truck2hand sold

ราคา:

ติดต่อผู้ขาย
เลขที่ประกาศ:
YMLommDkNJ

พระนครศรีอยุธยา / Ayutthaya

วันที่อัพเดท: 25 เม.ย. 57 05:01 น.

วันที่ทำการประกาศ: 25 เม.ย. 57 05:01 น.

ประกาศที่สนใจ: 0

3 พ.ค 57 ยิ่งใหญ่กว่าเดิม งานประมูลเครื่องจักรกลการเกษตรมือสองที่ใหญ่ที่สุด

กติกาในการประมูล
วันที่ 29 - 30 และวันที่ 2 พ.ค. 57 ลูกค้าสามารถมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานประมูล Hua Heng Lee Auction 2 ที่ฮั้วเฮงหลี อินเตอร์เทรด จังหวัด พระนครศรีอยุธยา และยังสามารถตรวจสภาพรถและทดลองได้ทันที หากลูกค้าไม่มาลงทะเบียนก่อน ท่านอาจจะพลาดการทดสอบรถที่ท่านต้องการน่ะครับ ^^ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 089-901-2233 และ 086-314-8811 ตลอด 24 ชม.!!!
---------------------------------------------------------
สำหรับลูกค้าที่ไม่สามารถเปิดดูเวปไซต์เราได้น่ะครับ วันนี้เราเลยเอาขั้นตอนการประมูลมาฝาก ^^
------------------------------------------------------
ขั้นตอนการประมูล HUA HENG LEE AUCTION ของ บริษัทฮั้วเฮงหลีอินเตอร์เทรด จำกัด
ทุกท่านที่ต้องการเข้าร่วมในการประมูล HUA HENG LEE AUCTION จะต้องอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ก่อนลงทะเบียน
ขั้นตอนและกฎระเบียบการประมูล
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประมูล
1. บุคคลธรรมดาทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่บรรลุนิติภาวะ
2. นิติบุคคลทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ผู้จัดการประมูล
1. ผู้จัดการประมูล เป็นผู้กำหนดวิธีการประมูล
2. ผู้จัดการประมูล เป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประมูล
3. ผู้จัดการประมูล เป็นผู้กำหนดสินค้าที่จะประมูล
รูปแบบการประมูล
การประมูลมีประกันราคาขั้นต่ำ หมายถึง สินค้าในทุกรายการจะมีราคาขั้นต่ำ (ราคาเริ่มต้นประมูล) ผู้ที่เสนอให้ราคาสูงสุด ภายในเวลาที่กำหนด จะเป็นผู้ชนะการประมูล
ข้อกำหนดการเข้าร่วมประมูล
1. ผู้เข้าร่วมประมูลต้องลงทะเบียนกับทางบริษัท ก่อนเข้าร่วมประมูล โดยทางผู้เข้าร่วมประมูลต้องรับการอนุมัติให้เข้าร่วมจากผู้จัดการประมูล
2. ผู้เข้าร่วมประมูลต้องวางเงินประกันตามเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อเป็นหลักประกันในการทำตามเงื่อนไข
3. หมายเลขประมูล
ผู้จัดการประมูลจะออกหมายเลขผู้ประมูล(Bid number) ภายหลังจากได้รับเงินประกัน โดยผู้ประมูลจะต้องดูแลรักษาหมายเลขประมูลเป็นอย่างดี
ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ผู้จัดการประมูลสามารถระงับหรือยกเลิกการลงทะเบียนและหมายเลขการประมูลได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. ผู้ชนะการประมูลไม่สามารถยกเลิกรายการประมูลไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
5. ผู้เข้าร่วมประมูลสามารถลงทะเบียนล่วงหน้า และตรวจสอบสภาพสินค้า ก่อนการประมูลล่วงหน้า 3 วัน โดยยึดสภาพสินค้าตามสภาพจริง
6.ผู้ชนะการประมูล ต้องชำระเงินค่าสินค้าครบถ้วนเต็มจำนวนของราคาที่ประมูล ภายใน 15 วัน หากพ้นกำหนดช่วงระยะเวลาดังกล่าว จะถูกยึดเงินประกัน
และเสียดอกเบี้ยอัตรา 15\% ต่อปี
ขั้นตอนการตรวจสภาพสินค้า
ผู้จัดการประมูลจะไม่รับผิดชอบต่อสภาพสินค้าใดๆทั้งสิ้น ผู้เข้าร่วมประมูลต้องตรวจสภาพสินค้าตามจริงด้วยตัวท่านเอง ได้ก่อนการประมูลล่วงหน้า 3วัน
ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น.ณ บริษัทฮั้วเฮงหลีอินเตอร์เทรด จำกัด และให้ยึดสภาพสินค้าตามจริง โดยไม่ยึดรูปถ่ายหรือเอกสารใดๆทั้งสิ้น
ขั้นตอนการลงทะเบียนและเอกสารที่ใช้ในการลงทะบียน
ผู้เข้าประมูลจะต้องแจ้งความประสงค์แก่ผู้จัดการประมูล พร้อมนำหลักฐานมายื่น ดังนี้
1. กรณีบุคคลธรรมดา ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนา
2. กรณีนิติบุคคล ให้แสดงสำเนาหนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออก จนถึงวันที่ทำการประมูล
พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำการแทน (เซ็นชื่อและประทับตราบริษัท)
3.กรณีมอบอำนาจ ให้นำหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจเพิ่มเติมมาด้วย
การวางเงินค้ำประกันก่อนทำการประมูล
จำนวนเงินซื้อสินค้า เงินค้ำประกัน
ตั้งแต่ 1 บาท ถึง 350,000 บาท 10,000
ตั้งแต่ 350,001 บาท ถึง 500,000 บาท 30,000
ตั้งแต่ 500,001 บาท ถึง 750,000 บาท 40,000
ตั้งแต่ 750,001 บาท ขึ้นไป 50,000
วิธีการชำระเงิน รับชำระเป็นเงินสด แบงค์ดร๊าฟหรือโอนเงินผ่านเข้าบัญชีธนาคารเท่านั้น
การโอนเงิน เข้าบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัทฮั้วเฮงหลี อินเตอร์เทรด จำกัด
ชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี ประเภท สาขา
ธนาคารกรุงเทพ 083 -4 - 52127 - 0 ออมทรัพย์ นวนคร
ธนาคารกรุงเทพ 083 - 3 - 00665 - 3 กระแส นวนคร
ธนาคารกรุงเทพ 368 - 7 00708 - 2 ออมทรัพย์ บิ๊กซี-อ่างทอง
ธนาคารธนชาต 151 - 6 - 04147 - 7 ออมทรัพย์ เทสโก้ โลตัส นวนคร
หมายเหตุ : เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งใบโอนเงินหรือแบบขอโอนเงินที่มีตราประทับของบริษัทกำกับไว้ พร้อมระบุชื่อผู้ส่งมายัง โทรสารหมายเลข 035-850819
ผู้วางเงินประกันจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน กรณี หากว่าไม่ชนะการประมูล ทางบริษัทจะโอนเงินคืนภายใน 3 วันทำการ และบริษัทจะรับผิดชอบค่าธรรมเนียม
การโอนคืน ให้ในกรณีผู้ประมูล ชนะการประมูล เงินประกันให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการชำระค่าสินค้าที่ประมูลผ่าน HUA HENG LEE AUCTION ส่วนค่าสินค้าที่เหลือต้องชำระ
ภายใน 15 วันทำการนับจากวันที่ประมูลเสร็จสิ้น
สิทธิและหน้าที่ของผู้ประมูล
1. สิทธิของผู้ประมูล สามารถประมูลสินค้าทุกชิ้นภายในบริษัทที่กำหนดเท่านั้น
2. หน้าที่ของผู้ประมูล ผู้ประมูลต้องปฎิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข และยอมรับข้อกำหนดต่างๆในการเข้าร่วมประมูล โดยทางผู้จัดการประมูลและ
ผู้ประมูลต้องยอมรับผลลัพธ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น และรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้นจากการประมูลสินค้าไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดๆ
3. การกระทำที่ต้องห้าม
ผู้ประมูลต้องชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น เช่น การเรียกร้อง,ฟ้องร้อง,ค่าเสียหาย,ค่าปรับ,ดอกเบี้ยค่าปรับ ในกรณีผู้เข้าร่วมประมูลกระทำการดังนี้
(ก) การกระทำใดๆที่เป็นการรบกวนการประมูล ไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม
(ข) การไม่ปฎิบัติตามข้อกำหนด หรือเงื่อนไข
(ค) การฝ่าฝื่นกฎหมาย พระราชกฤษฎีกา กฎระเบียบ กฎข้อบังคับต่างๆของประเทศไทย
ราคาและค่าใช้จ่าย
1. การประมูลเป็นสกุลเงินบาท ราคาประมูลเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
2. ราคาประมูลดังกล่าวไม่รวมค่าขนสินค้า และค่าจดทะเบียน
3. ผู้จัดการประมูลมีการบริการด้านการขนส่ง ซ่อมปรับสภาพ ทำสี ตามที่ผู้ชนะการประมูลมีความประสงค์ แต่ผู้ชนะการประมูลต้องชำระค่าสินค้านั้นก่อนเข้าใช้บริการเพิ่มเติม
กรณีต้องการใช้บริการเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประเมินราคาการให้บริการ เบอร์โทร.086-3148811
การชำระเงิน
ผู้ชนะการประมูลต้องรับผิดชอบต่อสินค้าที่ซื้อจากการประมูล HUA HENG LEE AUCTION ภายใต้บัญชีหมายเลขประมูลของผู้ประมูลนั้นๆ ซึ่งผู้ประมูลมีสิทธิ์
จะเข้าประมูลได้แต่เพียงผู้เดียว
1. ผู้ชนะการประมูลต้องชำระเงินสดภายใน 15 วัน หลังจากวันชนะการประมูล ผ่านบัญชีธนาคารของบริษัทเท่านั้น
2. ในกรณีชำระเงินล่าช้า ผู้ชนะการประมูลต้องเสียค่าปรับดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี
3. ในกรณีไม่สามารถรับสินค้าเกิน 30 วัน ผู้ชนะการประมูลต้องชำระเบี้ยปรับ และยอมให้ยึดเงินค้ำประกัน รวมถึงยอมให้ผู้จัดการประมูลนำสินค้านั้นเข้าประมูลในครั้งต่อไป
การออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการออกใบกำกับภาษี ตามชื่อ และที่อยู่ ที่ลงทะเบียนกับทางผู้จัดการประมูลเท่านั้น
วิธีการชำระเงินค่าสินค้าชนะการประมูล
1. ผู้ชนะการประมูลสามารถติดต่อขอรับใบฝากเงิน หรือ(PAY IN) เพื่อความสะดวกในการชำระเงิน และยกเว้นค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน
2. ผู้ชนะการประมูลสามารถชำระเป็นเงินสด/แบงค์ดราฟท์ /แคชเชียร์เช็ค ที่บริษัท ฮั้วเฮงหลีอินเตอร์เทรด เท่านั้น
*** ผู้ชนะการประมูลต้องชำระเงินต็มจำนวนราคาประมูล หลังจากงานประมูลไม่เกิน 15 วัน หากพ้นกำหนดวันดังกล่าวแล้ว จะถูกยึดเงินประกัน และให้ถือว่าเป็นการยกเลิกการขายประมูล
การติดต่อขอรับสินค้า
1. ผู้ชนะการประมูลแจ้งบริษัททราบล่วงหน้า 1 วันก่อนวันรับสินค้า ที่เบอร์โทร 086-3148811 ได้ทุกวัน เวลา 8.30 -16.30 น.ยกเว้นวันอาทิตย์
2. ผู้จัดการประมูลจะทำการส่งมอบสินค้า ให้แก่ผู้ชนะการประมูล หลังจากมีการชำระเงินดังกล่าวเข้าบัญชีครบถ้วนแล้วเท่านั้น
3. สินค้าที่ประมูลเป็นสินค้าตามสภาพ ผู้จัดการประมูลไม่รับผิดชอบในสภาพสินค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
4. กรณีที่ผู้ชนะการประมูลฝากสินค้าเกิน 30 วัน ทางผู้จัดการประมูลขอสงวนสิทธิ์คิดค่าฝากชิ้นละ 500 บาทต่อวัน
tFywd0HGOa8

รายละเอียด

แบรนด์
รุ่น
ปีที่ผลิต
ค.ศ. 2014 / พ.ศ. 2557
truck2hand profile เรวัตร (น้องเต๋อ)
truck2hand badge
ทะเบียนบ้านถูกตรวจสอบแล้ว

495

ประกาศขาย

truck2hand sns undefined
truck2hand sns undefined

ถาม & ตอบ

ถามข้อสงสัย

หากท่านยังไม่พบคำตอบที่ท่านสงสัย สามารถถามคำถามของท่านได้ในช่องด้านล่าง หากคำถามของท่านได้รับการตอบ คำถามของท่านจะแสดงอยู่ในประกาศขายนี้

ราคา:

ติดต่อผู้ขาย
เลขที่ประกาศ:
YMLommDkNJ

พระนครศรีอยุธยา / Ayutthaya

วันที่อัพเดท: 25 เม.ย. 57 05:01 น.

วันที่ทำการประกาศ: 25 เม.ย. 57 05:01 น.

ประกาศที่สนใจ: 0

truck2hand profile เรวัตร (น้องเต๋อ)
truck2hand badge
ทะเบียนบ้านถูกตรวจสอบแล้ว

495

ประกาศขาย

truck2hand sns undefined
truck2hand sns undefined
Truck2hand Advert Banner

ผู้นำด้านตลาดซื้อ - ขายออนไลน์

สำหรับรถบรรทุกและเครื่องจักรกลมือสอง