1. /
    บทความ
  2. /
    โรคต้องห้าม! ทำใบขับขี่ | เว็บบล็อก Truck2Hand การขอใบขับขี่ใหม่หรือต่ออายุ - Truck2Hand.com

โรคต้องห้าม! ทำใบขับขี่ | เว็บบล็อก Truck2Hand การขอใบขับขี่ใหม่หรือต่ออายุ - Truck2Hand.com

ผู้เขียน: Mukข่าวสาร, อื่นๆ19/2/2564
check email
แชร์
LINE
Facebook
Twitter
Pinterest
โรคต้องห้าม! ทำใบขับขี่ | เว็บบล็อก Truck2Hand การขอใบขับขี่ใหม่หรือต่ออายุ - Truck2Hand.com

วันนี้ (28 ต.ค.63) นายยงยุทธ นาคแดง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก(ขบ.) เปิดเผยกรณีเว็บไชต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกฎกระทรวงคมนาคมเรื่องการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. 2563 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับภายใน 120 วัน หรือภายในประมาณวันที่ 20 ก.พ. 64 ว่า กฎกระทรวงนี้มีหลักสำคัญ คือ

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/088/T_0006.PDF

การออกใบรับรองแพทย์ประกอบการขอรับใบอนุญาตขับรถหรือขอใบขับขี่  

ขบ.กำลังหารือแพทยสภาเพื่อจัดทำรายละเอียดให้สอดรับกับกฎกระทรวงเพื่อกำหนดให้ใบรับรองแพทย์ต้องแสดงว่าไม่มีโรคประจำตัวหรือสภาวะของโรคที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถหรือมีอาการผิดปกติทางจิตหรือมีโรคที่ไม่เหมาะสมกับการขับรถ ซึ่งเดิม ขบ. กำหนด 5 โรคต้องห้ามได้แก่

        1.โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม

        2.โรควัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ

        3.โรคเรื้อน

        4.โรคพิษสุราเรื้อรัง

        5.โรคติดยาเสพติดให้โทษ

        โดยกำลังพิจารณาเพิ่มโรคต้องห้าม อาทิ โรคลมชัก โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคอารมณ์สองขั้ว ออทิสติก หรือตัวเตี้ยผิดปกติ 90 ซม. ซึ่งแพทย์ที่ต้องออกใบรับรองแพทย์ต้องเป็นผู้ประเมินสภาพทางด้านร่างกายของผู้ขอใบรับรองแพทย์

 นอกจากนี้ แพทย์ต้องเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันเพื่อตรวจสอบผู้ขอรับใบรับรองแพทย์ว่ามีโรคประจำตัวหรือเคยเป็นโรคที่เป็นอันตรายต่อการขับรถหรือไม่เพราะบางครั้งผู้มาขอใบรับรองแพทย์อาศัยอยู่หลากหลายแห่ง ทำให้ยากต่อการตรวจสอบ เพื่อทำให้การออกใบรับรองแพทย์มีความสมบูรณ์มากที่สุดไม่เป็นอันตรายขณะขับรถเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน คาดว่าจะได้ข้อสรุปเร็วๆ นี้ ให้ทันภายใน 120 วัน ซึ่งกรณีขอใบรับรองแพทย์นี้จะใช้กับรถทุกประเภทที่มารับใบขับขี่ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ (จยย.) และ รถโดยสารสาธารณะ ขณะเดียวกันอาจให้นำใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าเหมาะสมกับการขับรถอย่างปลอดภัยมาแสดงเพิ่มเติม

        เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ขอรับใบขับขี่จำนวนหนึ่งที่นายทะเบียนพบว่าไม่สมควรจะได้รับใบขับขี่หรือควรต้องทดสอบขับรถใหม่ จึงควรมีฐานอำนาจกฎหมายให้สามารถตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมในการได้รับใบขับขี่อีกครั้ง ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะประเมินความพร้อมด้านร่างกายของผู้ขอต่อใบขับขี่ถ้าสังเกตหรือประเมินแล้วพบว่ามีสภาวะด้านร่างกายไม่พร้อมมีความเสี่ยงต่ออันตรายในการขับรถจะนำบุคคลนั้นไปทดสอบการขับรถเพิ่มเติมจากเดิมการขอต่อใบขับขี่ต้องทดสอบสมรรถภาพทางด้านร่างกาย เช่น ตาบอดสี และ เข้าอบรมการขับรถจะต่อใบขับขี่ได้ทันที

ที่มาข้อมูล

https://news.ch7.com/

https://www.dlt.go.th/th/

แชร์

LINE
Facebook
Twitter
Pinterest

หมวดหมู่

ข่าวสารอื่นๆ