นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด (เรียกว่า “บริษัทฯ”) ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่อกำหนดหลักการพื้นฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ลูกค้า และ ผู้ใช้งาน (user) ในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ของบริษัทฯ (“ท่าน” หรือ “ลูกค้า”) บนเว็บไซต์ของบริษัท (“เว็บไซต์”) โดยนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะครอบคลุมการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดเก็บรวบรวม ในการดำเนินธุรกิจ

1. นิยามข้อมูลส่วนบุคคล

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัว บุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

บริษัทฯ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลต่างๆ ของท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

รายการข้อมูล

ข้อมูลส่วนตัว

เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หมายเลขหนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือ ข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยรัฐบาล (เช่น ข้อมูลใบขับขี่รถยนต์ ทะเบียนบ้าน) ระดับการศึกษา อาชีพ ลายมือชื่อ

ข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อ

เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ช่องทางการติดต่อทางสื่อสังคมออนไลน์ LINE ID บัญชี Facebook Instagram ID และ ID อื่น ๆ จากเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์

ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์

เช่น รายละเอียดข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการ GPS และข้อมูลจากระบบ Telematics เช่น Mimamori, Teletec ข้อมูลของผู้ขับ ข้อมูล GPS เส้นทางและตำแหน่งของรถยนต์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์อื่นๆ

ข้อมูลทางเทคนิค

เช่น ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (Internet Protocol : IP) ประเภทและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ พฤติกรรมและรูปแบบการสืบค้นของท่าน คุกกี้ รหัสอุปกรณ์ (Device ID) รุ่นอุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์ ระยะเวลาและสถานที่ที่เข้าถึง

ข้อมูลการใช้ myISUZU

เช่น บัญชีผู้ใช้ myISUZU Application ชื่อลงทะเบียนเข้าใช้ หรือชื่อที่ใช้ใน myISUZU รายละเอียดประวัติการใช้บริการ และการซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา ภาพถ่าย รูปแบบความสนใจสินค้าและบริการ การแสดงความคิดเห็นของผู้ใช้งาน คำตอบในแบบสอบถามความพึงพอใจ ประวัติการติดต่อลูกค้า

ข้อมูลเฉพาะสำหรับ Truck2Hand.com

เช่น ข้อมูลผู้ใช้งานเว็บไซต์ บัญชีสมาชิก ชื่อลงทะเบียนเข้าใช้ หรือชื่อที่ใช้ในTruck2Hand.comภาพถ่ายลูกค้าในการลงทะเบียน ข้อมูลบัตรเครดิต ข้อมูลบัญชีธนาคาร ข้อมูล e-money และ ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับขั้นการตอนการชำระเงิน

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติลูกค้า

เช่น รายละเอียดประวัติการใช้บริการและการซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา รูปแบบความสนใจสินค้าและบริการ คำตอบในแบบสอบถามความพึงพอใจ ประวัติการติดต่อลูกค้า การบันทึกเสียง การบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์

ข้อมูลลูกค้ามุ่งหวัง

เช่น รถยนต์ที่ท่านสนใจ ข้อมูลรถยนต์ที่ใช้ในปัจจุบัน ข้อมูลจากการทดลองขับ ข้อมูลการติดตามลูกค้ามุ่งหวัง ความสนใจสินค้าและบริการ คำตอบในแบบสอบถามความพึงพอใจ ประวัติการติดตามลูกค้ามุ่งหวัง

ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว

เช่น ภาพถ่าย หรือ ภาพเคลื่อนไหว ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และในรูปแบบกระดาษจากการจัดงาน จัดกิจกรรม งานเลี้ยงต่าง ๆ ของบริษัท หรือ บริษัทในกลุ่มตรีเพชร

ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิดซึ่งมีการติดตั้งในพื้นที่ของบริษัททั้งภายในและภายนอกอาคาร เพื่อการสอดส่องดูแลและรักษาความปลอดภัย

ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว

เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ เป็นต้น

โดยบริษัทฯ จะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทที่มีความอ่อนไหว เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้เราทำได้ หรือเมื่อท่านให้ความยินยอมไว้โดยชัดแจ้ง

ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ หรือ ที่บริษัทฯ ได้รับไว้

2.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางหลายช่องทาง บริษัทฯ จะได้รับข้อมูลของท่านมาจากลงทะเบียนในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (“เว็บไซต์”) เป็นช่องทางหลัก บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากกิจกรรมอื่นๆ ที่ท่านจะให้ข้อมูลโดยตรงกับพนักงาน ที่ปรึกษา หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ นอกจากนั้นบริษัทฯ อาจจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากศูนย์บริการลูกค้า บริษัทในเครือของตรีเพชรซึ่งรวมถึงการเก็บข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่านจากการใช้งานเว็บเบราว์เซอร์ หรือ บริษัทฯ อาจจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากท่านโดยตรง เช่น จากลูกค้าท่านอื่นๆ ของบริษัทฯ สมาคมการค้าหรือองค์กรอื่น หรือ การให้บริการอื่นๆ เช่น บริการสื่อสังคมออนไลน์ ตามเงื่อนไขที่ลูกค้าตกลงไว้ ณ วันที่รับบริการนั้น

2.3 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ที่แจ้งไว้ โดยทั่วไปบริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาตราบเท่าที่ จำเป็นต่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมา หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ในกรณีที่ท่านเป็น ลูกค้าซึ่งรวมถึงลูกค้ามุ่งหวังของบริษัท (“ลูกค้า”) บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ที่แจ้งไว้ ตราบเท่าที่ท่านยังเป็น ลูกค้าของบริษัทฯ ผู้จำหน่าย หรือบริษัทในกลุ่มตรีเพชร เท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน บุคคล หรือ ตามที่กฎหมายกำหนด และจะเก็บและใช้งานต่อเนื่องอีกเป็นเวลา 10 ปี หลังจากที่ท่านสิ้นสุดการเป็นลูกค้าของบริษัทฯ ผู้จำหน่าย หรือบริษัทในกลุ่มตรีเพชร

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงข้อมูลต่างๆ ของท่าน เนื่องด้วยเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ และ/หรือผู้จำหน่าย หรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาหรือโดยได้รับความยินยอมจากท่าน หรือเพื่อการปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมายอื่นๆ ทั้งนี้ เท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

ฐานในการประมวลผลข้อมูล

3.1 เพื่อบริการ บำรุงรักษา ป้องกัน และพัฒนาเว็บไซต์ รวมถึง เพื่อการยืนยันตัวตน การลงทะเบียนเข้ารับบริการ การระบุตัวตน การบันทึกการตั้งค่าของผู้ใช้และการจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริการ การตรวจสอบการรับส่งของข้อมูลและกิจกรรมของลูกค้า การแสดงผลและวัดผลของการโฆษณา การให้คำแนะนำและตอบคำถามที่เกี่ยวกับบริการ การจัดการการละเมิดกฎ ระเบียบ หรือนโยบายของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ (“เงื่อนไขการใช้งาน” และ“กฎ”) และ การแจ้งให้ทราบถึงการแก้ไข เงื่อนไขการใช้งาน และ กฎ หรือแจ้งเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ

3.2 เพื่อใช้ บริหารและจัดการข้อมูลของท่านในการจัดกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทในกลุ่มตรีเพชร ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้ง อนึ่ง ในนโยบายฉบับนี้ “บริษัทในกลุ่มตรีเพชร” หมายถึง บริษัทที่ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด หรือ บริษัท ตรีเพชรโฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ

ความยินยอมเพื่อบริษัทในกลุ่มตรีเพชร

3.3 เพื่อให้ข้อมูล ให้คำแนะนำ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับสินค้า บริการหรือกิจกรรมทางการตลาดผ่านทางช่องทางต่างๆ ที่ท่านให้ไว้ รวมถึงเพื่อการนำเสนอสินค้าและบริการของบริษัทในกลุ่มตรีเพชร

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ

ความยินยอมเพื่อบริษัทในกลุ่มตรีเพชร

3.4 เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการ ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาด ของบริษัทในกลุ่มตรีเพชร

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ

ความยินยอมเพื่อบริษัทในกลุ่มตรีเพชร

3.5 เพื่อสื่อสาร ตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลหรือให้ความช่วยเหลือแก่ท่าน รวมถึงเพื่อการให้บริการหลังการขาย

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ

ความยินยอมเพื่อบริษัทในกลุ่มตรีเพชร

3.6 เพื่อยืนยันการแสดงตัวตน (verify identity) ก่อนการให้บริการแก่ท่าน

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ

ความยินยอมเพื่อบริษัทในกลุ่มตรีเพชร

3.7 เพื่อการวิจัยและพัฒนาสินค้าและบริการ ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มตรีเพชร

ความยินยอม

3.8 เพื่อให้บริการ และ/หรือเพื่อการติดต่อ สื่อสาร ส่งไปรษณีย์พัสดุ เช่น การติดต่อสอบถามถึงความพึงพอใจในสินค้า และบริการของบริษัทในกลุ่มตรีเพชร, การติดต่อเพื่อนัดหมายการตรวจสภาพหรือซ่อมบำรุงรถยนต์, การแจ้งเตือน

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ

ความยินยอมเพื่อบริษัทในกลุ่มตรีเพชร

3.9 เพื่อประโยชน์ในการให้การรับประกันรถยนต์

การปฏิบัติตามสัญญาของบริษัทฯ

3.10 เพื่อปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ของท่าน หรือ ของบริษัท อาทิเช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ การทำลายทรัพย์สิน การก่ออาชญากรรมในพื้นที่ รวมถึง สนับสนุนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรม กระบวนการเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส รวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องตลอดจนสนับสนุนในการก่อตั้งสิทธิหรือยกขึ้นเป็นต่อสู้ในการดำเนินการทางกฎหมาย

เพื่อรักษาประโยชน์อันจำเป็นต่อชีวิตเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

3.11 เพื่อปฏิบัติตามสัญญา

ตามที่กฎหมายกำหนด

3.12 เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ตามที่กฎหมายกำหนด

3.13 เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

ตามที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่ท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทฯ อาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้ในบางกรณี

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

4.1 ประเภทของผู้รับข้อมูลส่วนบุคคล

ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นให้กับบริษัทในกลุ่มตรีเพชร ผู้จำหน่าย บริษัทผู้ให้บริการต่างๆ และบริษัทคู่ค้า ของบริษัทในกลุ่มตรีเพชร เช่น การบริการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด การบริการขนส่งสินค้า การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การติดต่อสื่อสาร การส่งไปรษณีย์พัสดุต่างๆ และการเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลตามข้อ 3

4.2 การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

ในบางกรณีบริษัทฯ มีการโอนข้อมูลที่จัดเก็บไปยังฐานข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งดำเนินการและบริหารงานบน Cloud Servers โดยคู่ค้าของบริษัทฯ ในต่างประเทศ ซึ่งมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของประเทศไทยที่ใช้บังคับ โดยที่ข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ของประเทศไทยที่ใช้บังคับ

 1. ท่านสามารถถอนความยินยอมในเวลาใดก็ได้โดยการติดต่อตามช่องทางที่บริษัทจัดเตรียมไว้ตามข้อ 8 บริษัทฯ ขอเรียนว่า หากท่านถอนความยินยอม ท่านอาจจะเสียสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสาร หรือ สิทธิประโยชน์ รวมถึง การติดต่อจากบริษัทฯ หรือ ผู้จำหน่ายรถยนต์อีซูซุเพื่อสิทธิพิเศษและกิจกรรมต่างๆ ของอีซูซุ

 2. ท่านสามารถขอเข้าถึง ขอสำเนาขอแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม

 3. ท่านมีสิทธิขอรับหรือขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นได้

 4. ท่านสามารถคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณี ตราบเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้

 5. ท่านสามารถขอให้บริษัทฯ ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ในบางกรณีตราบเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้

 6. ท่านสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจ

6. การใช้คุกกี้

"คุกกี้" คือ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในบราวเซอร์ของผู้ใช้บริการเพื่อเก็บข้อมูลในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์และการให้บริการข้อมูลที่ดียิ่งขึ้น หากท่านไม่ประสงค์จะให้คุกกี้ทำการเก็บข้อมูลดังกล่าว ท่านสามารถยกเลิก โดยปฏิเสธไฟล์คุกกี้ได้จากบราวเซอร์ของท่านเอง

7. การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจจะแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดอื่นเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของท่านเพิ่มเติม เช่น วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่อยู่นอกเหนือจากนโยบายฉบับนี้ ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือรายละเอียดอื่นเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวจะมีผลใช้บังคับทันทีที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบตามวิธีการที่บริษัทฯ เห็นสมควร เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทฯ จะต้องได้รับความยินยอมจากท่านตามกฎหมาย ซึ่งในกรณีเช่นนั้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือรายละเอียดอื่นใดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวจะมีผลใช้บังคับเมื่อบริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากท่าน

8. ติดต่อเรา

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชม เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่านสามารถติดต่อกับบริษัทฯ ได้ผ่านทางช่องทาง ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่ติดต่อและวิธีการติดต่อ

อีเมล : [email protected]

หมายเลขโทรศัพท์: 064-456-6616

ที่อยู่: 1494 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

รายละเอียดเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)

ชื่อ: คณะเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สถานที่ติดต่อและวิธีการติดต่อ

อีเมล: [email protected]

ที่อยู่: 1088, ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

บริษัทฯ ยินดีจะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเว็บไซต์และการให้บริการของบริษัทฯ ต่อไป

ประกาศไว้ ณ วันที่7 ธันวาคม 2566 โดยให้มีผลบังคับใช้แทนที่นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับก่อนหน้า

Privacy Policy

Auto Technic (Thailand) Co., Ltd., (referred to the "Company") has this Privacy Policy as basic principle for protecting Personal Data of customer(s) and user(s) in e-commerce business (referred to the "Customer") as operated on the Company's website ("Website"). This Privacy Policy will cover the Company's business operation related to Personal Data and other information which the Company collects in our business operation.

1. Personal Data Definition

“Personal Data” means “information relating to an ordinary person which can identify such person directly or indirectly according to the applicable law”.

2. Collected Personal Data

2.1 Collected Personal Data

The Company collects your Personal Data and other data as follows:

Type of Personal Information

Lists of Personal Information

Private Information

i.e. title, Name, family name, gender, number of ID Card or number of passport, number of Tax ID or information on the card issued by government authority (such as driving license, house registration), education level, occupation, signature

Contact information

i.e. Address, contact number for example telephone number or social media contact (such as Line ID and Facebook ID) and other ID from website or Social Media Network

Vehicle Information

i.e. details information from GPS service and information from telematics system, for example Mimamori, Teletec service, Driver information, GPS information, Driving route and vehicle location and other information related to vehicle

Technical information

i.e. IP Address, browser type and version, behavior and search pattern of user, cookies, device ID information, device model and type, access time and access location

Information from myISUZU

i.e. User account of myISUZU Mobile Application or myISUZU Web Application, Sign-in Name or name in myISUZU, details of product or service history, photo, interest & preference pattern in product and service, user comment, answer in survey, contact history

Specific Information for Truck2Hand.com

i.e. Website user info, user account, registration name or username in Truck2Hand.com, photograph in registration, credit card information, bank account information, e-money information and other information regarding payment method.

Customer Information

i.e. details of product or service history, photo, interest & preference pattern in product and service, user comment, answer in survey, contact history, voice record, telephone communication record.

Prospective customer information

i.e. Interested vehicle, current vehicle in possession, test drive information, details of prospective customer follow up, interest & preference in product and service, answer in survey, follow up history

Photo and motion video information

Photo or motion video in electronic form and paper form taken from event, activities, party and social gathering arranged by Company or Tri Petch Group Companies
Photo or motion video when you access into the area under surveillance as record by CCTV Camera in the front of the entrance, inside and outside building

Sensitive Data

For example race, racial, ethnic origin, political opinions, cult, religious or philosophical beliefs, sexual behavior, criminal records, health data, disability, trade union information, genetic data, biometric data, which the Company will not collect, use or disclose sensitive data unless it is permitted by law or you has expressly given consent to us.

Other

Other Personal Data that you provide to the Company or as received by the Company.

2.2 Method to collect Personal Data

The Company will collect Personal Data from various channels. The Company will receive your information from the registration process to the Company's Website as the main channel. The Company may also collect Personal Data from other activities that you will provide information directly to the Company's employee, consultant or officials. Besides, the Company may collect Personal Data from customer service center, Tri Petch Group Companies, including collecting website visiting behavior from the web browser or the Company may collect Personal Data from other sources which are not directly from you, for example from other customers, trade associations or organization(s) or other services such as social networking services in accordance with the conditions agreed by the Customer at the time when Customer associates with such service.

2.3 Duration to keep Personal Data

The Company will keep your Personal Data for our utilization according to the objectives as informed for the periodas long as necessary to process according to the Objectives upon receiving Personal Information or to comply with the laws. In case you are customer including the prospective customer (“Customer”)the Company will keep your Personal Data to process according to the Objectives upon receiving Personal Information for the periodas long as you are our customer and will keep and utilize it consecutively, as necessary according to the objectives to collect and keep Personal Data or according to the law, for another 10 years after your status as a customer of the Company, Dealer or Tri Petch Group Companies, is over.

3. Objectives to collect and keep Personal Data

The Company will collect, keep, use and/or disclose other information including your Personal Data as necessary under legitimate interest of the Company and/or the Dealer or under consent given by you or under the reasonable ground by law(s), as necessary for the following objectives:

Objective to process Personal Data

Legal Grounds/Basis

3.1. Provision, maintenance, protection and improvement of the service in the Website, including but not limited to identity verification, acceptance of registration for the service, identification, record of Customer setting and payment of use fees that are related to Service, measurement of traffic and actions of the Customer, distribution, display and measuring effect of advertisements, guidance and response to inquiries relating to the service, addressing a violation of rules, regulations or policies of the Company relating to the Service (the "Terms of Use" and the "Rules") and notice of modification to the Terms of Use and the Rules or related matters;

Legitimate Interest

3.2 For utilization in data management on your data in arrangement marketing activities of the Company and/or Tri Petch Group Companies according to each terms and conditions of such activities. In this Policy “Tri Petch Group Companies” shall mean company which its share(s) held by Tri Petch Isuzu Sales Co., Ltd., or Tri Petch Holding Co., Ltd., whether directly or indirectly;

Legitimate Interest of the Company,
Consent for Tri Petch Group Companies

3.3 For providing information, mass media related to product, service or marketing activities through channel as you has provided including for proposing the product and service of Tri Petch Group Companies;

Legitimate Interest of the Company,
Consent for Tri Petch Group Companies

3.4 For developing product and service including to promote sales activities and marketing activities of Tri Petch Group Companies;

Legitimate Interest of the Company,
Consent for Tri Petch Group Companies

3.5 For communicating, responding and supporting you including for after sale service;

Legitimate Interest of the Company,
Consent for Tri Petch Group Companies

3.6 For identity verification before rendering service to you;

Legitimate Interest of the Company,
Consent for Tri Petch Group Companies

3.7 For Research and Development on product and service of the Company and Tri Petch Group Companies;

Consent

3.8 For rendering service and/or contacting through postal mail for example contacting for survey the customer satisfaction on product and service of Tri Petch Group Companies, for making appointment for interval checking or maintenance of vehicle, for reminding sale promotion activities or discount campaign;

Legitimate Interest of the Company,
Consent for Tri Petch Group Companies

3.9 For benefit of vehicle warranty;

Contractual Basis of the Company

3.10 For protecting or preventing danger against life, body or health of person, property of you or of Company such as installing CCTV Camera to protect trespass, vandalism, criminal incident in the area including to support the law enforcement authority to investigate and suppress the crime, to support authority in the whistleblowing procedure and to get related evidences, and also including to support the exercise the legal right or defense in legal procedure.

Vital Interest, Legitimate Interest, Legal Basis

3.11 For performance under contract or agreement;

As allowed by Law

3.12 For performance in compliance with the law and/for public interest;

As allowed by Law

3.13 For protecting or preventing danger against life, body or health of person.

As allowed by Law

If you decline to provide Personal Data to the Company, we may not be able to render service to you in some case.

4. Disclosure of Personal Data

4.1 Type of Personal Data recipient

In the Company's business operation, the Company has to disclose Personal Data as necessary to Tri Petch Group Companies, Dealer, service provider(s) and business partner(s) of Tri Petch Group Companies for example for market analysis service, for logistic service, for sale promotion activities, for communication, for postal service and other disclosure under the objectives in Clause 3.

4.2 Send or transfer Personal Data oversea

In certain case, the Company has to transfer the collected information to the Company's database as operated and managed on Cloud Servers by our business partner(s) oversea which has adequate measure to protect Personal Data under the applicable Personal Data Protection Law in Thailand. This information will be secured and strictly protected.

5. Data Subject's Rights

Under the principle, terms and conditions prescribed in the applicable Personal Data Protection Law in Thailand, you are entitled to the following rights:

 1. You can withdraw consent at any time by contacting the Company through the channel as provided under Clause 8. Please be informed that if you withdraw your consent, you may not be able to receive certain information or privilege including to be contacted from the Company, Dealer for special privilege and Isuzu activities;

 2. You can request for copy, revise or update your Personal Data as collected in the Company's responsibility to be up-to-date, accurate and not causing mistaken and request for disclosure of getting your Personal Data without your consent;

 3. You can receive or request the Company to send or transfer your Personal Data to other Personal Data Controller;

 4. You can object the collecting, keeping, using or disclosing of Personal Data or stop using Personal Data in certain cases as prescribed by law;

 5. You can request the Company to delete or destroy or process to de-identify your Personal Data in certain cases as prescribed by law;

 6. You can file complaint to competent government authority.

6. Cookies

"Cookies" is a small data file stored in web browser of user's computer system. Cookies collect user's behavior in visiting the Website for developing and improving the Website and Company's services. If you would like to stop the Cookies to record the said information, you could disable the Cookies in your web browser setting.

7. Improvement of Privacy Policy

The Company reserves the right to improve this Privacy Policy which the Company will inform you about the said improvement. Also the Company may additionally inform you about other details related to your privacy for example, objectives in collecting your information other than specified herein, whereby the improvement or additional information related to the said privacy policy shall be effective upon when the Company informs you by method as Company deems appropriate, except in case that is required your consent by law. In such case, the improvement or additional details regarding the said privacy policy shall be effective when the Company gets your consent.

8. Contact Us

In case you have any enquiry, suggestion or comment on this Privacy Policy or the Company’s Website, you can contact the Company through various channels, details as follows:

Details of Data Controller

Auto Technic (Thailand) Co., Ltd.

E-mail: [email protected]

Tel. Number: 064-456-6616

Address: Head Office 1494 New Petchburi road, Makkasan,Ratchathevi, Bangkok 10400

Details of Data Protection Officer

Name: Data Protection Officers Team

Venue and contact

Email: [email protected]

Address: 1088, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak Subdistrict, Chatuchak District, Bangkok, 10900

The Company is welcome to respond to your enquiry, suggestion and comment to develop and improve the Website and the Company’s services.

Announced on 7 December 2023 to be enforceable in place of the Privacy Policy previously announced.