ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ

เพื่อให้ Truck2Hand เป็นตลาดซื้อขายออนไลน์ที่โปร่งใสสำหรับทุกๆคน บริษัทจึงประกาศ ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ ดังต่อไปนี้

ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ (“เงื่อนไข”) กำหนดขอบเขตของบริการ การเข้าถึงและใช้งานเนื้อหาบนแพลตฟอร์ม Truck2Hand.com รวมถึง ถือเป็นข้อตกลงระหว่างท่าน ผู้ใช้งาน และบริษัท

โดยการลงทะเบียนและการใช้บริการบนแพลตฟอร์ม Truck2Hand.com ท่านตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขนี้รวมไปถึงนโยบายใดๆ ที่มีการอ้างอิงถึงในเงื่อนไขนี้

ข้อ 1. ขอบเขตและรายละเอียดของบริการ

 1. บริการ(ตามที่ระบุต่อไป)เป็นบริการตลาดกลางออนไลน์ ในรูปแบบ “ลูกค้ากับลูกค้า” (“consumer-to-consumer”) หรือ “ธุรกิจกับธุรกิจ” (“business owner-to-business owner”) หรือ “ธุรกิจกับลูกค้า” (“business owner-to-customer”) เราไม่ได้นำเสนอบัญชีธุรกิจ และเราไม่ได้ทำการขายหรือซื้อสินค้าหรือเข้าครอบครองสินค้าไม่ว่าเพื่อตนเองหรือในนามของผู้ใช้หรือผู้อื่น ขณะที่เราจะช่วยเหลือในการทำธุรกรรม ผู้ใช้งานที่โพสต์ขายสินค้าผ่านบริการและผู้ใช้ที่ซื้อสินค้าผ่านบริการ (“ผู้ซื้อ”) ต้องรับผิดชอบในการขายและคุณภาพของสินค้า (ในที่นี้เรียกว่า “สินค้า” “ผลิตภัณฑ์” “สิ่งของ” หรือ “ของ”) ธุรกรรมระหว่างกัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง รายการของสินค้าและการให้การรับประกันของสินค้านั้นๆ

 2. วัตถุประสงค์ของเงื่อนไขนี้เพื่อกำหนดเงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการ และสิทธิและหน้าที่ระหว่างบริษัท (ตามที่จะระบุต่อไป) และผู้ใช้งาน (ที่จะระบุต่อไป) และเงื่อนไขจะใช้กับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานกับบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริการ

 3. กฎใดๆ ในการใช้งานบริการที่ระบุในเว็บไซต์(“กฎ”) ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไข

 4. หากมีการขัดแย้งใดๆ ระหว่างเงื่อนไขและกฎหรือรายละเอียดอื่นใดอันเกี่ยวกับการบริการที่ไม่ได้กำหนดไว้ ให้ใช้เงื่อนไขเป็นหลัก

2. นิยาม

เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเงื่อนไขฉบับนี้ ถ้อยคำที่ใช้ต่อไป ให้มีความหมายตามที่ระบุ ดังนี้

 1. “สัญญาบริการ” หมายถึง สัญญาเกี่ยวกับการใช้บริการที่ตกลงกันภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงของเงื่อนไขฉบับนี้ระหว่างบริษัทและผู้ใช้งาน

 2. “สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิในผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ สิทธิในการออกแบบ เครื่องหมายการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น (รวมไปถึง สิทธิในการได้รับหรือจดทะเบียนเพื่อให้ได้มาถึงสิทธินั้นๆ)

 3. “ข้อมูลที่โพสต์” หมายถึง เนื้อหาใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่น ที่ถูกโพสต์หรือส่งต่อด้วยวิธีการใดๆ โดยผู้ใช้งานผ่านบริการ

 4. “บริษัท” หมายถึง บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด

 5. “เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทโดยใช้ชื่อโดเมนหรือหากมีการแก้ไขชื่อโดเมนหรือเนื้อหานั้นไม่ว่าด้วยเหตุใดให้หมายรวมถึงเว็บไซต์ที่แก้ไขด้วย

 6. “ผู้ใช้งาน” หมายถึง ผู้ขาย และ/หรือ ผู้ซื้อ

 7. “ผู้ขาย” หมายถึง บุคคลใดหรือหน่วยทางธุรกิจใดซึ่งต้องลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นผู้ขาย โดยต้องผ่านกระบวนการยืนยันตัวตน เพื่อใช้บริการตามข้อ 3

 8. “ผู้ซื้อ” หมายถึง บุคคลใดหรือหน่วยทางธุรกิจใด ซึ่งสามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นผู้ซื้อได้ ตามข้อ 23 ภาคผนวก ข้อย่อย 8 ได้

 9. “บริการ” หมายถึง บริการที่ให้บริการโดยบริษัทภายใต้ชื่อ ทรัคทูแฮนด์ดอทคอม (Truck2Hand.com) หรือหากมีการแก้ไขชื่อหรือเนื้อหานั้นไม่ว่าด้วยเหตุใดให้หมายรวมถึงบริการที่แก้ไขด้วย

ข้อ 3 การลงทะเบียน และ การให้บริการ

 1. ผู้ที่ต้องการจะใช้งานบริการสามารถสมัครกับบริษัทเพื่อลงทะเบียนในการใช้บริการ โดยตกลงที่จะดำเนินการตามที่ระบุนี้ และให้ข้อมูลที่จำเป็นตามที่บริษัทกำหนด (“ข้อมูลลงทะเบียน”) เป็นไปตามรูปแบบที่บริษัทกำหนด

 2. บริษัทต้องพิจารณาว่าการลงทะเบียนของบุคคลที่สมัครตามวรรค 1 ของข้อ 3 (“ผู้สมัคร”) นั้นเป็นไปตามเกณฑ์ของบริษัทหรือไม่ และหากบริษัทอนุมัติการลงทะเบียน บริษัทต้องแจ้งผู้สมัครเกี่ยวกับผลการพิจารณา การลงทะเบียนของผู้สมัครเป็นผู้ใช้งานต้องทำเสร็จสิ้นเมื่อบริษัทได้แจ้งตามวรรคนี้

 3. เมื่อการลงทะเบียนเสร็จสิ้นตามวรรคก่อน สัญญาบริการจะมีผลใช้บังคับระหว่างผู้ใช้งานและบริษัท โดยผู้ใช้งานได้รับอนุญาตให้ใช้บริการภายใต้เงื่อนไขนี้

 4. การให้บริการทุกประเภทจะมีผลต่อเมื่อผู้ใช้งานได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

 5. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการลงทะเบียนหรือการลงทะเบียนซ้ำของผู้สมัครโดยไม่มีหน้าที่ต้องเปิดเผยเหตุผลในกรณีต่อไปนี้

  1. 5.1 บริษัทพบว่าข้อมูลในการลงทะเบียนบางส่วนหรือทั้งหมดที่ผู้สมัครให้แก่บริษัทนั้นเป็นข้อมูลเท็จ ไม่ถูกต้องหรือมีการปกปิดข้อมูล

  2. 5.2 ผู้สมัครเป็นผู้เยาว์ ผู้ไร้ความสามารถ ผู้เสมือนไร้ความสามารถ หรือ บุคคลที่อยู่ภายใต้ความดูแลหรือความช่วยเหลือ และไม่สามารถขอการอนุมัติ หรือความยินยอมจากตัวแทนตามกฎหมาย ผู้ปกครอง ผู้อนุบาล ผู้พิทักษ์ หรือผู้ช่วยเหลือ

  3. 5.3 บริษัทพิจารณาว่าผู้สมัคร (ก) อยู่ในกลุ่มหรือเป็นสมาชิกของกลุ่มอาชญากร องค์กรสิทธิต่างๆ ผู้มีอิทธิพลซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย (Antisocial Forces) หรือกลุ่มคนในลักษณะเดียวกัน (เรียกรวมกันว่า “ผู้มีอิทธิพลซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย”)หรือ (ข) มีปฏิสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับการสนับสนุน ดำเนินการ บริหาร ผู้มีอิทธิพลซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือ โดยวิธีอื่น

  4. 5.4 บริษัทพิจารณาว่าผู้สมัครเป็นคู่สัญญาที่เคยผิดสัญญากับบริษัท หรือ เคยเกี่ยวข้องกับคู่สัญญาที่ผิดสัญญา

  5. 5.5 ผู้สมัครได้รับผลกระทบจากมาตรการตามข้อ 10

  6. หรือ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น หากบริษัทเห็นว่าการลงทะเบียนนั้นไม่เหมาะสม

ข้อ 4 การแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียน

ผู้ใช้งานต้องแจ้งบริษัทในทันทีเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลลงทะเบียนตามรูปแบบที่บริษัทกำหนด

ข้อ 5 ชื่อสมาชิก และรหัสผ่าน

 1. ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบในการเก็บและรักษารหัสผ่าน (Password) และชื่อสมาชิกเพื่อการใช้บริการในรูปแบบที่เหมาะสม และต้องไม่อนุญาตให้บุคคลที่สาม ใช้ ให้ โอน เปลี่ยนชื่อ ขาย หรือจำหน่ายจ่ายโอน โดยประการใดในลักษณะเดียวกัน

 2. ผู้ใช้งานต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการจัดการที่ไม่เหมาะสม การใช้งาน หรือ การใช้งานรหัสผ่าน หรือชื่อสมาชิกโดยบุคคลที่สาม โดยบริษัทไม่จำต้องรับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด

ข้อ 6 ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และเงื่อนไขการจ่ายเงิน

 1. เพื่อเป็นการตอบแทนการใช้บริการ ผู้ใช้งานที่เป็นผู้ขายต้องจ่ายค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการให้แก่บริษัทตามที่กำหนดผ่านทางเว็บไซต์ หรือ ติดต่อผ่าน ไลน์แอพพลิเคชั่น หรือ อีเมล ของผู้ขาย ตามเงื่อนไขการจ่ายเงินที่กำหนดโดยบริษัท

 2. ผู้ขายต้องชำระเงินโดยผ่านบัญชีธนาคาร ตามเลขที่บัญชีธนาคารที่ให้ไว้ในเว็บไซต์ หรือ บริการจ่ายเงินของเว็บไซต์เท่านั้น

 3. หากผู้ขายไม่จ่ายเงินค่าธรรมเนียมตามที่ระบุ เมื่อครบกำหนดการจ่ายเงิน ผู้นั้นมีหน้าที่ต้องจ่ายเบี้ยปรับกรณีผิดนัดในอัตรา 15% ต่อปี

 4. การเปลี่ยนแปลงค่าบริการโดยบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการโดยจะแจ้งล่วงหน้าไม่เกิน 30 วัน กรณีที่ผู้ขายไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆก่อนกำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินค่าบริการด้วยอัตราค่าบริการที่เปลี่ยนแปลงในรอบการเป็นสมาชิกถัดไป

 5. ค่าธรรมเนียมสมาชิกแบบอัตโนมัติ (Automatic membership renewal) วิธีการชำระเงิน การจ่ายเงินค่าธรรมเนียมสมาชิกแบบต่อเนื่อง บริษัทจะดำเนินการเรียกเก็บเงิน ตามวิธีการชำระเงินและประเภทของสมาชิก (รายเดือน หรือราย 3 (สาม) เดือน) ที่ท่านได้เลือกไว้ กรณีที่ท่านเลือกชำระเงินด้วยบัตรเครดิต เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามประเภทสมาชิก บริษัท จะดำเนินการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของท่านเป็นค่าธรรมเนียมสมาชิกสำหรับรอบการเป็นสมาชิกถัดไปโดยตัดเงินอัตโนมัติจากบัตรเครดิตที่ท่านได้แจ้งไว้กับบริษัทในกรณีที่ไม่สามารถชำระเงินได้ อันเนื่องมาจาก บัตรเครดิตหมดอายุ วงเงินบัตรเครดิตไม่เพียงพอ หรือกรณีอื่นๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับสิทธิการเป็นผู้ขายระดับสมาชิกเหรียญชั่วคราวและผู้ใช้งานต้องติดต่อทางบริษัทเพื่อทำการปรับเปลี่ยนข้อมูลชำระเงิน

  การเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงิน การยกเลิกสมาชิก และ การเปลี่ยนแปลงประเภทของสมาชิก ผู้ขายสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินได้ ก่อนวันครบรอบชำระรอบถัดไปโดยผู้ขายสามารถดำเนินการได้เองผ่านเว็บไซต์ หรือ ติดต่อบริษัทเพื่อทำการเปลี่ยนแปลง

ข้อ 7 ข้อห้ามกระทำกา

เมื่อใช้บริการ ผู้ใช้งานต้องไม่กระทำการที่เข้าลักษณะ และไม่กระทำการที่บริษัทจะพิจารณาว่าจะเข้าลักษณะ ดังต่อไปนี้

 1. การกระทำที่ละเมิดกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม

 2. การกระทำที่เป็นการโกงหรือข่มขู่บริษัท หรือ ผู้ใช้งานรายอื่น หรือ บุคคลที่สาม

 3. การกระทำที่ฝ่าฝืนความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี

 4. การกระทำที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิในรูปภาพ สิทธิส่วนบุคคล ชื่อเสียง หรือสิทธิอื่นๆ หรือประโยชน์ของบริษัท ผู้ใช้งาน หรือบุคคลที่สาม

 5. การกระทำเพื่อส่งข้อมูลใดๆ ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ หรือที่บริษัทพิจารณาว่ามีลักษณะดังต่อไปนี้ ผ่านบริการไปยังผู้ใช้งานรายอื่น

  • มีเนื้อหาที่มีความรุนแรง

  • มีไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมที่จะเป็นอันตราย

  • มีเนื้อหาที่ทำให้ชื่อเสียงหรือความน่าเชื่อถือของบริษัท หรือผู้ใช้บริการรายอื่น หรือบุคคลที่สาม ได้รับความเสียหาย

  • มีเนื้อหาหยาบคายหรืออนาจาร

  • มีเนื้อหาสนับสนุนให้เกิดการเลือกปฏิบัติ

  • มีเนื้อหาสนับสนุนการฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตนเอง

  • มีเนื้อหาสนับสนุนการใช้สารเสพติด

  • มีเนื้อหาต่อต้านสังคม

  • มีเจตนาเพื่อกระจายข้อความไปยังบุคคลที่สาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง จดหมายลูกโซ่

  • มีเนื้อหาที่จะทำให้บุคคลที่สามรู้สึกไม่สบายใจ

 6. การกระทำที่ทำให้เกิดภาระหนักขึ้นในเครือข่ายหรือระบบของบริการ

 7. การกระทำเพื่อการทำวิศวกรย้อนกลับ(reverse engineering) หรือวิเคราะห์ซอฟแวร์หรือระบบอื่นใดที่บริษัทจัดให้

 8. การกระทำที่เป็นการรบกวนขัดขวางการให้บริการ

 9. การกระทำที่เป็นการเข้าสู่เครือข่ายหรือระบบของบริษัทโดยมิชอบ

 10. การกระทำเพื่อลอกเลียนแบบบุคคลที่สาม

 11. การกระทำเพื่อใช้ ชื่อสมาชิก หรือรหัสผู้ใช้ของผู้ใช้บริการคนอื่น

 12. การกระทำที่เป็นการหาประโยชน์เพื่อการชักชวนทำธุรกิจ ผ่านทางบริการ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท

 13. การกระทำเพื่อเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการคนอื่น

 14. การกระทำเพื่อทำให้ผู้ใช้บริการคนอื่น หรือบุคคลที่สามเสียผลประโยชน์ ได้รับความเสียหาย หรือรู้สึกไม่สบายใจ

 15. การกระทำที่ละเมิด กฎ

 16. การกระทำเพื่อสนับสนุนกำไรให้กับผู้มีอิทธิพลซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 17. การกระทำโดยจงใจเพื่อพบบุคคลแปลกหน้าในการหาคู่หรือหาความสัมพันธ์

 18. การกระทำไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมเพื่อทำให้เกิด หรือสนับสนุนการกระทำตามรายการ (1) ถึง (17) ข้างต้น

 19. การพยายามที่จะทำให้เกิดการกระทำตามรายการ (1) ถึง (17) ข้างต้น

 20. การกระทำอื่นๆ ที่บริษัทเห็นว่าไม่เหมาะสม

ข้อ 8 การจัดการเนื้อหา และ การระงับบริการ

ผู้ใช้งานตกลงให้ บริษัทมีสิทธิ จัดการ ยกเลิก รวมถึง ลบ เนื้อหาที่ สื่อสารผ่านฟีเจอร์แชทระหว่างผู้ใช้งานของบริษัท หรือ เผยแพร่บนเว็บไซต์ผ่านบัญชีของผู้ใช้งาน ในกรณีดังต่อไปนี้

 1. บริษัทมีสิทธิยกเลิกและ/หรือ ลบเนื้อหาที่ละเมิดข้อ 7 ข้อห้ามกระทำการ ของเงื่อนไขนี้

 2. บริษัทมีสิทธิใช้เนื้อหาหรือข้อมูลที่สื่อสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ผ่านบัญชีของผู้ใช้งาน เพื่อการให้บริการ การพัฒนาและปรับปรุงการบริการของบริษัท และการโฆษณา การเผยแพร่ และการส่งเสริมการบริการของบริษัท และบริษัทสามารถแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวข้างต้นกับคู่สัญญาใด ๆ ซึ่งให้บริการได้
  บริษัทมีสิทธิใช้เนื้อหาหรือข้อมูลที่สื่อสารที่ สื่อสารผ่านฟีเจอร์แชทเพื่อการให้ความช่วยเหลือตามคำขอของผู้ใช้งาน หรือ การพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของบริษัท

 3. บริษัทมีสิทธิเปิดเผยข้อมูลเนื้อหา ตามคำสั่งของหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจ

บริษัทมีสิทธิระงับหรือหยุดการให้บริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีดังนี้

 1. ตรวจสอบหรือบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นเพื่อการให้บริการเนื่องมาจากเหตุการณ์ฉุกเฉิน

 2. บริษัทไม่สามารถให้บริการได้อันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดในคอมพิวเตอร์หรือสายสื่อสาร การทำงานผิดปกติ หรือ การเข้าใช้งานจำนวนมาก การเข้าใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต การแฮ็ก หรือเหตุในลักษณะเดียวกัน

 3. บริษัทไม่สามารถให้บริการได้อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง แผ่นดินไหว ฟ้าผ่า ไฟไหม้ พายุ และความเสียหายจากน้ำท่วม ไฟฟ้าดับ และภัยธรรมชาติอื่นๆ หรือ

 4. กรณีที่บริษัทพิจารณาว่าจำเป็นต้องระงับหรือหยุดให้บริการ ซึ่งบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในการระงับหรือหยุดการให้บริการ บริษัทจะดำเนินการตาม ข้อย่อย 6 ของข้อ 23 ภาคผนวก นี้

ข้อ 9 กรรมสิทธิ์

 1. บริษัทและผู้ให้อนุญาตให้ใช้สิทธิ ขอสงวนสิทธิ์ในสิทธิใดๆ ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ และบริการ เงื่อนไขการใช้งานนี้ไม่เป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และบริการของบริษัทหรือของผู้ให้อนุญาตฯ แก่ผู้ใช้งาน

 2. ผู้ใช้งานขอรับรองต่อบริษัทว่า ตนมีสิทธิตามกฎหมายในการโพสต์ข้อความหรือส่งผ่านข้อมูลที่โพสต์ และ ข้อมูลที่โพสต์หรือส่งผ่านนี้ไม่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม

 3. ผู้ใช้งานให้สิทธิในการใช้งาน ทำซ้ำ จำหน่ายจ่ายโอน หรือสร้างสรรค์งาน ดัดแปลงงาน แสดงผลงาน และการจัดการกับข้อมูลที่โพสต์ แก่บริษัท โดยเป็นสิทธิที่สามารถโอนได้ ให้อนุญาตใช้สิทธิต่อไปได้ ไม่ผูกขาด ไม่มีค่าสิทธิ และใช้ได้ทุกแห่ง นอกจากนั้น ผู้ใช้งาน( “ผู้ใช้งานที่ให้สิทธิ” ตามวรรค 3) อนุญาตให้ผู้อื่นสามารถลงทะเบียน และอนุญาตใช้สิทธิต่อไปได้โดยไม่ผูกขาด ให้สามารถใช้ ทำซ้ำ ส่งต่อ ดัดแปลงงาน แสดงผลงาน และทำการโพสต์ข้อมูลที่ ผู้ใช้งานที่ให้สิทธิได้โพสต์หรือที่ได้ส่งผ่านข้อมูลไว้ในการใช้บริการนี้

 4. ผู้ใช้งานตกลงจะไม่ใช้ ธรรมสิทธิ์ (moral right) เอากับบริษัทหรือบุคคลที่บริษัทได้โอนหรือมอบหมายสิทธิให้

ข้อ 10 การยกเลิกการลงทะเบียน

ในกรณีดังต่อไปนี้ บริษัทอาจระงับการใช้งานของผู้ใช้งานรายนั้นชั่วคราว หรือ ยกเลิกการลงทะเบียนของผู้ใช้งานรายนั้น

 1. บริษัทพบว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนเป็นเท็จ หรือ

 2. ผู้ใช้งานระงับการชำระเงิน หรือ เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือ ถูกฟ้องหรือถูกร้องขอให้ล้มละลาย ฟื้นฟูกิจการ ปรับโครงสร้างองค์กร ชำระบัญชี หรือ ถูกดำเนินกระบวนการอื่นลักษณะเดียวกัน

 3. ผู้ใช้งานไม่ได้ใช้บริการเป็นเวลา [12] เดือนหรือมากกว่านั้น

 4. ผู้ใช้งานไม่ได้ตอบกลับคำถามของบริษัท หรือ การสื่อสารอื่นที่จำเป็นต้องได้รับการตอบกลับภายใน [30] วันหรือมากกว่านั้น

 5. ผู้ใช้งานระงับการชำระเงิน หรือ เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือ ถูกฟ้องหรือถูกร้องขอให้ล้มละลาย ฟื้นฟูกิจการ ปรับโครงสร้างองค์กร ชำระบัญชี หรือ ถูกดำเนินกระบวนการอื่นลักษณะเดียวกัน

 6. ผู้ใช้งานไม่ได้ใช้บริการเป็นเวลา [12] เดือนหรือมากกว่านั้น

 7. ผู้ใช้งานไม่ได้ตอบกลับคำถามของบริษัท หรือ การสื่อสารอื่นที่จำเป็นต้องได้รับการตอบกลับภายใน [30] วันหรือมากกว่านั้น

 8. ผู้ใช้งานกระทำการละเมิดกฎ หรือ

 9. บริษัทพิจารณาเห็นว่าไม่เหมาะสมที่ผู้ใช้งานจะใช้บริการหรือจะลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานลงทะเบียนต่อไปซึ่งบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  ในการระงับการใช้งานชั่วคราว หรือ การยกเลิกการลงทะเบียนของผู้ใช้งาน บริษัทจะดำเนินการตาม ข้อย่อย 6 ของข้อ 23 ภาคผนวกนี้

กรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่กำหนดไว้ตามรายการในวรรคก่อน ให้เงินจำนวนใดๆ ทั้งหมดที่ผู้ใช้งานต้องชำระให้แก่บริษัทถึงกำหนดชำระทั้งหมดและผู้ใช้งาน ต้องชำระเงินดังกล่าวแก่บริษัทเต็มจำนวน

ข้อ 11 การเพิกถอน

 1. ผู้ใช้งานอาจยกเลิกและเพิกถอนการใช้บริการและลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งาน โดยดำเนินการให้ครบตามขั้นตอนที่กำหนดโดยบริษัท

 2. เมื่อมีการยกเลิกเพิกถอนบริการ หนี้ใดๆ ที่ผู้ใช้งานมีต่อบริษัทให้ถึงกำหนดโดยอัตโนมัติ และผู้ใช้งานต้องชำระหนี้นั้นคืนแก่บริษัทเต็มจำนวน

 3. การจัดการข้อมูลของผู้ใช้งานหลังการยกเลิกเพิกถอนบริการให้เป็นไปตามข้อ 15

ข้อ 12 การแก้ไขและการเลิกบริการ

บริษัทมีสิทธิในการแก้ไขหรือยกเลิกการให้บริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้งาน ทราบล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนด

ข้อ 13 ข้อปฏิเสธความรับผิดและการสละคำรับรอง

 1. บริษัทไม่มีการรับรองไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ว่า (1) บริการจะมีความเหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์เฉพาะของผู้ใช้งาน (2) บริการจะมีมูลค่าทางธุรกิจ มีความถูกต้องแม่นยำ หรือมีประโยชน์ตามที่คาดหมายทุกประการ (3) การใช้งานของผู้ใช้งานจะเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ หรือกฎภายในขององค์กรอุตสาหกรรมซึ่งใช้บังคับกับผู้ใช้งาน หรือ (4) บริการจะปราศจากการข้อขัดข้องจากความชำรุดบกพร่อง

 2. บริษัทไม่จำเป็นต้องรับผิดใน ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการเกินไปกว่าจำนวนที่ผู้ใช้งานได้ชำระให้กับบริษัทเป็นกำหนดระยะเวลา 1 เดือนก่อนหน้านั้น ไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทไม่จำต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายพิเศษหรือความเสียหายในอนาคต หรือการสูญเสียกำไร

 3. สำหรับธุรกรรม การสื่อสาร หรือ ข้อขัดแย้งใดๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้งานและผู้ใช้งานรายอื่น หรือบุคคลที่สาม ที่เกี่ยวข้องหรือใช้งานผ่านฟีเจอร์แชทระหว่างผู้ใช้งานของบริษัท หรือ บริการใดๆ ผ่านเว็บไซต์นั้น ผู้ใช้งานต้องจัดการและแก้ไขด้วยความรับผิดชอบของผู้ใช้งานเอง บริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายในกรณีดังกล่าวไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

 4. โฆษณาใดๆ ที่ลงในเว็บไซต์เป็นความรับผิดชอบของเจ้าของโฆษณานั้นเอง บริษัทไม่รับรองความถูกต้องเหมาะสมของเนื้อหาของโฆษณา และไม่รับรองสินค้าหรือบริการที่โฆษณานั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่รับผิดชอบข้อเรียกร้องหรือความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการโฆษณาและการใช้สินค้าและบริการนั้น

 5. การจัดการเนื้อหาที่สื่อสารบน ฟีเจอร์แชทระหว่างผู้ใช้งาน หรือ บัญชีผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ซึ่งเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ใช้งานเอง

ข้อ 14 การรักษาความลับ

ผู้ใช้งานต้องเก็บรักษาข้อมูลที่เปิดเผยและเกี่ยวข้องกับบริการของบริษัทที่ไม่ได้เป็นสาธารณะทั้งหมดให้เป็นความลับ หากในการเปิดเผยข้อมูลนั้นจำเป็นต้องให้ผู้ใช้งานเก็บข้อมูลเป็นความลับ เว้นแต่ผู้ใช้งานนั้นจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

ข้อ 15 การจัดการข้อมูลของผู้ใช้งา

 1. บริษัทจะจัดการข้อมูลของผู้ใช้งาน ตามข้อกำหนดของนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวซึ่งระบุไว้แยกต่างหาก และผู้ใช้งานตกลงจะจัดการข้อมูลของผู้ใช้งาน ตาม นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนั้น

 2. บริษัทอาจใช้ข้อมูลใดๆ ของผู้ใช้งานที่ให้ไว้ หรือเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นสาธารณะในลักษณะของข้อมูลสถิติที่ไม่สามารถระบุตัวตน และผู้ใช้งานจะไม่โต้แย้งหรือเรียกร้องการเปิดเผยข้อมูลนั้น

ข้อ 16 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข

บริษัท สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้งาน ทราบล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนด

ข้อ 17 การบอกกล่าว

 1. การสื่อสารหรือการบอกกล่าวใดๆ จากผู้ใช้งานมายังบริษัท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสอบถามที่เกี่ยวข้องกับบริการ และ การสื่อสารหรือการบอกกล่าวใดๆ ของบริษัทไปยังผู้ใช้งาน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การบอกกล่าวเกี่ยวกับการแก้ไขเงื่อนไข ต้องทำตามกระบวนที่บริษัทกำหนด

 2. การสื่อสารหรือการบอกกล่าวใดๆ โดยบริษัท ที่จะแจ้งไปยังอีเมลที่ระบุไว้ในข้อมูลลงทะเบียนของผู้ใช้งานลงทะเบียนจะต้องถือว่าได้รับแล้วโดยผู้ใช้งาน

ข้อ 18 การโอนสิทธิ

 1. ผู้ใช้งานต้องไม่โอน มอบหมาย ให้สิทธิการเข้าถึง หรือจำหน่ายสิทธิ ของสัญญาบริการ หรือ สิทธิหรือหน้าที่ภายใต้เงื่อนไขโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

 2. กรณีที่บริษัทโอนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริการให้กับบุคคลที่สาม บริษัทสามารถมอบหมาย สิทธิและหน้าที่ของบริษัทภายใต้สัญญาบริการ สิทธิและหน้าที่ของบริษัทภายใต้เงื่อนไข ข้อมูลที่ลงทะเบียน และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งาน ให้แก่บุคคลที่สามเพื่อดำเนินการ โดยผู้ใช้งานตกลงกับการโอนเป็นการล่วงหน้า การโอนธุรกิจข้างต้นในวรรคนี้ให้หมายรวมถึงการโอนธุรกิจในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากรูปแบบทั่วไปด้วย

ข้อ 19 การยังคงมีผลใช้บังคับของสัญญา

หากมีข้อกำหนดใดเกี่ยวกับเงื่อนไข หรือ บางส่วนของเงื่อนไข ที่กลายเป็นโมฆะ หรือ ไม่สามารถบังคับได้ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค หรือ ภายใต้กฎหมายหรือระเบียบอื่น ให้ข้อกำหนดหรือเนื้อหาส่วนที่เหลืออยู่ของเงื่อนไขฉบับนี้ยังคงมีผลบังคับอยู่โดยสมบูรณ์

ข้อ 20 กฎหมายที่ใช้บังคับ

 1. เงื่อนไขให้อยู่ภายใต้กฎหมายไทย

 2. ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับเงื่อนไขหรือสัญญาบริการ ให้เข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทของศาลไทย เงื่อนไขให้ทำขึ้นเป็นภาษาไทยและคำแปลของเงื่อนไขนี้ให้เป็นภาษาอื่นนั้นทำขึ้นเพื่อความสะดวกในการอ้างอิงเท่านั้นและไม่เป็นการผูกพันคู่สัญญา

ข้อ 21 นโยบายการคืนเงิน

 1. ค่าสมัครสมาชิก หรือ การเปลี่ยนระดับสมาชิก (Upgrade or Downgrade Membership) ทางบริษัทพิจารณาไม่คืนเงินค่าสมาชิก ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับสมาชิก หรือ การยกเลิกสมาชิกก่อนที่สัญญาของสมาชิกจะหมดลง

 2. การเติมแต้ม ทางบริษัทไม่มีนโยบายคืนเงินค่าเติมแต้ม

ข้อ 22 นโยบายการส่งสินค้า

เงื่อนไขการส่งสินค้า วิธีการส่งสินค้า และ ค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าทุกรายการขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่าง ผู้ซื้อ และ ผู้ขาย ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบสำหรับค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้น

ข้อ 23 ภาคผนวก

 1. การปฏิบัติที่แตกต่างกันต่อสินค้า บริการ หรือเนื้อหาที่เสนอบนบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล

  บริษัทมิได้มีการดำเนินการใด ๆ ให้มีการปฏิบัติที่แตกต่างกันต่อสินค้า บริการ หรือเนื้อหาของบริษัท หรือผู้ขายที่เสนอบนบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล

  บริษัทมีการจัดประเภทของผู้ขาย เช่น ผู้ขายระดับเหรียญเงิน ผู้ขายระดับเหรียญทอง โดยผู้ขายในแต่ละประเภทจะได้รับการดำเนินการเท่าเทียมกันภายใต้เงื่อนไขของผู้ขายแต่ละประเภท

 2. การนำเสนอโฆษณาบนบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล

  บริษัทมีการนำเสนอโฆษณาบนบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลแก่ผู้ขายโดยมีการแสดงเครื่องหมายว่าข้อมูลนั้นเป็นโฆษณา และให้ข้อมูลชื่อผู้โฆษณา

 3. ช่องทางการจำหน่ายอื่น (additional distribution channels)

  บริษัทมิได้นำสินค้า บริการ หรือเนื้อหาของผู้ขายไปเสนอแก่ผู้บริโภคผ่านช่องทางอื่น

 4. สินค้า บริการ หรือเนื้อหาเสริม (ancillary goods and services) หรือที่ใช้ประกอบกันกับสินค้า บริการ หรือเนื้อหาหลัก (complementary goods and services) ที่มีการเสนอโดยบริษัทหรือบุคคลภายนอกก่อนธุรกรรมซื้อขายจะเสร็จสมบูรณ์

  บริษัทมิได้เสนอสินค้า บริการ หรือเนื้อหาเสริม (ancillary goods and services) หรือที่ใช้ประกอบกันกับสินค้า บริการ หรือเนื้อหาหลัก (complementary goods and services)

 5. เงื่อนไขที่จำกัดหรือกีดกันผู้ขายในการเสนอขายสินค้ำ บริการ หรือเนื้อหาประเภทเดียวกันภายใต้เงื่อนไขที่แตกต่างกันผ่านช่องทางอื่นนอกเหนือจากบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลของบริษัท

  บริษัทมิได้จำกัดหรือกีดกันผู้ขายในการเสนอขายสินค้า บริการ หรือเนื้อหาประเภทเดียวกันภายใต้เงื่อนไขที่แตกต่างกันผ่านช่องทางอื่นนอกเหนือจากบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลของบริษัท

 6. เงื่อนไขในกรณีที่บริษัทจะหยุดการให้บริการ (suspend) ทั้งหมดหรือบางส่วนแก่ผู้ขายรายใดเป็นการชั่วคราว หรือจะระงับการให้บริการ (terminate) แก่ผู้ขายรายใด

  1. การหยุดการให้บริการ (suspend)

   บริษัทอาจหยุดการให้บริการ (suspend) ทั้งหมดหรือบางส่วนแก่ผู้ขายรายใดเป็นการชั่วคราวได้ โดยจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ขายรายนั้นทราบก่อนหรือขณะหยุดการให้บริการพร้อมระบุเหตุผลประกอบ

   ผู้ขายสามารถอุทธรณ์การหยุดการให้บริการ (suspend) ข้างต้นได้โดยการแจ้งชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลผ่านช่องทางและภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งการหยุดการให้บริการ(suspend)นั้น หากมีการอุทธรณ์อย่างถูกต้องและบริษัทพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุผลนั้นแล้วพบว่ามีเหตุให้เปลี่ยนแปลงการหยุดการให้บริการ (suspend) บริษัทจะคืนสถานะการใช้บริการให้แก่ผู้ขายภายใน 7 วันทำการหลังจากการพิจารณาเสร็จสิ้น

   ผู้ขายสามารถขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นที่ผู้ขายมีอยู่บนบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลก่อนที่จะถูกหยุดการให้บริการ (suspend)ในครั้งนั้นได้ ตามสิทธิของผู้ขายภายใต้กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท

  2. การระงับการให้บริการ (terminate)

   บริษัทอาจระงับการให้บริการ (terminate) แก่ผู้ขายรายใดได้ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ขายรายนั้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน พร้อมระบุเหตุผลประกอบ ในกรณีบริษัทมีความจำเป็นต้องระงับการให้บริการจากเหตุที่ไม่สามารถเตรียมการณ์ล่วงหน้าได้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ขายใช้โดยเร็วนับแต่วันที่หยุดให้บริการ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับบริการที่หยุดให้บริการชั่วคราว เหตุผลและระยะเวลาหยุดหรือคาดว่าจะหยุดให้บริการดังกล่าว

   ระยะเวลาและการแจ้งเหตุผลตามย่อหน้าก่อน ไม่ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

   • 2.1 เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งตามกฎหมายที่ทำให้ไม่สามารถแจ้งผู้ขายได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

   • 2.2 เป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขในการให้บริการซ้ำเรื่องเดิมหรือที่เป็นเรื่องร้ายแรง และมีกำหนดไว้ในเงื่อนไขในการให้บริการอย่างชัดเจนแล้ว

   ผู้ขายสามารถอุทธรณ์การระงับการให้บริการ (terminate)ข้างต้นได้โดยการแจ้งชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลผ่านช่องทางและภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งการระงับการให้บริการ (terminate) นั้น หากมีการอุทธรณ์อย่างถูกต้องและบริษัทพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุผลนั้นแล้วพบว่ามีเหตุให้เปลี่ยนแปลงการระงับการให้บริการ (terminate) บริษัทจะคืนสถานะการใช้บริการให้แก่ผู้ขายภายใน 7 วันทำการหลังจากการพิจารณาเสร็จสิ้น

   ผู้ขายสามารถขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นที่ผู้ขายมีอยู่บนบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลก่อนที่จะถูกหยุดการให้บริการ (suspend) หรือระงับการให้บริการ (terminate) ในครั้งนั้นได้ ตามสิทธิของผู้ขายภายใต้กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท

 7. เงื่อนไขที่ผู้ขายสามารถยกเลิกสัญญากับบริษัทได้

  ผู้ขายอาจขอเลิกใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลได้ โดยติดต่อมายังบริษัทผ่านหน้าช่วยเหลือเพื่อให้ประกอบธุรกิจลบบัญชีผู้ใช้งานของผู้ขาย ผ่านอีเมลนี้

 8. รายละเอียดกระบวนการสมัครเข้าใช้งานและการยืนยันตัวตน

  เพื่อเข้าใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล ผู้ใช้งานแต่ละประเภท ต้องทำการสมัครเข้าใช้งานตามประเภทของผู้ใช้งาน ดังต่อไปนี้

  1. สมัครเข้าใช้งานเป็นผู้ซื้อ (ผู้บริโภค)

   บนแพลตฟอร์มดิจิทัล ผู้ซื้อ สามารถสมัครเข้าใช้งาน ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังต่อไปนี้

   • 1.1 ลงชื่อเข้าใช้ผ่านบัญชีทรัคทูแฮนด์ ของผู้ประกอบการ โดยการกรอกอีเมล และ รหัสผ่านที่ผู้ซื้อตั้งขึ้นเมื่อสมัครใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล

   • 1.2 ลงชื่อเข้าใช้ผ่านผู้พิสูจน์และยืนยันตัวตนภายนอก Facebook, Google, หรือ Apple ID

  2. สมัครเป็นผู้ขาย (ผู้ประกอบการ)

   บนแพลตฟอร์มดิจิทัล ผู้ประกอบการ

   ต้องสมัครเข้าใช้งานและทำการยืนยันตัวตน

   ด้วยวิธีการต่อไปนี้

   • 2.1 กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ขาย เพื่อรับชุดรหัสผ่านใช้ครั้งเดียว (OTP) ที่จะส่งไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือนั้น

   • 2.2 กรอกข้อมูลร้านค้า พร้อมแนบรูปถ่ายบัตรประชาชนตัวจริง รูปถ่ายตนเองถือคู่บัตรประชาชน หน้าสมุดบัญชี

 9. ปัจจัยหลักของอัลกอริทึมหรือของหลักเกณฑ์ (main parameters) ที่บริษัทใช้ในการจัดอันดับ (ranking) หรือการแนะนำ (recommending) รายการสินค้า การโฆษณา การประเมินความพึงพอใจและการแสดงความคิดเห็น หรือเนื้อหาอื่น

  บริษัทใช้ปัจจัยหลักของอัลกอริทึมหรือของหลักเกณฑ์ (main parameters) ดังต่อไปนี้ ในการจัดอันดับ (ranking) หรือการแนะนำ (recommending) รายการสินค้า

  1. ประเภทของผู้ขาย เช่น รายการสินค้าของ ผู้ขายระดับเหรียญทอง จะได้รับการจัดอันดับ หรือ การแนะนำก่อน ผู้ขายระดับเหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง

  2. ลักษณะของผู้ขาย เช่น รายการสินค้าของ ผู้ขายที่ทำการยืนยันตัวตน จะได้รับการจัดอันดับ หรือ การแนะนำก่อนผู้ขายที่ยังไม่ได้ทำการยืนยันตัวตน

  3. การดันประกาศโดยผู้ขาย (Boost Post) หาก ผู้ขายทำการดันประกาศสินค้า สินค้ารายการนั้นๆ จะได้รับการจัดอันดับ หรือ การแนะนำก่อนสินค้าที่ไม่ได้รับการดันประกาศ รายการสินค้าบนแพลตฟอร์มดิจิทัลของผู้ขายก็จะถูกแสดงผลในลำดับที่สูงขึ้น

 10. ช่องทางหรือบุคลากรที่ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ขาย หรือ ผู้ซื้อ ซึ่งได้รับความเสียหายจากการใช้บริการและกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนภายใน (Internal complaint-handling system)

  หากผู้ขาย หรือ ผู้ซื้อ ประสบปัญหาใด ๆ หรือได้รับความเสียหายจากการใช้บริการและกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ท่านสามารถขอความช่วยเหลือได้ในหน้าช่วยเหลือโดยบริษัทจะดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ท่านโดยเร็วที่สุด ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับการติดต่อจากท่านพร้อมข้อมูลที่จำเป็นต่อการแก้ไขปัญหาครบถ้วน

 11. คำแนะนำของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

  ถ้าท่านมีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับการให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล โปรดติดต่อ บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด ที่อยู่ 1494 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 081-805-7153

  ทั้งนี้ หากยังไม่ได้รับการแก้ไขภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ ท่านสามารถติดต่อมาได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์ (1212ETDA) สายด่วน 1212 (24 ชั่วโมง) อีเมลเพื่อให้คำแนะนำและรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว

 12. นโยบาย กระบวนการ มาตรการ หรือเครื่องมือที่บริษัทใช้ในการดำเนินการต่อสินค้า บริการ หรือเนื้อหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  หากผู้ขายตรวจพบสินค้า บริการ หรือเนื้อหาที่บริษัทเชื่อว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ขายจะนำสินค้า บริการ หรือเนื้อหานั้นลงจากแพลตฟอร์มดิจิทัลภายใน 3 วันทำการหลังจากตรวจพบ ซึ่งการตรวจพบนั้นอาจเกิดได้จากการตรวจสอบ หรือ แจ้งโดยผู้ขายบุคคลภายนอก หรือผู้บังคับใช้กฎหมายต่างๆ หรืออาจเกิดจากตรวจสอบโดยบุคลากรของบริษัทเอง

  โดยผู้ขายที่เผยแพร่สินค้า บริการ หรือเนื้อหาที่เชื่อได้ว่าผิดกฎหมายนั้นสามารถอุทธรณ์การนำสินค้า บริการหรือเนื้อหานั้นลงจากแพลตฟอร์มดิจิทัลได้ โดยการแจ้งชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลผ่านช่องทางและภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งการนำลงนั้น หากมีการอุทธรณ์อย่างถูกต้องและบริษัทพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุผลนั้นแล้วพบว่ามีเหตุให้เปลี่ยนแปลงการนำลง บริษัทจะคืนสถานะสินค้า บริการ หรือเนื้อหาให้แก่ผู้ขายภายใน 7 วันทำการหลังจากการพิจารณาเสร็จสิ้น

 13. การแจ้งเตือนและการดำเนินการต่อสินค้า บริการ หรือเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย

  หากผู้ขาย ผู้ซื้อ หรือ ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ต้องการแจ้งเตือนให้บริษัททราบเกี่ยวกับสินค้า บริการ หรือเนื้อหาที่เฉพาะจง ซึ่งตนเห็นว่าผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ขาย ผู้ซื้อ หรือ ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ (“ผู้แจ้ง”) ซึ่งประสงค์จะแจ้งเตือนต้องดำเนินการในการแจ้งเตือนดังต่อไปนี้

  1. จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้แจ้ง

  2. ผู้แจ้งขายให้คำรับรองว่าข้อความที่แจ้งเตือนดังกล่าวเป็นความจริง โดยรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องใช้ในการแจ้งเตือน อย่างน้อยดังต่อไปนี้

   • 2.1 ข้อมูลการติดต่อของผู้แจ้ง เช่น ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการหรือช่องทางใด ๆ ที่สามารถติดต่อผู้แจ้งได้

   • 2.2 คำอธิบายเหตุผลอย่างเพียงพอเพื่อให้เห็นว่าสินค้า บริการ หรือเนื้อหาที่กล่าวอ้างนั้นผิดกกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างไร

   • 2.3 สินค้า บริการ หรือเนื้อหาที่กล่าวอ้างว่าผิดกฎหมายและแหล่งที่ตั้งของสินค้า บริการ หรือเนื้อหานั้น โดยต้องมีรายละเอียดที่เพียงพอตามสมควรเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการกับสินค้า บริการ หรือเนื้อหาดังกล่าวได้ เช่น ยูอาร์แอล (URL) หลังจากได้รับการแจ้งเตือนดังกล่าว และบริษัทเชื่อว่าสินค้า บริการ หรือเนื้อหานั้นเข้าข่ายผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะดำเนินการตามข้อนี้ โดยผู้ขายที่เผยแพร่สินค้า บริการ หรือเนื้อหาที่เชื่อได้ว่าผิดกฎหมายนั้นสามารถโต้แย้งได้ผ่านช่องทางการอุทธรณ์

Terms and Conditions

For making Truck2Hand.com to be the most transparent 2nd truck and heavy machinery marketplace for everyone. Company would like to inform the Terms and Conditions of Truck2Hand website as below.

Terms of Use

These Terms of Use(the “Terms”) set forth the terms and conditions for the provision of the Service(as defined below), and the rights and obligations between us and the registered users. You must agree to the Terms by reading the entirety before using the service

Article 1 Scope and the Description of the Service

 1. The Service (as defined below) is an online "consumer-to-consumer" or "business owner-to-business owner" or "business owner-to consumer" marketplace. We do not offer business accounts. We also do not sell or purchase any goods itself, take possession of the goods, either for itself or on behalf of users or others. While we may help facilitate transactions, users that list and sell items through the Service and users that purchase items through the Service ("Buyers") are entirely responsible for the sale and quality of goods (referred to herein as "goods", "products" or "items") transactions between them, including without limitation the listing of goods and any applicable product warranties.

 2. The purpose of the Terms is to set forth the terms and conditions for the provision of the Service and the rights and obligations between the Company (as defined below) and the Registered Users(as defined below), and the Terms shall be applied to all aspects of the relationship between the Registered Users and the Company in connection with the Service.

 3. Any rules for use of the Service posted on the website at (the “Rules”) shall constitute an integral part of the Terms.

 4. If there is any conflict between the Terms and the Rules or any other description regarding the Service not provided for herein, the Terms shall prevail.

Article 2 Definitions

For purposes of the Terms, the following terms have the following meanings.

 1. “Service Agreement” means the agreement relating to the use of the Service to be executed under the terms and conditions of the Terms between the Company and the Registered User

 2. “IP Rights” means copyrights, patents, utility model rights, design rights, trade mark rights and other intellectual property rights(including rights to obtain, or apply for registration of , such rights)

 3. “Posted Data” means any content, including but not limited to text, images, animation and other data, that is posted or otherwise transmitted by the Registered User through the Service.

 4. “Company” means Auto Technic (Thailand) Co., Ltd.,.

 5. “Website” means such website as may be from time to time operated by the Company, whose domain name is (or if the domain name or content thereof is modified for any reasons, such modified website).

 6. “Registered User” means any person or entity that has been registered as a user of the Service pursuant to Article 3(Registration).

 7. “Service” means the service provided by the Company under the name of Truck2Hand.com (or if the name or content thereof is modified for any reasons, such modified service)

Article 3 Registration and Services

 1. A person wishing to use the Service may apply to the Company for registration to use the Service by agreeing to comply herewith and providing certain information as specified by the Company(the “Registration Information”) in accordance with the manner as may be prescribed by the Company

 2. The Company shall determine whether to register the person that has made an application pursuant to Paragraph 1 of this Article 3(“Applicant”) in accordance with the Company’s criteria, and if the Company approves the registration, it shall notify the Applicant to that effect. The Applicant’s registration as a Registered User shall be completed upon the notice by the Company pursuant to this Paragraph.

 3. Upon completion of the registration pursuant to the preceding Paragraph, the Service Agreement shall become effective between the Registered User and the Company, allowing the Registered User to use the Service pursuant to the Terms.

 4. The Service Agreement shall become effective between the Registered User and the Company after the payment process is completed.

 5. The Company reserves the rights to refuse registration or re-registration of any Applicant without any obligation to disclose the reasons in the event that:

  1. The whole or any part of the Registration Information provided by the Applicant to the Company is found to be false, inaccurate or omitted;

  2. The Applicant is minor, adult ward(incompetent person), quasi-incompetent person[VP1] or person under curatorship or assistance, and applicable approval or consent has not been obtained from such Applicant’s legal representative, guardian, curator or assistant;

  3. The Applicant is determined by the Company to (i) constitute an organized crime group or a member thereof, rightist organization, antisocial force or other similar person or entity (collectively), “ Antisocial Force”, or (ii) have any interaction or involvement with an Antisocial Force in any manner such as assisting or being involved in the maintenance, operation or management of an Antisocial Force by way of finance or other means;

  4. The Applicant is determined by the Company to be a party having violated any agreement with the Company, or to have been involved with such violating party;

  5. The Applicant has suffered any of the measures under Article 10, 1. or

  6. In addition to the foregoing, the Company deems the registration inappropriate

Article 4 Change to Registration Information

The Registered User shall promptly notify the Company of any change to the Registration Information in the manner as prescribed by the Company

Article 5 Password and User ID Management

 1. The registered User shall be responsible for keeping and maintaining its password and user ID for the Service in an appropriate manner, and may not cause a third party to use, or provide, transfer , change the name of, sell or otherwise dispose of , the same

 2. The Registered User shall be, and the Company shall in no event be, liable for damages arising out of inappropriate management, misuse or use by a third party of the Registered User’s password or user ID

Article 6 Fees and Payment Conditions

 1. In consideration for the use of the Service, the Registered User shall pay to the Company the fees as prescribed separately by the Company, indicated on the Website, and contact via e-mail or inbox of the Registered User, pursuant to the payment conditions as designated by the Company.

 2. Registered user has to make the payment to the company by transferring the bank account which is provided in the website or making payment via the provided payment gateway.

 3. If the Registered User fails to pay the aforementioned fees when due and payable, it shall be obligated to pay a default penalty at the rate of 15% per annum.

 4. **Changes in fees** Company may change the fees for the services at any time. We will give you advance notice within 30 days. In case the Registered User does not change the package before the change date, we reserve the right to collect the fee as change in the next membership period.

 5. **Payment condition of Subscription membership** The fees for your selected plan will be collected continuously as per your selected payment methods and membership package. For the credit card payment, the fees will be automatically collected by the provided credit card for the next membership period (pre paid). If a payment is not successfully settled, due to expiration, insufficient credit amount, or otherwise, we may suspend your access to the service as a selected seller package temporarily and the Registered User must change payment information to continue usage.

 6. **Payment condition of one time payment membership** The fees for your selected plan will be collected in advance for the next membership period (pre paid). The Registered User shall pay to the Company the fees as prescribed separately by the Company, indicated on the Website, and contact via email, pursuant to the payment conditions as designated by the Company.

 7. **Change payment method** User is allowed to change the payment method at any time. The changed payment method will be effective immediately.

 8. **Cancellation and Change membership plans** We recommend that users make the transaction on the last day of the current membership period. Users are able to do the process before the next billing due date by yourself via the website. We reserve the right not to refund the remaining package and we will use the transaction date as a first day of new membership period

Article 7 Prohibited Actions

When using the Service, the Registered User may not conduct any act that falls under, Or is determined by the Company to fall under, any of the following:

 1. Acts that violate any laws or regulations or that are associated with criminal activity;

 2. Acts that defraud or threaten the Company, other Registered Users or other third parties :

 3. Acts against public order and good morals;

 4. Acts that infringe any IP Rights, portrait rights, privacy rights, reputation or other rights or interests of the Company, other Registered Users or other third parties;

 5. Acts to transmit through the Service to other Registered Users any information or data that falls under, or is determined by the Company to fall under, the information or data that:

  • contains excessively violent or cruel content;

  • contains computer viruses or other hazardous computer programs;

  • contains content that damages the reputation or the credit of the Company, other users of the Service or other third parties;

  • contains excessively indecent content;

  • contains content that encourages discrimination;

  • contains content that encourages suicide or self-mutilation;

  • contains content that encourages drug abuse;

  • contains antisocial content;

  • is intended to be distributed to third parties , including but not limited to chain mails; or

  • contains content that causes uncomfortable feelings to third parties.

 6. Acts that place an excessive burden on the network or system o the service;

 7. Acts to reverse-engineer or otherwise analyze the software or other systems provided by the Company;

 8. Acts that are likely to interrupt the operation of the Service;

 9. Acts to access the network or system of the Company improperly;

 10. Acts to impersonate a third party;

 11. Acts to use the user ID or password of other users of the Service;

 12. Acts of exploitation, advertisement, soliciting r marketing through the Service without the Company’s prior consent;

 13. Acts to collect information of other users of the Service;

 14. Acts that cause disadvantage, damage or uncomfortable feelings to other users of the Service or other third parties;

 15. Acts that violate [The Rules] ()

 16. Acts to provide Antisocial Forces with profit;

 17. Acts that are intended to meet unacquainted persons for dating or relationship[VP2] ;

 18. Acts that, directly or indirectly, cause or facilitate the acts listed in Items (1)through (17) above;

 19. Attempting to conduct any of the acts listed in Items(1) through (18) above; or

 20. Other acts that the Company deems to be inappropriate.

Article 8 Suspension of Service

The Company shall entitled to, without any advance notice to the Registered User, suspend or discontinue the Service, in whole or in part, in the event that:

 1. Inspection or maintenance of the computer system for the Service needs to be performed due to urgent circumstances:

 2. The Company becomes unable to provide the Service due to error in computers or communication lines, wrong operation, excessively concentrated access, unauthorized access, hacking or the like;

 3. The Company becomes unable to provide the Service due to force majeure, including but not limited to earthquake, lightning, fire, storm and flood damage, power blackout and other natural disasters; or

 4. The Company determines that suspension or discontinuance is required for other reasons.

Article 9 Ownership of Rights

 1. Any and all IP Rights related to the Website and the Service are expressly reserved by the Company or its licensor. Nothing contained herein shall be construed as granting to the Registered User a license of the IP Rights related to the Website and the Service owned by the Company or its licensor

 2. The Registered User hereby represents and warrants to the Company that it has lawful rights to post or otherwise transmit the Posted Data, and that the Posted Data so posted or transmitted does not infringe any third party’s rights

 3. The Registered User hereby grants to the Company an worldwide, nonexclusive, royalty-free, sub-licensable and transferable license to use, reproduce, distribute, create derivative works of, display and execute the Posted Data. In addition, the Registered User(the “Granting Registered User” in this paragraph 3) hereby grants to the other Registered a non-exclusive license to use, reproduce, distribute, create derivative works of, display and execute the Posted Data posted or otherwise transmitted by the Granting Registered User through the Service.

 4. The Registered User hereby agrees not to exercise moral rights against the Company or any other person to which the Company has transferred or granted the relevant rights.

Article 10 Registration Cancellation

 1. If any of the following events arises in relation to a Registered User, the Company may, without prior notice or demand,(i) delete, or suspend the display of, the Posted Data, (ii)temporarily suspend the use by the Registered User of the Service, or (iii) cancel the Registered User’s registration as such:

  1. The Registered User fails to comply with any of the provisions hereof;

  2. Any of the Registration Information is found to be false;

  3. The Registered User undergoes payment suspension or becomes insolvent , or a petition for bankruptcy, civil rehabilitation, corporate reorganization, special liquidation or other similar procedure was filed against the Registered User;

  4. The Registered User has not used the Service for [12] months or more;

  5. The Registered User has not responded to inquiries from the Company or other communications requiring a response for [30 days] or more;

  6. The Registered User falls under any of Items of Paragraph 4 or Article 3; or

  7. It is determined to be inappropriate by the Company that the Registered User continues to use the Service or to be registered as a Registered User.

 2. In any of the events set forth in Items of the preceding Paragraph, all amounts owed to the Company by the Registered User shall automatically become due and payable, and the Registered User shall immediately pay to the Company such amounts in full

Article 11 Withdrawal

 1. The Registered User may withdraw from the Service and cancel its registration as a Registered User by completing the procedure as specified by the Company.

 2. Upon withdrawal from the service, any and all debt of the Registered User to the Company, if any, shall automatically become due and payable, and the Registered User shall immediately pay to the Company such debts in full.

 3. Treatment of user information after the withdrawal from the Service shall be subject to the provisions of Article 15.

Article 12 Modification and Termination of Service

 1. The Company shall be entitled to at any time modify or terminate the Service in its own discretion

 2. The Company shall notify in advance The Registered User of any intended termination by the Company of the Service.

Article 13 Disclaimer and Waiver of Warranties

 1. THE COMPANY MAKES DOES NOT MAKE WARRANTIES, EXPRESS or IMPLIED,(i) that the Service fits or is suitable for a particular purpose as contemplated by the Registered User, (ii) that the Service has expected functions, commercial value, accuracy or usefulness,(iii) that the use by the Registered User of the Service complies with the laws and regulations or internal rules of industrial organizations that are applicable to the Registered User, or(iv) that that the Service will be free of interruption of defects.

 2. The Company shall not be liable for the damages incurred by the Registered User in relation to the Service in excess of the amount of the consideration paid by the Registered User to the Company for the immediately preceding [3 months]. UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL THE COMPANY BE LIABLE FOR INCIDENTAL, INDIRECT, SPECIAL OR FUTURE DAMAGES, OR LOST PROFITS.

 3. Any transactions, communications and disputes arising between the Registered User and other Registered User or a third party in connection with the Service or the Website shall be addressed and resolved by the Registered User at its responsibility.

 4. Any advertisements appearing in the Website is under the responsibility of advertisement owners. The Company does not endorse the correctness of advertisement’s content nor the advertised product or service. The Company reserves the right to refuse or reject to be responsible for any claims or liability arising on the advertisement or using product or service.

Article 14 Confidentiality

The Registered User shall keep confidential any and all non-public information disclosed in relation to the Service by the Company to the Registered User for which the Company, at such disclosure , requires the Registered User a confidential treatment, unless the Registered User has obtained the prior written approval from the Company.

Article 15 Treatment of User Information

 1. Treatment by the Company of the Registered User’s information shall be subject to the provisions of [our Privacy Policy] () which is separately prescribed , and the Registered User hereby agrees to treatment by the Company of the Registered User’s information pursuant to such Privacy Policy.

 2. The Company may , in its sole discretion, use or make public any information or data provided by the Registered User to the Company as statistical information in a form that cannot identify an individual, and the Registered User may not raise any objection to such use or publication.

Article 16 Amendment:

The Company reserves the right to amend or change the Terms when the Company finds it necessary. In the event or any amendment or change to the Terms, the Company shall inform the effective time and content of the amended or changed Terms by posting on the Website or other appropriate way, or notify the Registered User of the same. Notwithstanding the foregoing, the Company shall obtain the Registered User’s consent in a manner specified by the Company for the amendment or change of the Terms that requires such consent under the applicable laws.

Article 17 Notice:

 1. Any communications or notices from the Registered User to the Company, including but not limited to inquiries with respect to the Service, and any communications or notices from the Company to the Registered User, including but not limited to notices concerning any amendment to the Terms shall be made in accordance with the procedures specified by the Company.

 2. Any Communication or notice made by the Company that is addressed to the email address included in the Registration Information of a Registered User shall be deemed to be received by the Registered User.

Article 18 Assignment

 1. The Registered User shall not assign, transfer, grant security interests on or otherwise dispose of the Service Agreement or its rights or obligations under the Terms without the prior written consent of the Company

 2. In cases where the Company transfers the business regarding the Service to a third party, the Company may, as part of such transfer, assign to the third party the Service Agreement, the rights and obligations of the Company under the Terms, and the Registration Information and other information relating to the Registered User, and the Registered User hereby agrees to such transfer in advance. The business transfer referred to above in this Paragraph shall include, in addition to the usual form of business transfer.

Article 19 Severability

If any provision of the Terms or a part thereof is held to be invalid or unenforceable under Consumer Contract Law of Japan or other laws or regulations, the remaining provisions hereof or the remaining portion of the provision held invalid or unenforceable in part shall remain in full force and effect.

Article 20 Governing Law and Jurisdiction

 1. The Terms shall be governed by the laws of Thailand.

 2. Any and all disputes arising out of or in connection with the Terms or the Service Agreement shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the Court of Justice in Thailand in the first instance.

Article 21 Refund Policy

 1. For Membership fee and Membership upgrade fee, company considers to not refund in case of upgrade or cancellation before the existing membership contract is not expired

 2. For point top up, company considers to not refund in any cases

Article 22 Delivery Policy

Delivery condition, method and price for any products on the website depend on the agreement between buyer and seller. Company will not respond to any cost concerns to delivery.
The terms shall be executed in the Thai Language. Thai shall be the governing language and any translation of the Terms into any other language is for convenience of reference only and shall not bind the parties hereto