รถบรรทุก เครื่องจักรกลหนัก เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องจักรกล และอุปกรณ์ รถบัส รถตู้ รถยนต์ รถกระบะ รถมอเตอร์ไซค์ เรือ ไฟแนนซ์ เต๊นท์รถทั่วไทย
เงื่อนไขการใช้งาน

เงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้ (“เงื่อนไข”) กำหนดเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการ (ตามที่ระบุต่อไป) และสิทธิและหน้าที่ระหว่างเรา/บริษัท และผู้ใช้งาน ท่านต้องตกลงในเงื่อนไขโดยการอ่านเนื้อหาทั้งหมดก่อนใช้บริการ

ข้อ 1. ขอบเขตและรายละเอียดของบริการ

 1. 1บริการ(ตามที่ระบุต่อไป)เป็นบริการตลาดกลางออนไลน์ ในรูปแบบ “ลูกค้ากับลูกค้า” (“consumer-to-consumer”) หรือ “ธุรกิจกับธุรกิจ” (“business owner –to-business owner”) หรือ “ธุรกิจกับลูกค้า” (“business owner-to-customer”) เราไม่ได้นำเสนอบัญชีธุรกิจ และเราไม่ได้ทำการขายหรือซื้อสินค้าหรือเข้าครอบครองสินค้าไม่ว่าเพื่อตนเองหรือในนามของผู้ใช้หรือผู้อื่น ขณะที่เราจะช่วยเหลือในการทำธุรกรรม ผู้ใช้ที่โพสขายสินค้าผ่านบริการและผู้ใช้ที่ซื้อสินค้าผ่านบริการ(“ผู้ซื้อ”) ต้องรับผิดชอบในการขายและคุณภาพของสินค้า (ในที่นี้เรียกว่า “สินค้า” “ผลิตภัณฑ์” “สิ่งของ” หรือ “ของ”) ธุรกรรมระหว่างกัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง รายการของสินค้าและการให้การรับประกันของสินค้านั้นๆ

 2. วัตถุประสงค์ของเงื่อนไขนี้เพื่อกำหนดเงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการ และสิทธิและหน้าที่ระหว่างบริษัท (ตามที่จะระบุต่อไป) และผู้ใช้งาน (ที่จะระบุต่อไป) และเงื่อนไขจะใช้กับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานกับบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริการ

 3. กฎใดๆ ในการใช้งานบริการที่ระบุในเว็บไซต์ https://www.truck2hand.com/ (“กฎ”) ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไข

 4. หากมีการขัดแย้งใดๆ ระหว่างเงื่อนไขและกฎหรือรายละเอียดอื่นใดอันเกี่ยวกับการบริการที่ไม่ได้กำหนดไว้ ให้ใช้เงื่อนไขเป็นหลัก

ข้อ 2 นิยาม

เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเงื่อนไขฉบับนี้ ถ้อยคำที่ใช้ต่อไป ให้มีความหมายตามที่ระบุ ดังนี้

 1. “สัญญาบริการ” หมายถึง สัญญาเกี่ยวกับการใช้บริการที่ตกลงกันภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงของเงื่อนไขฉบับนี้ระหว่างบริษัทและผู้ใช้งาน

 2. “สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิในผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ สิทธิในการออกแบบ เครื่องหมายการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น (รวมไปถึง สิทธิในการได้รับหรือจดทะเบียนเพื่อให้ได้มาถึงสิทธินั้นๆ)

 3. “ข้อมูลที่โพส” หมายถึง เนื้อหาใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่น ที่ถูกโพสหรือส่งต่อด้วยวิธีการใดๆ โดยผู้ใช้งานผ่านบริการ

 4. “บริษัท” หมายถึง บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด

 5. “เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทโดยใช้ชื่อโดเมน https://www.truck2hand.com/ หรือหากมีการแก้ไขชื่อโดเมนหรือเนื้อหานั้นไม่ว่าด้วยเหตุใดให้หมายรวมถึงเว็บไซต์ที่แก้ไขด้วย

 6. “ผู้ใช้งาน” หมายถึง บุคคลใดหรือหน่วยทางธุรกิจใดซึ่งลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานของบริการตามข้อ 3 (ลงทะเบียน)

 7. “บริการ” หมายถึง บริการที่ให้บริการโดยบริษัทภายใต้ชื่อ ทรัคทูแฮนด์ดอทคอม (Truck2Hand.com) หรือหากมีการแก้ไขชื่อหรือเนื้อหานั้นไม่ว่าด้วยเหตุใดให้หมายรวมถึงบริการที่แก้ไขด้วย

ข้อ 3 การลงทะเบียน

 1. ผู้ที่ต้องการจะใช้งานบริการสามารถสมัครกับบริษัทเพื่อลงทะเบียนในการใช้บริการ โดยตกลงที่จะดำเนินการตามที่ระบุนี้ และให้ข้อมูลที่จำเป็นตามที่บริษัทกำหนด (“ข้อมูลลงทะเบียน”) เป็นไปตามรูปแบบที่บริษัทกำหนด

 2. บริษัทต้องพิจารณาว่าการลงทะเบียนของบุคคลที่สมัครตามวรรค 1 ของข้อ 3 (“ผู้สมัคร”) นั้นเป็นไปตามเกณฑ์ของบริษัทหรือไม่ และหากบริษัทอนุมัติการลงทะเบียน บริษัทต้องแจ้งผู้สมัครเกี่ยวกับผลการพิจารณา การลงทะเบียนของผู้สมัครเป็นผู้ใช้งานต้องทำเสร็จสิ้นเมื่อบริษัทได้แจ้งตามวรรคนี้

 3. เมื่อการลงทะเบียนเสร็จสิ้นตามวรรคก่อน สัญญาบริการจะมีผลใช้บังคับระหว่างผู้ใช้งานและบริษัท โดยผู้ใช้งานได้รับอนุญาตให้ใช้บริการภายใต้เงื่อนไขนี้

 4. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการลงทะเบียนหรือการลงทะเบียนซ้ำของผู้สมัครโดยไม่มีหน้าที่ต้องเปิดเผยเหตุผลในกรณีต่อไปนี้

  1. บริษัทพบว่าข้อมูลในการลงทะเบียนบางส่วนหรือทั้งหมดที่ผู้สมัครให้แก่บริษัทนั้นเป็นข้อมูลเท็จ ไม่ถูกต้องหรือมีการปกปิดข้อมูล

  2. ผู้สมัครเป็นผู้เยาว์ ผู้ไร้ความสามารถ ผู้เสมือนไร้ความสามารถ หรือ บุคคลที่อยู่ภายใต้ความดูแลหรือความช่วยเหลือ และไม่สามารถขอการอนุมัติ หรือความยินยอมจากตัวแทนตามกฎหมาย ผู้ปกครอง ผู้อนุบาล ผู้พิทักษ์ หรือผู้ช่วยเหลือ

  3. บริษัทพิจารณาว่าผู้สมัคร (ก) อยู่ในกลุ่มหรือเป็นสมาชิกของกลุ่มอาชญากร องค์กรสิทธิต่างๆ ผู้มีอิทธิพลซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย (Antisocial Forces) หรือกลุ่มคนในลักษณะเดียวกัน (เรียกรวมกันว่า “ผู้มีอิทธิพลซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย”)หรือ (ข) มีปฏิสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับการสนับสนุน ดำเนินการ บริหาร ผู้มีอิทธิพลซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือ โดยวิธีอื่น

  4. บริษัทพิจารณาว่าผู้สมัครเป็นคู่สัญญาที่เคยผิดสัญญากับบริษัท หรือ เคยเกี่ยวข้องกับคู่สัญญาที่ผิดสัญญา

  5. ผู้สมัครได้รับผลกระทบจากมาตรการตามข้อ 10 1. หรือ

  6. นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น หากบริษัทเห็นว่าการลงทะเบียนนั้นไม่เหมาะสม

ข้อ 4 การแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียน

ผู้ใช้งานต้องแจ้งบริษัทในทันทีเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลลงทะเบียนตามรูปแบบที่บริษัทกำหนด

ข้อ 5 ชื่อสมาชิก และรหัสผ่าน

 1. ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบในการเก็บและรักษารหัสผ่าน (Password) และชื่อสมาชิกเพื่อการใช้บริการในรูปแบบที่เหมาะสม และต้องไม่อนุญาตให้บุคคลที่สาม ใช้ ให้ โอน เปลี่ยนชื่อ ขาย หรือจำหน่ายจ่ายโอน โดยประการใดในลักษณะเดียวกัน

 2. ผู้ใช้งานต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการจัดการที่ไม่เหมาะสม การใช้งาน หรือ การใช้งานรหัสผ่าน หรือชื่อสมาชิกโดยบุคคลที่สาม โดยบริษัทไม่จำต้องรับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด

ข้อ 6 ค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขการจ่ายเงิน

 1. เพื่อเป็นการตอบแทนการใช้บริการ ผู้ใช้งานต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้แก่บริษัทตามที่กำหนดต่างหาก ตามที่บริษัทระบุในเว็บไซต์ โดยติดต่อผ่านอีเมลหรือกล่องข้อความ (inbox) ของผู้ใช้งาน ตามเงื่อนไขการจ่ายเงินที่กำหนดโดยบริษัท

 2. หากผู้ใช้งานไม่จ่ายเงินค่าธรรมเนียมตามที่ระบุ เมื่อครบกำหนดการจ่ายเงิน ผู้นั้นมีหน้าที่ต้องจ่ายเบี้ยปรับกรณีผิดนัดในอัตรา 15%ต่อปี

ข้อ 7 ข้อห้ามกระทำการ

เมื่อใช้บริการ ผู้ใช้งานต้องไม่กระทำการที่เข้าลักษณะ และไม่กระทำการที่บริษัทจะพิจารณาว่าจะเข้าลักษณะ ดังต่อไปนี้

 1. การกระทำที่ละเมิดกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม

 2. การกระทำที่เป็นการโกงหรือข่มขู่บริษัท หรือ ผู้ใช้งานรายอื่น หรือ บุคคลที่สาม

 3. การกระทำที่ฝ่าฝืนความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี

 4. การกระทำที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิในรูปภาพ สิทธิส่วนบุคคล ชื่อเสียง หรือสิทธิอื่นๆ หรือประโยชน์ของบริษัท ผู้ใช้งาน หรือบุคคลที่สาม

 5. การกระทำเพื่อส่งข้อมูลใดๆ ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ หรือที่บริษัทพิจารณาว่ามีลักษณะดังต่อไปนี้ ผ่านบริการไปยังผู้ใช้งานรายอื่น

  • มีเนื้อหาที่มีความรุนแรง
  • มีไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมที่จะเป็นอันตราย
  • มีเนื้อหาที่ทำให้ชื่อเสียงหรือความน่าเชื่อถือของบริษัท หรือผู้ใช้บริการรายอื่น หรือบุคคลที่สาม ได้รับความเสียหาย
  • มีเนื้อหาหยาบคายหรืออนาจาร
  • มีเนื้อหาสนับสนุนให้เกิดการเลือกปฏิบัติ
  • มีเนื้อหาสนับสนุนการฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตนเอง
  • มีเนื้อหาสนับสนุนการใช้สารเสพติด
  • มีเนื้อหาต่อต้านสังคม
  • มีเจตนาเพื่อกระจายข้อความไปยังบุคคลที่สาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง จดหมายลูกโซ่
  • มีเนื้อหาที่จะทำให้บุคคลที่สามรู้สึกไม่สบายใจ
 6. การกระทำที่ทำให้เกิดภาระหนักขึ้นในเครือข่ายหรือระบบของบริการ

 7. การกระทำเพื่อการทำวิศวกรย้อนกลับ(reverse engineering) หรือวิเคราะห์ซอฟแวร์หรือระบบอื่นใดที่บริษัทจัดให้

 8. การกระทำที่เป็นการรบกวนขัดขวางการให้บริการ

 9. การกระทำที่เป็นการเข้าสู่เครือข่ายหรือระบบของบริษัทโดยมิชอบ

 10. การกระทำเพื่อลอกเลียนแบบบุคคลที่สาม

 11. การกระทำเพื่อใช้ ชื่อสมาชิก หรือรหัสผู้ใช้ของผู้ใช้บริการคนอื่น

 12. การกระทำที่เป็นการหาประโยชน์เพื่อการชักชวนทำธุรกิจ ผ่านทางบริการ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท

 13. การกระทำเพื่อเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการคนอื่น

 14. การกระทำเพื่อทำให้ผู้ใช้บริการคนอื่น หรือบุคคลที่สามเสียผลประโยชน์ ได้รับความเสียหาย หรือรู้สึกไม่สบายใจ

 15. การกระทำที่ละเมิด กฎ URL [https://www.truck2hand.com/index.php?actions=rule]

 16. การกระทำเพื่อสนับสนุนกำไรให้กับผู้มีอิทธิพลซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 17. การกระทำโดยจงใจเพื่อพบบุคคลแปลกหน้าในการหาคู่หรือหาความสัมพันธ์

 18. การกระทำไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมเพื่อทำให้เกิด หรือสนับสนุนการกระทำตามรายการ (1) ถึง (17)ข้างต้น

 19. การพยายามที่จะทำให้เกิดการกระทำตามรายการ (1) ถึง (17)ข้างต้น

 20. การกระทำอื่นๆ ที่บริษัทเห็นว่าไม่เหมาะสม

ข้อ 8 การระงับบริการ

บริษัทมีสิทธิระงับหรือหยุดการให้บริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า ในกรณีดังนี้

 1. ตรวจสอบหรือบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นเพื่อการให้บริการเนื่องมาจากเหตุการณ์ฉุกเฉิน

 2. บริษัทไม่สามารถให้บริการได้อันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดในคอมพิวเตอร์หรือสายสื่อสาร การทำงานผิดปกติ หรือ การเข้าใช้งานจำนวนมาก การเข้าใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต การแฮก หรือเหตุในลักษณะเดียวกัน

 3. บริษัทไม่สามารถให้บริการได้อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง แผ่นดินไหว ฟ้าผ่า ไฟไหม้ พายุ และความเสียหายจากน้ำท่วม ไฟฟ้าดับ และภัยธรรมชาติอื่นๆ หรือ

 4. กรณีที่บริษัทพิจารณาว่าจำเป็นต้องระงับหรือหยุดให้บริการ

ข้อ 9 กรรมสิทธิ์

 1. บริษัทและผู้ให้อนุญาตให้ใช้สิทธิ ขอสงวนสิทธิ์ ใน สิทธิใดๆ ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ และบริการ เงื่อนไขการใช้งานนี้ไม่เป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และบริการของบริษัทหรือของผู้ให้อนุญาตฯ แก่ผู้ใช้งาน

 2. ผู้ใช้งานขอรับรองต่อบริษัทว่า ตนมีสิทธิตามกฎหมายในการโพสข้อความหรือส่งผ่านข้อมูลที่โพส และ ข้อมูลที่โพสหรือส่งผ่านนี้ไม่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม

 3. ผู้ใช้งานให้สิทธิในการใช้งาน ทำซ้ำ จำหน่ายจ่ายโอน หรือสร้างสรรค์งาน ดัดแปลงงาน แสดงผลงาน และการจัดการกับข้อมูลที่โพส แก่บริษัท โดยเป็นสิทธิที่สามารถโอนได้ ให้อนุญาตใช้สิทธิต่อไปได้ ไม่ผูกขาด ไม่มีค่าสิทธิ และใช้ได้ทุกแห่ง นอกจากนั้น ผู้ใช้งาน( “ผู้ใช้งานที่ให้สิทธิ” ตามวรรค 3) อนุญาตให้ผู้อื่นสามารถลงทะเบียน และอนุญาตใช้สิทธิต่อไปได้โดยไม่ผูกขาด ให้สามารถใช้ ทำซ้ำ ส่งต่อ ดัดแปลงงาน แสดงผลงาน และทำการโพสข้อมูลที่ ผู้ใช้งานที่ให้สิทธิได้โพสหรือที่ได้ส่งผ่านข้อมูลไว้ในการใช้บริการนี้

 4. ผู้ใช้งานตกลงจะไม่ใช้ ธรรมสิทธิ์ (moral right) เอากับบริษัทหรือบุคคลที่บริษัทได้โอนหรือมอบหมายสิทธิให้

ข้อ 10 การยกเลิกการลงทะเบียน

 1. ในกรณีเกิดเหตุดังต่อไปนี้กับผู้ใช้งาน บริษัทอาจ (1) ลบ หรือ ระงับการแสดงข้อความของข้อมูลที่โพส (2) ระงับการใช้งานของผู้ใช้งานรายนั้นชั่วคราว หรือ (3) ยกเลิกการลงทะเบียนของผู้ใช้งานรายนั้น โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

  (1) ผู้ใช้งานไม่ทำตามเงื่อนไขการใช้งานนี้ข้อใดข้อหนึ่ง

  (2) บริษัทพบว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนเป็นเท็จ

  (3) ผู้ใช้งานระงับการชำระเงิน หรือ เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือ ถูกฟ้องหรือถูกร้องขอให้ล้มละลาย ฟื้นฟูกิจการ ปรับโครงสร้างองค์กร ชำระบัญชี หรือ ถูกดำเนินกระบวนการอื่นลักษณะเดียวกัน

  (4) ผู้ใช้งานไม่ได้ใช้บริการเป็นเวลา [12] เดือนหรือมากกว่านั้น

  (5) ผู้ใช้งานไม่ได้ตอบกลับคำถามของบริษัท หรือ การสื่อสารอื่นที่จำเป็นต้องได้รับการตอบกลับภายใน [30] วันหรือมากกว่านั้น

  (6) ผู้ใช้งานกระทำการละเมิดกฎ หรือ

  (7) บริษัทพิจารณาเห็นว่าไม่เหมาะสมที่ผู้ใช้งานจะใช้บริการหรือจะลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานลงทะเบียนต่อไป

 2. กรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่กำหนดไว้ตามรายการในวรรคก่อน ให้เงินจำนวนใดๆ ทั้งหมดที่ผู้ใช้งานต้องชำระให้แก่บริษัทถึงกำหนดชำระทั้งหมดและผู้ใช้งาน ต้องชำระเงินดังกล่าวแก่บริษัทเต็มจำนวน

ข้อ 11 การเพิกถอน

 1. ผู้ใช้งานอาจยกเลิกและเพิกถอนการใช้บริการและลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งาน โดยดำเนินการให้ครบตามขั้นตอนที่กำหนดโดยบริษัท

 2. เมื่อมีการยกเลิกเพิกถอนบริการ หนี้ใดๆ ที่ผู้ใช้งานมีต่อบริษัทให้ถึงกำหนดโดยอัตโนมัติ และผู้ใช้งานต้องชำระหนี้นั้นคืนแก่บริษัทเต็มจำนวน

 3. การจัดการข้อมูลของผู้ใช้งานหลังการยกเลิกเพิกถอนบริการให้เป็นไปตามข้อ 15

ข้อ 12 การแก้ไขและการเลิกบริการ

 1. บริษัทมีสิทธิในการแก้ไขหรือยกเลิกการให้บริการในเวลาก็ได้แล้วแต่บริษัทจะเห็นสมควร

 2. บริษัทต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้าถึงการเลิกการให้บริการ

ข้อ 13 ข้อปฏิเสธความรับผิดและการสละคำรับรอง

 1. บริษัทไม่มีการรับรองไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ว่า (1) บริการจะมีความเหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์เฉพาะของผู้ใช้งาน (2) บริการจะมีมูลค่าทางธุรกิจ มีความถูกต้องแม่นยำ หรือมีประโยชน์ตามที่คาดหมายทุกประการ (3) การใช้งานของผู้ใช้งานจะเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ หรือกฎภายในขององค์กรอุตสาหกรรมซึ่งใช้บังคับกับผู้ใช้งาน หรือ (4) บริการจะปราศจากการข้อขัดข้องจากความชำรุดบกพร่อง

 2. บริษัทไม่จำเป็นต้องรับผิดใน ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการเกินไปกว่าจำนวนที่ผู้ใช้งานได้ชำระให้กับบริษัทเป็นกำหนดระยะเวลา 1 เดือนก่อนหน้านั้น ไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทไม่จำต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายพิเศษหรือความเสียหายในอนาคต หรือการสูญเสียกำไร

 3. สำหรับธุรกรรม การสื่อสาร หรือ ข้อขัดแย้งใดๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้งานและผู้ใช้งานรายอื่น หรือบุคคลที่สาม ที่เกี่ยวข้องกับบริการหรือเว็บไซต์นั้น ผู้ใช้งานต้องจัดการและแก้ไขด้วยความรับผิดชอบของผู้ใช้งานเอง

ข้อ 14 การรักษาความลับ

ผู้ใช้งานต้องเก็บรักษาข้อมูลที่เปิดเผยและเกี่ยวข้องกับบริการของบริษัทที่ไม่ได้เป็นสาธารณะทั้งหมดให้เป็นความลับ หากในการเปิดเผยข้อมูลนั้นจำเป็นต้องให้ผู้ใช้งานเก็บข้อมูลเป็นความลับ เว้นแต่ผู้ใช้งานนั้นจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

ข้อ 15 การจัดการข้อมูลของผู้ใช้งาน

 1. บริษัทจะจัดการข้อมูลของผู้ใช้งาน ตามข้อกำหนดของนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (URL:[https://www.truck2hand.com/index.php?actions=privacypolicy]) ซึ่งระบุไว้แยกต่างหาก และผู้ใช้งานตกลงจะจัดการข้อมูลของผู้ใช้งาน ตาม นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนั้น

 2. บริษัทอาจใช้ข้อมูลใดๆ ของผู้ใช้งานที่ให้ไว้ หรือเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นสาธารณะในลักษณะของข้อมูลสถิติที่ไม่สามารถระบุตัวตน และผู้ใช้งานจะไม่โต้แย้งหรือเรียกร้องการเปิดเผยข้อมูลนั้น

ข้อ 16 การแก้ไข

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขเมื่อบริษัทเห็นสมควร ในกรณีที่มีการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข บริษัทต้องแจ้งวันที่เนื้อหาที่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนั้นมีผล โดยการโพสบนเว็บไซต์ หรือ โดยวิธีอื่นที่เหมาะสม หรือ โดยแจ้งผู้ใช้งานในลักษณะเดียวกัน โดยไม่พิจารณาเนื้อหาในวรรคก่อน บริษัทต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งานในรูปแบบตามที่บริษัทกำหนดเมื่อมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หากว่าการแก้ไขนั้นต้องได้รับความยินยอมตามกฎหมาย

ข้อ 17 การบอกกล่าว

 1. การสื่อสารหรือการบอกกล่าวใดๆ จากผู้ใช้งานมายังบริษัท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสอบถามที่เกี่ยวข้องกับบริการ และ การสื่อสารหรือการบอกกล่าวใดๆ ของบริษัทไปยังผู้ใช้งาน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การบอกกล่าวเกี่ยวกับการแก้ไขเงื่อนไข ต้องทำตามกระบวนที่บริษัทกำหนด
 2. การสื่อสารหรือการบอกกล่าวใดๆ โดยบริษัท ที่จะแจ้งไปยังอีเมลที่ระบุไว้ในข้อมูลลงทะเบียนของผู้ใช้งานลงทะเบียนจะต้องถือว่าได้รับแล้วโดยผู้ใช้งาน

ข้อ 18 การโอนสิทธิ

 1. ผู้ใช้งานต้องไม่โอน มอบหมาย ให้สิทธิการเข้าถึง หรือจำหน่ายสิทธิ ของสัญญาบริการ หรือ สิทธิหรือหน้าที่ภายใต้เงื่อนไขโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
 2. กรณีที่บริษัทโอนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริการให้กับบุคคลที่สาม บริษัทสามารถมอบหมาย สิทธิและหน้าที่ของบริษัทภายใต้สัญญาบริการ สิทธิและหน้าที่ของบริษัทภายใต้เงื่อนไข ข้อมูลที่ลงทะเบียน และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งาน ให้แก่บุคคลที่สามเพื่อดำเนินการ โดยผู้ใช้งานตกลงกับการโอนเป็นการล่วงหน้า การโอนธุรกิจข้างต้นในวรรคนี้ให้หมายรวมถึงการโอนธุรกิจในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากรูปแบบทั่วไปด้วย

ข้อ 19 การยังคงมีผลใช้บังคับของสัญญา

หากมีข้อกำหนดใดเกี่ยวกับเงื่อนไข หรือ บางส่วนของเงื่อนไข ที่กลายเป็นโมฆะ หรือ ไม่สามารถบังคับได้ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค หรือ ภายใต้กฎหมายหรือระเบียบอื่น ให้ข้อกำหนดหรือเนื้อหาส่วนที่เหลืออยู่ของเงื่อนไขฉบับนี้ยังคงมีผลบังคับอยู่โดยสมบูรณ์

ข้อ 20 กฎหมายที่ใช้บังคับ

 1. เงื่อนไขให้อยู่ภายใต้กฎหมายไทย
 2. ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับเงื่อนไขหรือสัญญาบริการ ให้เข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทของศาลไทย เงื่อนไขให้ทำขึ้นเป็นภาษาไทยและคำแปลของเงื่อนไขนี้ให้เป็นภาษาอื่นนั้นทำขึ้นเพื่อความสะดวกในการอ้างอิงเท่านั้นและไม่เป็นการผูกพันคู่สัญญา

ทำขึ้นวันที่ 2020/05/02

สมาชิก Truck2Hand
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน
ค้นหาตามหมวดหมู่ประเภท
Facebook Fanpage