789 223.205.248.53
ความคิดเห็นที่ 5 31 กรกฎาคม 2557 (23:38 น.)
clinic truck2hand clinic truck2hand

isuzu 115 คือ รถ6ล้อขนาดกลาง ขนาดเครื่องยนต์4BD1ขนาด115แรงม้าอันลือชื่อด้วยความอึด ทน ประหยัดน้ำมัน ซึ่งเป็นตัวสุดท้ายก่อนจะเปลี่ยนโฉมเป็นรุ่นNPR120 ส่วนเลขแชสซีจะขึ้นต้นด้วย NPR59LU5F M-XXXXXX  ซึ่งถ้าจำไม่ผิดจะเริ่มผลิตประมาณปี2536(ถ้าผิดต้องขออภัย)

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSaJDU25j_Ct2Y5ARFTtq1KPVsUgjHuO_dBlmFaJDMEguC8bxOr  
รูปโฉม NPR115 สรรพนามขานเรียก เสี่ยสั่งลุย

โดยตัวก่อนหน้านี้จะเป็นตัวแก้มเหลืองที่ประตูทั้ง2ข้าง เลขแชสซีจะขึ้นต้นด้วย NPR59LU5M-XXXXXXX หรือNPR59LU5-XXXXXXซึ่งมีขนาดเครื่องยนต์ที่เท่ากัน

http://www.truck2hand.com/_newt2h/files/content/medium/165000/content-163614-07371e45ccc88b55c9039063a50cda77.jpg
        เอกลักษณ์ของรุ่นนี้คือจะมีแก้มสีเหลืองที่ประตูทั้ง2ข้าง

ส่วนรุ่นนี้ถ้าเป็นรถประกอบสังเกตง่ายๆคือจะไม่มีหูช้างที่ประตูทั้งสองข้างหรือบางคันประตูข้างซ้ายถ้าเป็นรถประกอบจะมีกระจกมองขาอ่อนดังรูปข้างล่างครับ

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQa-rLV_P-5eJ1hq0_zaLd6RDeG-XwNKgKk2b5_SSoXPJMtrYdzpAhttps://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSc7qWRUuTy2xX8ueyrXs1XmLrglnE5RpiYBdk6mW6s31sp_pvzXA

                     รูปNPR115 รถจดประกอบ

***ทำไมรถห้างไทยจึงต้องมีหูช้าง รถประกอบไม่มี ก็เพราะรถเมืองไทยจะไม่ติดแอร์มาจากโรงงานจึงต้องมีหูช้างช่วยดึงลมจากภายนอกเข้ามาในห้องโดยสารครับ

0123456789 223.205.248.53
ความคิดเห็นที่ 6 31 กรกฎาคม 2557 (23:45 น.)
clinic truck2hand clinic truck2hand

ตอบข้อที่3
 การซื้อขายรถหากต้องการโอนเงินมัดจำแต่ไม่มั่นใจว่าจะถูกหลอกหรือไม่ ควรจะโอนมัดจำผ่าน TRUCK2HAND ปลอดภัย100%ครับ

http://www.truck2hand.com/_newt2h/files/header/header-banner-12695c77f5d9b0d77a8413447b2cf2ba.jpg

0123456789 223.205.248.53
ความคิดเห็นที่ 7 31 กรกฎาคม 2557 (23:55 น.)
clinic truck2hand clinic truck2hand

"เวลาเราจะซื้อรถ เจ้าของมักจะถามว่า เต้น หรือ เอาไปใช้ หมายความว่าอย่างไรครับ
ถ้าซื้ เต้น ได้ราคาต่ำกว่า
หรือ ถ้าเอาไปใช้ ราคาจะสูง ขอบคุณครับ''


ตอบ ความจริงก็แล้วแต่จะคิดน่ะครับ ถ้าผู้ขายถามแบบนี้ความหมายก็ตามคำถามล่ะครับ เพราะผู้ซื้อรถจะมีอยู่2กลุ่มใหญ่ๆคือ กลุ่มพ่อค้าเต้นท์รถซื้อเพื่อเอาไปทำกำไรต่อและกลุ่มผู้ซื้อเพื่อนำไปใช้เอง ถ้าสังเกตราคารถรุ่นเดียวกัน สภาพและปีเดียวกัน ราคาในเต้นท์ส่วนใหญ่จะเเพงกว่ารถบ้านน่ะครับ แต่บางครั้งรถบ้านก็จะแพงกว่า ซึ่งมีทุกรูปแบบ  ก็อยู่ที่ความพึงพอใจของผู้ซื้อล่ะครับ บางทีแม้รู้ๆว่าจซื้อแพงกว่าเหตุผลเพียงเพราะความชอบหรือถูกชะตากับรถคันนั้นๆครับ

0123456789 223.205.248.53
ความคิดเห็นที่ 8 1 สิงหาคม 2557 (16:39 น.)
เลย์...ใจรัก 1-2-call 080-1566049,089-8450134 True 083-4652562 เลย์...ใจรัก 1-2-call 080-1566049,089-8450134 True 083-4652562

ชัดเจนครับ

080-1566049 ,089-8450134,083-4652562 นครราชสีมา 101.51.78.199
ความคิดเห็นที่ 9 6 สิงหาคม 2557 (07:21 น.)
บุญเที่ยง โทร 0847949678 บุญเที่ยง โทร 0847949678

แจ่มแจ้ง

084-7949678 1.2.156.178
ความคิดเห็นที่ 10 1 เมษายน 2559 (14:49 น.)
ความคิดเห็นนี้ถูกลบ
ความคิดเห็นที่ 11 14 ธันวาคม 2559 (17:02 น.)
ความคิดเห็นนี้ถูกลบ
ความคิดเห็นที่ 12 23 มกราคม 2560 (14:46 น.)
มนัส มนัส

สอบถามเรื่อใบประกอบการหมดอายุไปต่อใหม่แต่ขายรถไปแล้ว ขนส่งไม่ต่ออายุให้บอกให้รอมีรถก่อนค่อยมาต่อ เป็นแบบนี้ถูกต้องนะครับ กลัวโดนปรับว่าไม่ต่ออายุประกอบการ

0858590053 223.205.232.22
ความคิดเห็นที่ 13 6 พฤษภาคม 2560 (11:16 น.)
lzm lzm

Nike Air MaxMichael Kors Outletcoach outletkate spade outletcoach outlet onlinepandora necklacessnow bootsmichael kors outlet onlinemichael kors outletpandora charms ukkate spadenike jordanchanel australiacoach factory outletCoach Outlet Onlinepandora australiabaseball jerseysnike idRalph Lauren Polomichael kors usmichael kors outletOakley Holbrookralph laurencoach australiaJordan Retro Shoesmk bagsray ban sunglassescanada goose sale onlinepandora necklaceprada bagsChanel bags Outletprada bagsnike jordan shoesmichael kors pursespandora rings saleprada outletray ban outletoakley sunglassesmichael kors outletburberry outletpandora princess ringmichael kors outletprada outletlouis vuitton outletCHanel Factory Outlettiffany coray-ban sunglassesyeezy boost 350 shoesprada factory outlet onlinemichael kors outletprada outlet onlinemichael korsYeezy Boost 350michael kors onlineabercrombie outlet uspandora charms saleburberry outletkate spade outletcoach handbagskate spade black fridayprada bags on sale2015 Nike Dunkcoach outletNike Air Maxmichael korspaul smith saleoakley frogskins sunglassespandora jewelryauthentic prada handbags outletpolo outletburberry outlet canadaprada factory outlet onlinenike storemichael kors outletNike Air JordanNike Jordan Shoescoach shoessunglasses outletlongchamp outletpandora charms black fridaycoach sunglasses for womenNike Jordansmoncler uscoach factory outletbasketball jerseysmichael kors handbagsmichael kors outletprada sunglassesshoes saleprada onlineadidas australiakate spade bagsmichael kors factory outletNike Air Jordanburberry scarfpandora ringsnike lebron jamespandora.comPandora Charmcanada goose outletAir Maxprada outlet onlineWholesale Tank Topsbaseball jerseyscoach handbagschrome heartsprada outlet onlineburberry outlet onlinemichael kors outletNike Air Maxmichael kors handbags outletmichael kors italyprada outletjordan retro shoesprada official sitekate spade handbagsflash sunglassesmichael kors bagsNike Air Jordanlongchamp outletcoach factory outletadidas australiaAbercrombie Fitchlongchamp outletCoach Outletprada handbagsbeats studioprada outlet onlinemens sunglassesprada outlet onlineJordan Aero Mania Hommeabercrombie outletcoach sunglassescoach bagsmoncler coatsHugo Boss Outletnike huaracheburberry onlinemichael kors handbagsjordan shoespandora australiapolo outlet onlinetiffany and conike outletpandora ringsmcm outletburberry outlet onlineray ban onlinekate spade outletnike jordan shoesmoncler mens jacketsRalph Laurenabercrombie and fitchmichael kors outletprada factory outlet onlinechrome hearts jewelrypandora ringsmichael kors outletmichael kors purses outletray ban outletMizuno Shop Japanyeezy boost 350yeezy boost 350prada handbagsBurberry outlet onlineclk benzNike Zoombaseball jerseyskate spade outletnike australiaabercrombie outletlebron james shoesmichael kors australiacoach outlet storepandora charmsmichael kors outletkate spade canadacoach outletNike Free Runpandora australiaburberry outletmlb shopNike Freerayban sunglassesNike Free Runprada bags outletray-ban sunglassesmcm outlet onlinelouis vuitton australiaprada outlet woodburymoncler outletabercrombie outletmichael kors outletburberry outlet canadafootball jerseysmcm outletchrome heartsburberry purseNike FreeOakley Holbrook sunglassespandora charmsmlb shopabercrombie and fitchKevin Durant Shoesmoncler outletprada outlet onlinetop sunglassesmoncler jacketpandora charms salenike shoesCoach Outlet Storecoach outletchanel bagmichael kors outletmichael kors black fridaytimberland bootslouboutin shoesnfl shopmichael kors outlet bagsoakley sunglassesmichael kors outletburberry outletpandora rings jewelrynike australiaburberry australiaPrada bagslouis vuitton outletprada outlet onlinecoach outletPandora braceletRay Ban Outletmichael kors jet set toteray ban new wayfarercoach australiaofficial prada siteAdidas Yeezy Boost 350Hugo Boss Onlineprada bagmichael kors bags outletnike lebron shoescoach factorycoach usaHermes OutletJordan Retrobrand sunglassespandora charmsprada outlet onlineabercrombie fitchcoach australiapandora charmscheap ray ban sunglassesprada pursesmichael kors outlettimberland ukair jordan shoesburberry scarfPrada Factory Outletpandora braceletsNike Air JordanCanada Goose Outletbercrombie NederlandAir Maxkate spade outletnfl jerseysabercrombie & fitchabercrombie outletmcm factory outletAir Jordanmoncler outletNike Air Maxkate spadepaul smithmichael kors handbagsauthentic prada outlet onlineair jordan retrocoach bagscoach outletnike air maxoakley australiakate spade bags outletkate spade outlet onlineadidas shoesasics shoesralph lauren australiacoach outletray ban aviatormichael kors outletlouis vuitton outletmoncler jacket mensbeats by dresalomon hiking shoesburberry canadaprada saleprada bagsray ban glassesBillatmoncler ukmichael kors bagsburberry outletmichael kors outletray ban prescription glassesCoach Sunglasses Outletmk handbagsate spade handbagsmichael kors outletkate spade bagskate spadenike comhockey jerseysOakley OutletNike Hyperdunk 2015landing gearchina wholesalenike jordan shoespandora braceletprada outletNike Free Runnike shox shoesNike Freecoach onlineabercrombie pariscoach outlet onlineabercrombie outletmajor league baseballasics Australianike outletmichael kors purses on saleoakley outletmichael korspandora ringsmichael kors outlet onlineMizuno Running Shoessunglasses hutnike free runpandora ringray ban sunglassesmichael kors outletburberry canadaKD 8 shoesugg australiapandora australiaJordan retroprada glassespaul smith ukpandora ringscoach pursesugg ukair jordan shoesyeezy boost 350hermes bagkate spade outlet onlineLongchamp Outletmoncler down jacketsmoncler jacketchina factory saleoakley sunglasseslandinggearcoach outletpandora jewelryburberry usJordan Flight 45 FemmeAir jordan Femme 2015canada goose salepandora necklace charmslouis vuitton outletprada handbagsmk outletcoach outletmichael kors totemichael kors outletmoncler saleNike KD 8Mizuno ShopNike Air Jordanlouis vuitton outletcoach pursepandora braceletHugo Boss Storemichael kors uknike shoespandora charms sale onlineNike Air Maxmichael kors toteNike Air Jordanpandora outletprada uspandora charmspandora charmsnorth face outletrayban outletvéronique Billatmichael kors ukyeezy boost 350coach factory outlet onlinecoach outletlouis vuitton factory outletmlb storeshoes onlinemichael kors outlethuarache nikeceline outletsunglasses hutshoes online salejimmy choo australiaNike Air Maxprada outlet onlinehuarachesbasketball jerseysmichael korsray ban eyeglassescoach outletcoach diaper bagcheap basketball shoescoach outletofficial prada siteAir Maxofficial michael korsBasketball shoespiumini moncler replicaMichael Kors Outletcheap coach purseMIZUNO Shop USPrada Outletcoach factory outletcoach outletcoachugg bootsmichael kors outlet onlinebeats headphonesFree Runpandora braceletpandora braceletmichael kors totespandora ringsnike shoes australiaNike Free Runprada outlet onlineray ban wayfareradidas yeezy boost 350Nike Freemichael kors purseschrome storeNike Air Jordancoach outletkate spade black fridayabercrombie and fitchoakley frogskinsburberry scarfmoncler jacketnike shoxNike Zoomprada outlet onlinesalomon shoespandora jewelryups trackingNike Air Jordanchanellouis vuitton ukNike Hyperdunk ShoesAir Max,Air Jordanpolo onlineray ban clubmasterray ban sunglassespandora ringsprada factory outletpandora charmscoach outletprada outletmoncler clothingcoach outlet onlineugg slippersprada bagscanada goose jacketmichael kors outletKate Spade Australiamichael kors outletburberry australiaCoach outlet onlinepandora ringsCheap Ray Bankate spadeYeezy 350nike huarache shoesChanel OutletMizuno Shoespandora ringsveronique billatwholesalepandora charms sale clearancenike air huaracheprada outletauthentic prada outlet onlinepandora charmsmichael kors walletray ban sunglassesburberry scarfsmlb.comkate spade outletprada outlet pricesray-ban sunglassescheap moncler jacketprada outletugg australiahuaraches shoescoach outlet onlinecoach outletabercrombie usray ban polarizedmichael kors canadafootball jerseysnike basketball shoesprada outletpandora ringslanding gearsprada outletburberrypandora ukmichael kors bagsMizuno Waverayban aviatorHyperdunk 2016michael kors outlettiffany ukpandora ukcanada goose jacketchrome storeray ban prescription sunglasses2017 Nike Air Maxburberry onlinecoach outlet onlinecoach carterasics shoes AustraliaNike Dunk SB Lowtiffany coMichael Kors Canadasunglasses smburberry outletmichael kors outletNike Air Maxabercrombie uscoach baglzm5.6

18956234578 112.111.185.95
ความคิดเห็นที่ 14 22 พฤษภาคม 2560 (17:22 น.)
leilei3915 leilei3915

20170522 leilei3915
fitflops sale clearanceoakley sunglasses wholesalemichael kors outletmichael kors outletasics shoesralph laurenralph lauren outletray ban sunglasses wholesalemichael kors outlethermes belts outletcheap jordan shoescanada goose outlet storenhl jerseysoakley sunglasses wholesalemichael kors outlet onlinepolo ralph lauren outlet onlinecheap jordans for salenfl jerseysprada outletray ban sunglassesyeezy boost 350canada goose outletnike shoespolo ralph laurenmont blanc outletcoach factory outletnike shoes for womencoach factory outletadidas yeezy shoescheap ray ban sunglassespolo ralph laurenoakley sunglassesralph lauren polocheap jordans for saleralph lauren ukpandora charmsoakley sunglasses wholesaleadidas yeezy shoeschristian louboutinray bans sunglasses outlethermes outletcoach outlet store onlinemichael kors outlet clearancecheap ugg bootscheap ugg bootscanada goose outletcoach outlet onlinechristian louboutin salecheap nfl jerseysray ban sunglasses outletcoach outletmont blanc pensfred perry clothingcheap ray ban sunglassesralph laurenmulberry handbagsoakley sunglassesray ban sunglasses outletpolo ralph laurenmichael kors outlet onlinecoach outlet onlinecanada goose jacketsoakley sunglassesadidas outletcanada goose outletpolo outletair jordan 4 retrocoach outletchristian louboutincoach factory outletcheap oakley sunglasseshermes outletcheap oakley sunglassesmichael kors outlet onlinenike air jordan 4canada goosecanada goose outletray ban sunglassesmont blanc pensoakley sunglasses wholesalekate spade outlet storepolo ralph laurencheap oakley sunglassesray ban sunglassespolo outletmichael kors outlet onlinepolo shirtspolo ralph lauren pas chercheap mbt shoesralph lauren ukpolo shirtsmichael kors outlet online storepolo ralph laurencoach outlet onlineadidas outlet storemcm backpackralph lauren outleted hardy outletmichael kors outletmichael kors outlet storepolo ralph lauren outletchristian louboutin outlettrue religion outletcheap uggslongchamp outlet storecheap ugg bootspolo ralph lauren outletmichael kors outlet onlineray ban sunglassesadidas shoes for mencoach factory outletvalentino outlet storefitflops sale clearancefitflops saleair jordan shoespolo outletlebron shoesmichael kors outletnike shoesralph lauren shirtsmont blanc pens for saleoakley sunglasses wholesalebirkenstock outletmichael kors outlet storescoach factory outletkate spade outlet online storeoakley sunglassesralph lauren outletnike shoeslacoste outletcoach factory outletoakley sunglasses wholesalecheap uggscoach factory outletmlb jerseyscoach outlet store onlinekate spade outletcoach outlet store onlineadidas outlet onlinecoach factory outletmichael kors outletmont blanc penspolo outletralph lauren outletchristian louboutin shoescheap nhl jerseyscheap jordansnike shoes outletcanada gooseugg bootsmichael kors handbagsmulberry ukcoach factory outletray ban sunglassescoach outlet onlinecoach outlet clearancefred perry polo shirtscheap oakley sunglassesnike outlet storelebron james shoespolo outletair jordan shoespolo outletpandora outlet storepandora braceletmichael kors outletcheap nike shoesfitflops clearancecheap nba jerseycoach outlet onlinepandora jewelry salefitflop sandalsralph lauren ukmichael kors outlet clearanceprada outlet onlinepolo ralph laurenvalentino outlet storeray ban sunglassesjordan shoeschristian louboutin ukair jordan 4coach factory outlet onlineugg outletcheap oakley sunglassesmichael kors outlet clearanceoakley sunglassespandora outletcoach outlet onlinechristian louboutin shoesralph lauren outletmlb jerseysnike outletcoach outlet onlinepandora outlet onlinevalentino shoescoach outlet onlineasics outletpolo outletfitflop sandalslongchampcheap mlb jerseyscoach outleted hardy clothingralph lauren ukcoach factory outlet onlinekate spade bagsvalentino outletpandora jewelrynike shoescheap jordan shoesoakley sunglasses for menoakley sunglassespuma outletmichael kors handbagskate spade outlet storepolo ralph lauren outlet onlineray ban pas chernike outletyeezy boostoakley sunglassespolo ralph lauren outletnike trainerslacoste polo shirtscanada goose jacketsfred perry clothingadidas outlet onlineralph lauren ukkate spade bagsralph lauren polocoach outlet onlinemcm bagfred perry outletlongchamp outletcoach outletmichael kors outlet onlinecheap nike shoesmichael kors outlet onlineyeezy shoesralph lauren shirtstrue religion outletoakley sunglassestrue religion outlet storecanada goosenike outlet storepolo ralph lauren outlet onlinenike shoesmichael kors outletralph lauren polomichael kors outlet clearancenike shoes on salecheap oakley sunglassescheap mlb jerseyschristian louboutin shoescanada goose outletcheap oakley sunglassesralph lauren ukpolo ralph laurenkate spade handbagscanada goose jacketscanada goosepolo ralph lauren outlet onlinecheap jordanscheap jordansmichael kors outletralph laurenmont blanc outletchristian louboutin shoestrue religion jeanscoach outlet onlinecoach outlet onlinelongchamp outlet onlinemichael kors outlet clearancepolo outletcheap ray ban sunglassesoakley sunglasses outlettrue religionyeezy boost 350christian louboutin salevintage nhl jerseysugg bootsfred perryralph lauren ukkate spade outlet onlineralph laurenmichael kors outlet clearancepandora jewelrymichael kors outlettrue religion jeansgiuseppe zanotti outletpolo ralph lauren outlet onlineasics running shoesmichael kors outlettrue religion jeans salemichael kors outletprada outlet storemont blanc outletcoach factory outletprada outlet storeray ban sunglasses for menpandora jewelryfred perry polokate spade pursesmont blanc penscheap ray bans sunglassesadidas yeezy boostnike shoes outletpandora outletuggs outletadidas shoes for womenugg outlet onlinemcm outletoakley sunglasses wholesaleray ban sunglasses on salemichael kors outlet onlinefred perry polo shirtsmichael kors outlet onlinemichael kors outletcheap oakley sunglassescheap ray ban sunglassescanada gooseoakley sunglasses wholesalemichael korscheap jordanstrue religion outletcoach outlet online coach factory outletadidas yeezyoakley sunglassesnike outletralph laurenkate spade handbagspolo outletmichael kors handbags clearancecanada goose outletralph laurenpolo ralph laurenpolo ralph laurenair jordan retrotrue religion outletcoach factory outletpolo ralph laurentrue religion outlet storeray ban sunglasseschristian louboutin outletmichael kors outlet clearancepolo outletadidas yeezylacoste shirtscoach outletmichael kors handbagsyeezy boost 350 v2ray banralph lauren outletfred perry shirtsralph lauren pas cherfitflop salekate spade handbagsadidas nmd r1ed hardyvalentino outletadidas yeezy boostmbt outletmont blancmichael kors outlet onlineugg bootsralph lauren polo shirtsnike shoes for menoakley sunglassescoach outletmichael kors outletoakley sunglasses wholesaleralph laurenfred perry polopolo ralph lauren outletpolo ralph laurennike outlet storetrue religion jeanscoach outletmont blancmbt shoes outletmichael kors outletnike outletpandora charmsmichael kors outlet storepolo ralph lauren outletoakley sunglasses wholesalecoach outlet store onlinembt shoescoach outletpolo ralph lauren outletcheap ray banschristian louboutin outletmlb jerseys wholesalecanada goose jacketsmichael kors outletpolo ralph laurenralph lauren outletcoach outlet store onlinenike shoes for mencheap jerseysray ban sunglassesadidas shoesmlb jerseysralph lauren polocheap mlb jerseysmichael kors outlet onlinecanada goose jacketslongchamp handbagspolo ralph lauren outlet onlinefitflops sale clearancevalentino shoesnike shoes for mentrue religion outlet onlinelongchamp outletkate spade outletadidas outletmichael kors handbags salemichael kors outletmont blanc outletmbt outletpolo ralph lauren outletadidas yeezy shoeshermes birkincoach outletlunette ray banpandora jewelry outletair jordan shoespandora ringscanada goose jacketsnba jerseyugg outletfitflops salembt shoesnike shoesralph lauren ukprada outlet storesprada outletcheap authentic nba jerseysmichael kors outlet clearancenike factory outletnike outlet storeadidas outlet storeadidas nmdmlb jerseys wholesaleyeezy boostmulberry bagspolo ralph lauren

0321-23123132 211.174.125.229
สมาชิก Truck2Hand
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน
ค้นหารถมือสองที่นี่จ้า...
ค้นหาตามหมวดหมู่ประเภท
Facebook Fanpage