ลงขาย
เข้าสู่ระบบ

ดาวน์โหลด "นโยบายความเป็นส่วนตัว"

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด (เรียกว่า “บริษัทฯ”) ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่อกำหนดหลักการพื้นฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ลูกค้า และ ผู้ใช้งาน (user) ในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ของบริษัทฯ (“ท่าน” หรือ “ลูกค้า”) บนเว็บไซต์ของบริษัท (“เว็บไซต์”) โดยนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะครอบคลุมการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดเก็บรวบรวม ในการดำเนินธุรกิจ

1. นิยามข้อมูลส่วนบุคคล

"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัว บุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

บริษัทฯ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลต่างๆ ของท่าน ดังต่อไปนี้

 1. ชื่อ นามสกุล

 2. วันเดือนปีเกิด

 3. สำเนาและข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง

 4. ที่อยู่ สำเนาทะเบียนบ้าน

 5. ข้อมูลติดต่ออื่นๆ เช่น อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ช่องทางติดต่อทางสื่อสังคมออนไลน์ (Line ID Facebook ID เป็นต้น) ที่อยู่ สำเนาทะเบียนบ้าน

 6. ระดับการศึกษา

 7. อาชีพ

 8. ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ หรือที่บริษัทฯ ได้รับไว้

สำหรับธุรกิจ Truck2Hand.com บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมดังนี้

 1. รูปภาพลูกค้า

 2. ข้อมูลบัตรเครดิต ข้อมูลบัญชีธนาคาร ข้อมูล e-money และ ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับขั้นการตอนการชำระเงิน

2.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางหลายช่องทาง บริษัทฯ จะได้รับข้อมูลของท่านมาจากลงทะเบียนในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (“เว็บไซต์”) เป็นช่องทางหลัก บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากกิจกรรมอื่นๆ ที่ท่านจะให้ข้อมูลโดยตรงกับพนักงาน ที่ปรึกษา หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ นอกจากนั้นบริษัทฯ อาจจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากศูนย์บริการลูกค้า บริษัทในเครือของตรีเพชร หรือจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากท่านโดยตรง เช่น จากลูกค้าท่านอื่น ๆ ของบริษัทฯ สมาคมการค้าหรือองค์กรอื่น หรือ การให้บริการอื่นๆ เช่น บริการสื่อสังคมออนไลน์ ตามเงื่อนไขที่ลูกค้าตกลงไว้ ณ วันที่รับบริการนั้น

2.3 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้เป็นระยะเวลาตราบเท่าที่ท่านยังเป็นลูกค้าของบริษัทฯ ผู้จำหน่ายอีซูซุที่ได้รับแต่งตั้ง (“ผู้จำหน่าย”) หรือบริษัทในกลุ่มตรีเพชร และจะเก็บและใช้งานต่อเนื่องอีกเป็นเวลา 10 ปี หลังจากที่ท่านสิ้นสุดการเป็นลูกค้าของบริษัทฯ ผู้จำหน่าย หรือบริษัทในกลุ่มตรีเพชร ทั้งนี้ เท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือตามที่กฎหมายกำหนด

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องด้วยเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ และ/หรือผู้จำหน่าย หรือโดยได้รับความยินยอมจากท่าน หรือเนื่องด้วยเหตุอันชอบด้วยกฎหมายอื่นๆ ทั้งนี้ เท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อบริการ บำรุงรักษา ป้องกัน และพัฒนาเว็บไซต์ รวมถึง เพื่อการยืนยันตัวตน การลงทะเบียนเข้ารับบริการ การระบุตัวตน การบันทึกการตั้งค่าของผู้ใช้และการจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริการ การตรวจสอบการรับส่งของข้อมูลและกิจกรรมของลูกค้า การแสดงผลและวัดผลของการโฆษณา การให้คำแนะนำและตอบคำถามที่เกี่ยวกับบริการ การจัดการการละเมิดกฎ ระเบียบ หรือนโยบายของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ ("เงื่อนไขการใช้งาน" และ"กฎ") และ การแจ้งให้ทราบถึงการแก้ไข เงื่อนไขการใช้งาน และ กฎ หรือแจ้งเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 2. เพื่อใช้รวมไปถึงเพื่อบริหารและจัดการข้อมูลของท่านในการจัดกิจกรรมทางการตลาด ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทในกลุ่มตรีเพชร ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้ง อนึ่ง ในนโยบายฉบับนี้ "

  บริษัทในกลุ่มตรีเพชร

  "หมายถึง บริษัทที่บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด หรือบริษัท ตรีเพชรโฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

 3. เพื่อให้ข้อมูล ให้คำแนะนำ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ สินค้า บริการ หรือกิจกรรมทางการตลาดผ่านทางช่องทางที่ท่านให้ไว้ รวมถึงเพื่อการนำเสนอสินค้าและบริการของบริษัทในกลุ่มตรีเพชร

 4. เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการ ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาด ของบริษัทในกลุ่มตรีเพชร

 5. เพื่อสื่อสาร ตอบกลับและให้ความช่วยเหลือ แก่ท่าน รวมถึงเพื่อการให้บริการหลังการขาย

 6. เพื่อยืนยันการแสดงตัวตน (verify identity) ก่อนการให้บริการแก่ท่าน

 7. เพื่อการวิจัยและพัฒนาสินค้าและบริการ ของบริษัทในกลุ่มตรีเพชร

 8. เพื่อให้บริการ และ/หรือเพื่อการติดต่อ สื่อสาร ส่งไปรษณีย์พัสดุ เช่น การติดต่อสอบถามถึงความพึงพอใจในสินค้าและบริการของบริษัทในกลุ่มตรีเพชร, การติดต่อเพื่อนัดหมายการตรวจสภาพหรือซ่อมบำรุงรถยนต์ หรือ สินค้าอื่น การแจ้งเตือนกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือให้ส่วนลดพิเศษ

 9. เพื่อประโยชน์ในการให้การรับประกันรถยนต์ หรือสินค้าอื่น

 10. เพื่อปฏิบัติตามสัญญา

 11. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ

 12. เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทฯ อาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้ในบางกรณี

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

4.1 ประเภทของผู้รับข้อมูลส่วนบุคคล

ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นให้กับบริษัทในกลุ่มตรีเพชร ผู้จำหน่าย บริษัทผู้ให้บริการต่างๆ และบริษัทคู่ค้า ของบริษัทในกลุ่มตรีเพชร เช่น การบริการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด การบริการขนส่งสินค้า การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การติดต่อสื่อสาร การส่งไปรษณีย์พัสดุต่างๆ และการเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลตามข้อ 3

4.2 การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

ในการบางกรณีบริษัทฯ มีการโอนข้อมูลที่จัดเก็บไปยังฐานข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งดำเนินการและบริหารงานบน Cloud Servers โดยคู่ค้าของบริษัทฯ ในต่างประเทศ ซึ่งมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของประเทศไทยที่ใช้บังคับ โดยที่ข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของประเทศไทยที่ใช้บังคับ

 1. ท่านสามารถถอนความยินยอมในเวลาใดก็ได้โดยการติดต่อตามช่องทางที่บริษัทจัดเตรียมไว้ตามข้อ 8 บริษัทฯ ขอเรียนว่า หากท่านถอนความยินยอม ท่านอาจจะเสียสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสาร หรือ สิทธิประโยชน์ รวมถึงการติดต่อจากบริษัทฯ หรือผู้จำหน่ายรถยนต์อีซูซุเพื่อสิทธิพิเศษและกิจกรรมต่างๆ ของอีซูซุ

 2. ท่านสามารถขอเข้าถึง ขอสำเนา ขอแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม

 3. ท่านมีสิทธิขอรับหรือขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลบุคคลอื่นได้

 4. ท่านสามารถคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณีตราบเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้

 5. ท่านสามารถขอให้บริษัทฯ ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ในบางกรณีตราบเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้

 6. ท่านสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจ

6. การใช้คุกกี้

"คุกกี้" คือ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในบราวเซอร์ของผู้ใช้บริการเพื่อเก็บข้อมูลในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์และการให้บริการข้อมูลที่ดียิ่งขึ้น หากท่านไม่ประสงค์จะให้คุกกี้ทำการเก็บข้อมูลดังกล่าว ท่านสามารถยกเลิก โดยปฏิเสธไฟล์คุกกี้ได้จากบราวเซอร์ของท่านเอง

7. การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจจะแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดอื่นเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของท่านเพิ่มเติม เช่น วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่อยู่นอกเหนือจากนโยบายฉบับนี้ ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือรายละเอียดอื่นเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวจะมีผลใช้บังคับทันทีที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบตามวิธีการที่บริษัทฯ เห็นสมควร เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทฯ จะต้องได้รับความยินยอมจากท่านตามกฎหมาย ซึ่งในกรณีเช่นนั้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือรายละเอียดอื่นใดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวจะมีผลใช้บังคับเมื่อบริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากท่าน

8. ติดต่อเรา

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชม เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่านสามารถติดต่อกับบริษัทฯ ได้ผ่านทางช่องทาง ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่ติดต่อและวิธีการติดต่อ

อีเมล : [email protected]

หมายเลขโทรศัพท์** : 064-456-6616

ที่อยู่** : 1494 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

บริษัทฯ ยินดีจะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเว็บไซต์และการให้บริการของบริษัทฯ ต่อไป

Download "Privacy Policy"

Privacy Policy

Auto Technic (Thailand) Co., Ltd., (referred to the "Company") has this Privacy Policy as basic principle for protecting Personal Data of customer(s) and user(s) in e-commerce business (referred to the "Customer") as operated on the Company's website ("Website"). This Privacy Policy will cover the Company's business operation related to Personal Data and other information which the Company collects in our business operation.

1. Personal Data Definition

"Personal Data" means "information relating to ordinary person which can identify such person directly or indirectly according to the applicable law.

2. Collected Personal Data

2.1 Collected Personal Data

The Company collects your Personal Data and other data as follows:

 1. Name – Surname;

 2. Date of Birth;

 3. ID Card No. or Passport No.;

 4. Address;

 5. Contact number for example telephone number or social media contact (such as Line ID and Facebook ID);

 6. Education level;

 7. Occupation;

 8. Other Personal Data that you provide to the

Company.For Truck2Hand.com business, the Company also additionally collects your Personal Data and other data as follows:

 1. Customer' photo;

 2. Credit card information, bank account information, e-money information and other information regarding payment method.”

2.2 Method to collect Personal Data

The Company will collect Personal Data from various channels. The Company will receive your information from the registration process to the Company's Website as the main channel. The Company may also collect Personal Data from other activities that you will provide information directly to the Company's employee, consultant or officials. Besides, the Company may collect Personal Data from customer service center, the Company's affiliates or other source which are not directly from you, for example from other customers, trade associations, organization(s) or other services such as social networking services in accordance with the conditions agreed by the Customer at the time when Customer associates with such service.

2.3 Duration to keep Personal Data

The Company will keep your Personal Data for our utilization according to the objectives as informed for the period as long as you are our customer or customer of isuzu authorized dealers ("Dealer") or Tri Petch Group Companies and will keep and utilize it consecutively, as necessary according to the objectives to collect and keep Personal Data or according to the law, for another 10 years after your status as a customer of the Company, Tri Petch Group Companies, and Dealer is over.

3. Objectives to collect and keep Personal Data

The Company will collect, keep, use and/or disclose other information including your Personal Data as necessary under legitimate interest of the Company and/or the Dealer or under consent given by you or under the reasonable ground by law(s), as necessary for the following objectives:

 1. Provision, maintenance, protection and improvement of the service in the Website, including but not limited to identity verification, acceptance of registration for the service, identification, record of Customer setting and payment of use fees that are related to Service, measurement of traffic and actions of the Customer, distribution, display and measuring effect of advertisements, guidance and response to inquiries relating to the service, addressing a violation of rules, regulations or policies of the Company relating to the Service (the "Terms of Use" and the "Rules") and notice of modification to the Terms of Use and the Rules or related matters;

 2. For utilization in data management on your data in arrangement marketing activities of the Company and/or Tri Petch Group Companies according to each terms and conditions of such activities. In this Policy "Tri Petch Group Companies" shall mean company which its share(s) held by Tri Petch Isuzu Sales Co., Ltd., or Tri Petch Holding Co., Ltd., whether directly or indirectly;

 3. For providing information, mass media related to product, service or marketing activities through channel as you has provided including for proposing the product and service of Tri Petch Group Companies;

 4. For developing product and service including to promote sales activities and marketing activities of Tri Petch Group Companies;

 5. For Research and Development on product and service of Tri Petch Group Companies;

 6. For rendering service and/or contacting through postal mail for example contacting for survey the customer satisfaction on product and service of Tri Petch Group Companies, for making appointment for interval checking or maintenance of vehicle and other product, for reminding sale promotion activities or discount campaign;

 7. For benefit of vehicle and other product warranty;

 8. For performance under contract or agreement ;

 9. For performance in compliance with the law and/for public interest;

 10. For protecting or preventing danger against life, body or health of person.

If you decline to provide Personal Data to the Company, we may not be able to render service to you in some case.

4. Disclosure of Personal Data

4.1 Type of Personal Data recipient

In the Company's business operation, the Company has to disclose Personal Data as necessary to Tri Petch Group Companies, Dealer, service provider(s) and business partner(s) of Tri Petch Group Companies for example for market analysis service, for logistic service, for sale promotion activities, for communication, for postal service and other disclosure under the objectives in Clause 3.

4.2 Send or transfer Personal Data oversea

In certain case, the Company has to transfer the collected information to the Company's database as operated and managed on Cloud Servers by our business partner(s) oversea which has adequate measure to protect Personal Data under the applicable Personal Data Protection Law in Thailand. This information will be secured and strictly protected.

5. Data Subject's Rights

Under the principle, terms and conditions prescribed in the applicable Personal Data Protection Law in Thailand, you are entitled to the following rights:

 1. You can withdraw consent at any time by contacting the Company through the channel as provided under Clause 8. Please be informed that if you withdraw your consent, you may not be able to receive certain information or privilege including to be contacted from the Company, Dealer for special privilege and Isuzu activities;

 2. You can request for copy, revise or update your Personal Data as collected in the Company's responsibility to be up-to-date, accurate and not causing mistaken and request for disclosure of getting your Personal Data without your consent;

 3. You can receive or request the Company to send or transfer your Personal Data to other Personal Data Controller;

 4. You can object the collecting, keeping, using or disclosing of Personal Data or stop using Personal Data in certain cases as prescribed by law;

 5. You can request the Company to delete or destroy or process to de-identify your Personal Data in certain cases as prescribed by law;

 6. You can file complaint to competent government authority.

6. Cookies

"Cookies" is a small data file stored in web browser of Customer's computer system. Cookies collect Customer's behavior in visiting the Website for developing and improving the Website and Company's services. If you would like to stop the Cookies to record the said information, you could disable the Cookies in your web browser setting.

7. Improvement of Privacy Policy

The Company reserves the right to improve this Privacy Policy which the Company will inform you about the said improvement. Also the Company may additionally inform you about other details related to your privacy for example, objectives in collecting your information other than specified herein, whereby the improvement or additional information related to the said privacy policy shall be effective upon when the Company informs you by method as Company deems appropriate, except in case that is required your consent by law. In such case, the improvement or additional details regarding the said privacy policy shall be effective when the Company gets your consent.

8. Contact Us

In case you have any enquiry, suggestion or comment on this Privacy Policy or the Company's Website, you can contact the Company through various channels, details as follows:

Personal Data Controller/Venue and contact

บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด

Auto Technic (Thailand) Co., Ltd.

E-mail: [email protected]

Tel. Number: 064-456-6616

Address: Head Office 1494 New Petchburi road, Makkasan,Ratchathevi, Bangkok 10400

The Company is welcome to response to your enquiry, suggestion and comment to develop and improve the Website and the Company's services.

ลงทะเบียน เพื่อเริ่มการ
ซื้อ - ขายสินค้าที่คุณต้องการ

ลงทะเบียนทันที